Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г.

Cover and contents

Cover and contents PDF
Cover and contents Cover and contents 395-400

Plenary Lectures

Primary prevention of arterial hypertension in the working-age population PDF
V. Reshetnikov, N. Ekkert, V. Royuk 5-7

Proceedings

Mъртвораждания в Европа – значим общественоздравеопазен проблем PDF
С. Александрова-Янкуловска, Г. Грънчарова, Д. Цанова 8-8
Детска смъртност в Русенска област PDF
Т. Атанасова, К. Захариева, К. Велчева 9-14
Различия в нивата на предотвратимата с медицински интервенции смъртност между градовете и селата в България за 10-годишен период (2005-2014 г.) PDF
А. Велкова 15-15
Диабетът в началото на 21 век PDF
Д. Цанова, Г. Грънчарова, Т. Веков, С. Александрова-Янкуловска 16-16
Здраве на мигрантите и малцинствата – новаторска дисциплина в областта на общественото здраве PDF
M. Камбурова 17-17
Групи неравенства водещи до намалена двигателна активност и риск от инвалидизация при деца и юноши PDF
С. Николова, С. Филкова 18-25
Образователни потребности и професионална компетентност на студентите в магистърските програми по обществено здраве PDF
Д. Димитрова 26-26
Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990 – 2015) PDF
Г. Грънчарова, M. Kaмбурова, С. Георгиева, С. Александрова-Янкуловска 27-27
Прилагане на принципите за промоция на здраве на работното място PDF
С. Георгиева, M. Kaмбурова, С. Александрова-Янкуловска 28-28
Риск от паразитни инвазии при работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води PDF
Е. Тосева, Д. Вучев, Т. Търновска 29-29
Oсведоменост, нагласи и поведение на родителите в гр. варна относно имунизациите на техните деца PDF
П. Бончева, Р. Константинов 30-36
Ролята на имунопрофилактиката в системата на общественото здравеопазване PDF
E. Иванова, Р. Константинов, А. Кирчева, Ц. Паунов, С. Станева, М. Коларова, Я. Драганова 37-43
Професионален риск свързан с употребата на остри и режещи предмети в медицинската практика PDF
А. Кирчева, Р. Константинов, Ц. Паунов, Е. Иванова, М. Коларова, С. Станева 44-44
Промоция на здравето сред моряци за управление на професионалните рискове PDF
Tеодора Димитрова, Панайот Николов 45-51
Социални аспекти на физикалната медицина PDF
Ивет Колева 52-59
Психоемоционално състояние на работещите в кардиологична клиника PDF
П. Павлова, Д. Бакова, Мария Семерджиева 60-64
Изследване на влиянието на директните плащания от пациентите с артериална хипертония върху достъпа до ефективни лекарствени терапии в област Плевен PDF
Надя Велева, Галина Дякова 65-65
Достъп до здравни услуги на населението в Североизточния район на България PDF
М. Рохова, А. Димова, Е. Атанасова 66-73
Развитие на маркетинг микса и ефективно ръководство на маркетинговите дейности PDF
Е. Радев, Р. Горанова, М. Димитрова 74-76
Мрежов метаанализ разход/ефективност на неинсулиновите антидиабетни препарати PDF
Д. Цанова, Т. Веков 77-88
Проблеми и приоритети пред общинското здравеопазване в град Варна PDF
A. Цветкова, А. Тодорова 89-92
Проучване мнението на медицинските специалисти относно управлението на рискови случаи в болнични отделения PDF
Мариана Белова, Любомира Коева-Димитрова 93-103
Дейности на българския червен кръст за повишаване на устойчивостта при бедствени ситуации PDF
Д. Toдорова, Р. Етова, М. Георгиева, Р. Костадинов 104-104
Обучението на парамедиците по медицина на бедствените ситуации – предпоставка за повишаване устойчивостта при бедствия PDF
M. Георгиева, Р. Костадинов, Р. Етова 105-110
Анализ на нагласите за подкрепа на пострадалите при наводнение PDF
Р. Етова, Р. Костадинов, Д. Тодорова, В. Славова 111-115
Съвременно състояние на системата за защита на населението при бедствени ситуации в Р.България PDF
Ваня Славова, Веселин Иванов, Полина Талева-Русинова, Румяна Етова, Десислава Тодорова 116-120
Oбучението по антирероризъм в Mедицински университет – Варна - добра практика за общностно-академичното партньорство PDF
А. Докова, Т. Костадинова, Н. Радева 121-127
Рискът от бедствени ситуации – предизвикателство пред общественото здравеопазване в България PDF
Николина Радева, Христианна Романова, Мария Пантелеева, Иглика Маринова, Теофан Куюмджиев 128-134
Проучване на действията с нежелани последствия в денталната практика в гр. Пловдив за 5 годишен период PDF
М. Стойкова, Н. Мусурлиева, Цв. Братойчев 144-144
Роля на невербалните компоненти в комуникацията между здравните работници PDF
Ст. Спиридонов, Р. Златанова-Великова, С. Великов, И. Димитров 145-150
За общопрактикуващите лекари с педиатричен профил – българската реалност PDF
А. Здравеска, Б. Парашкевова-Симеонова, С. Симеонов, Ю. Маринова 151-156
Екипност, приемственост и професионално израстване при лекари и медицински сестри работещи в болничната среда PDF
Ст. Попова, Л. Георгиева, И. Мирчева, К. Докова 157-161
Модел на съвременното семейство – тенденции и фактори PDF
E. Христова, Р. Стефанов, Г. Искров 162-162
Оценка на пациенти с хобб относно характера и качеството на предоставяните им медицински гриж PDF
Т. Димчева, А. Янева, Б. Лефтерова, Ж. Пейчев 163-163
Рехабилитационен екип – структура, роли и професионални компетенции на членовете PDF
И. Колева 164-168
Изследване на участието на общопрактикуващите лекари от Община Асеновград в скринингова кампания за колоректален карцином PDF
Росица Димова, Румяна Стоянова, Миглена Търновска, Мартина Тодоранова 169-169
Информираност за редките болести сред студентите - медици в Пловдив PDF
E. Христова, И. Атанасов, Й. Дончева, С. Стефанов, А. Иванова, В. Канова, А. Учкунов, Е. Иванова, А. Стефанова, В. Александрова, Г. Искров, Р. Стефанов 170-170
Интегриране на параметри в база данни за латерализация на болестния процес в хомеопатичната информационна система PDF
Ж. Пейчев, А. Янева, Т. Димчева, С. Пейчева 171-171
E-LEARNING IN HEALTHCARE EDUCATION – EXPERIENCE OF THE DEVELOPED COUNTRIES PDF
A. Kirkova-Bogdanova 172-172
Проучване на преподавателското мнение за използване на информационна система за оценка и мониторинг на качеството на обучение в Медицински университет – Пловдив PDF
K. Kилова, Н. Матева, Р. Стоянова, Т. Китова 173-177
Оценка на ефективността на компютърни невропсихологични тестове при възрастни хора с когнитивни нарушения PDF
A. Янева, Т. Димчева 178-178
Приложение на операционни изследвания и информационни технологии – нови подходи към управленските решения PDF
T. Стоев, К. Каналев 179-182
Професионална етика на дипломанти по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ PDF
Радка Горанова-Спасова, Емилиан Радев, Калина Пейчева, Людмила Чакърова 183-184
Водещи ценности на здравеопазването в национална здравна стратегия 2014- 2020 PDF
К. Герасимов, Р. Горанова-Спасова, Е. Радев 185-188
Епидемиологична характеристика на тетанусa във Варненскa област за периода 2010-2016 на фона на провежданата имунопрофилактика PDF
М. Коларова, Р. Константинов, Ц. Паунов, Д. Радкова, Е. Иванова, С. Станева, А. Кирчева 189-194
Съвременни подходи за лечение и рехабилитация на пациенти с хранителни нарушения PDF
Д. Бакова, Р. Масалджиева, М. Семерджиева, Б. Торньова, Б. Тилов, Е. Райкова 195-195
Нагласи на здравноосигурени български граждани за допълнително здравно застраховане и готовност на работодатели за корпоративни здравни застраховки PDF
Д. Сиджимова, Г. Павлова 196-200
Общественото здраве – приоритет и цел на Европейския съюз PDF
Н. Градинарова, M. Александрова 201-205
Профилактика на инфекциите на пикочните пътища при деца до три годишна възраст чрез кърмене PDF
Р. Чамова, Т. Димитрова, Д. Близнакова 206-209
Епидемиология на инфекциозните болести в системата на общественото здравеопазване PDF
Р. Константинов, А. Кирчева, Ц. Паунов, Е. Иванова, С. Станева, М. Коларова 210-215
Работоспособност на ученици от начален курс, обучавани при различни ергономични условия – град Варна PDF
Станиела Порожанова, Теодора Димитрова, Росица Чамова 216-220
P-value – между статистическата и клиничната значимост PDF
Н. Матева 221-224
Компютърна не(грамотност) на българските лекари PDF
И. Мирчева 225-225
"Нездравословни" области в България PDF
Виржиния Атанасова 226-230
Неравенства "център-периферия" при стандартизираната смъртност в България PDF
Виржиния Атанасова 231-237
Промоция на здраве на работното място като дисциплина в медицински университет – Плевен PDF
С. Георгиева 238-238
Студентите за преддипломния стаж в специалност „Управление на здравните грижи” на ФОЗ при МУ-Плевен PDF
M. Драганова, Г. Грънчарова, Е. Минева 239-239
Научната дейност през погледа на студенти по медицина PDF
Катя Пеева, Светлана Димитрова, Живка Цокева, Ирена Ганева, Виктория Дякова, Нийв Одонъхю, Жаклин Заркос, Даниел Адай 240-243
Проучване на нивата на физическата активност на зрелостниците на територията на град Варна и областта PDF
Д. Найденова, Н. Йорданова-Стоянова 244-250
Организация на профилактичните мерки при гръбначни изкривявания в България – ретроспективен анализ и перспективи PDF
С. Филкова, Н. Ушева 251-259
Подходи за ефективно управление на времето при студенти от магистърска програма „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“, ФОЗ, МУ-Пловдив PDF
Г. Петрова, М. Търновска, Д. Бакова, С. Цинцарова, С. Кръстев 260-264
Подпомагане на здравословния начин на живот при възрастни диабетици чрез ранна диагноза, увеличена активност и здравословно хранене PDF
Р. Паскалева, В. Иванова, В. Павлова 265-265
Oбщественото здраве във виртуалната среда PDF
M. Петрова, А. Цветкова, Р. Николова 266-266
Законотворчество в общественото здраве PDF
M. Петрова, Р. Николова 267-267
Стойност на съпътстващата диагностика при персонализираната медицина PDF
Г. Христов 268-268
Възможности за повишаване на информираността по здраве и безопасност при работа сред студенти от МК Варна PDF
Ц. Търпоманова, Т. Димитрова, В. Александрова 274-281
Общуването с пациенти в хирургичните звена – възможност за придобиване на професионални умения от бъдещите медицински сестри PDF
Диана Гроздева, Катя Егурузе, Милена Нанкова 282-288
Работата в екип по време на практическо обучение PDF
Катя Егурузе, Диана Гроздева, Милена Нанкова 289-294
Стресът на работното място – особености, фактори, стресоустойчивост PDF
Станислава Павлова, Анна Георгиева, Мариана Николова 295-300
Нагласи за кандидатсване в листа на чакащите бъбрек сред пациенти на хемодиализно лечение PDF
Веселина Василева, Мариана Димитрова, Анна Георгиева 301-306
Процесът на информирано съгласие на пациента през погледа на медицински сестри, лекари и пациенти PDF
Aнна Георгиева, Мариана Димитрова, Веселина Василева, Станислава Павлова 307-311
Роботизиранaта хирургия - нови възможности за реализация на медицинските сестри PDF
Милена Нанкова, Диана Гроздева-Фотева, Катя Егурузе 312-315
Делегирането на правомощия от ръководителите по здравни грижи, важно условие за управление на текучеството при медицинските сестри PDF
Мариана Димитрова, Анна Георгиева, Станислава Павлова, Веселина Василева 316-321
Стандарти по здравни грижи – приоритет на съвременното сестринство PDF
Силвия Борисова 322-326
Грижи и психотерапевтичен подход на медицинската сестра към пациентите с муковисцидоза PDF
Ст. Янчева, М. Нанкова, С. Борисова 327-331
Възможности за участие на медицинските сестри в здравната политика, насочена към оптимизиране на дългосрочните грижи за възрастни и лица с увреждания PDF
Aнна Георгиева, Станислава Павлова, Мариана Димитрова, Веселина Василева 332-336
Инструментариум за прилагане на сестринска диагноза PDF
Силвия Борисова 337-341
Ролята на медицинската сестра за oбезпечаване на профилактични здравни грижи в ранна детска възраст PDF
Галина Петрова, Александра Здравеска 342-347
Информираност на студенти от специалност „Медицински лаборант“ - Медицински колеж - Варна за професионалните рискове и безопасните условия на труд PDF
В. Александрова, Ц. Търпоманова, П. Димова, Х. Димова 348-354
Взаимовръзка и влияние на професионалния стрес върху текучеството на медицинските сестри PDF
Мариана Димитрова, Веселина Василева, Анна Георгиева, Станислава Павлова 355-360
Контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания PDF
Мария Добрева, Христина Иванова, Радостина Жечева 361-365
Самооценката на студентите и практикуващите медицински сестри относно теоретичната им подготовка за получаване на информирано съгласие от пациентите PDF
Aнна Георгиева, Мариана Димитрова, Станислава Павлова, Веселина Василева 366-370
Модел на акушерски профилактичен център приноси на самостоятелна акушерска дейност PDF
Христина Генчева, Радостина Жечева, Мария Добрева 371-375
Мнението на лекари акушер-гинеколози от град варна относно половата хигиена на момичетата PDF
Р. Лалева, В. Димитрова, Сл. Илиева 376-379
Роля на акушерката при профилактика на преждевременното раждане PDF
В. Димитрова, С. Илиева, Р. Лалева 380-385
Нагласи на студентите в специалност „акушерка“ за работа в интензивно неонатологично отделение PDF
С. Илиева, Р. Лалева, В. Димитрова 386-390
Промоция на здравето на работното място като учебна дисциплина в Медицински университет - Плевен PDF
Стела Георгиева 391-394

Poster session

Национална здравна карта – правно регулиране и реалност PDF
Е. Атанасова, М. Вълканова, М. Рохова 135-143
Медико-биологични и социални аспекти на стареенето и гериатричните грижи PDF
Христина Милчева 269-273

Font Size