Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Primary prevention of arterial hypertension in the working-age population Abstract   PDF (Bulgarian)
V. Reshetnikov, N. Ekkert, V. Royuk
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Mъртвораждания в Европа – значим общественоздравеопазен проблем Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Александрова-Янкуловска, Г. Грънчарова, Д. Цанова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Детска смъртност в Русенска област Abstract   PDF (Bulgarian)
Т. Атанасова, К. Захариева, К. Велчева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Различия в нивата на предотвратимата с медицински интервенции смъртност между градовете и селата в България за 10-годишен период (2005-2014 г.) Abstract   PDF (Bulgarian)
А. Велкова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Диабетът в началото на 21 век Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Цанова, Г. Грънчарова, Т. Веков, С. Александрова-Янкуловска
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Здраве на мигрантите и малцинствата – новаторска дисциплина в областта на общественото здраве Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Камбурова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Групи неравенства водещи до намалена двигателна активност и риск от инвалидизация при деца и юноши Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Николова, С. Филкова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Образователни потребности и професионална компетентност на студентите в магистърските програми по обществено здраве Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Димитрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990 – 2015) Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Грънчарова, M. Kaмбурова, С. Георгиева, С. Александрова-Янкуловска
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Прилагане на принципите за промоция на здраве на работното място Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Георгиева, M. Kaмбурова, С. Александрова-Янкуловска
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Риск от паразитни инвазии при работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Тосева, Д. Вучев, Т. Търновска
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Oсведоменост, нагласи и поведение на родителите в гр. варна относно имунизациите на техните деца Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Бончева, Р. Константинов
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Ролята на имунопрофилактиката в системата на общественото здравеопазване Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Иванова, Р. Константинов, А. Кирчева, Ц. Паунов, С. Станева, М. Коларова, Я. Драганова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Професионален риск свързан с употребата на остри и режещи предмети в медицинската практика Abstract   PDF (Bulgarian)
А. Кирчева, Р. Константинов, Ц. Паунов, Е. Иванова, М. Коларова, С. Станева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Промоция на здравето сред моряци за управление на професионалните рискове Abstract   PDF (Bulgarian)
Tеодора Димитрова, Панайот Николов
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Социални аспекти на физикалната медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Ивет Колева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Психоемоционално състояние на работещите в кардиологична клиника Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Павлова, Д. Бакова, Мария Семерджиева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Изследване на влиянието на директните плащания от пациентите с артериална хипертония върху достъпа до ефективни лекарствени терапии в област Плевен Abstract   PDF (Bulgarian)
Надя Велева, Галина Дякова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Достъп до здравни услуги на населението в Североизточния район на България Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Рохова, А. Димова, Е. Атанасова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Развитие на маркетинг микса и ефективно ръководство на маркетинговите дейности Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Радев, Р. Горанова, М. Димитрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Мрежов метаанализ разход/ефективност на неинсулиновите антидиабетни препарати Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Цанова, Т. Веков
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Проблеми и приоритети пред общинското здравеопазване в град Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Цветкова, А. Тодорова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Проучване мнението на медицинските специалисти относно управлението на рискови случаи в болнични отделения Abstract   PDF (Bulgarian)
Мариана Белова, Любомира Коева-Димитрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Дейности на българския червен кръст за повишаване на устойчивостта при бедствени ситуации Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Toдорова, Р. Етова, М. Георгиева, Р. Костадинов
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Обучението на парамедиците по медицина на бедствените ситуации – предпоставка за повишаване устойчивостта при бедствия Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Георгиева, Р. Костадинов, Р. Етова
 
1 - 25 of 198 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Font Size