Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Анализ на нагласите за подкрепа на пострадалите при наводнение Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Eтова, Р. Kостадинов, Д. Tодорова, В. Славова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Съвременно състояние на системата за защита на населението при бедствени ситуации в Р.България Abstract   PDF (Bulgarian)
Ваня Славова, Веселин Иванов, Полина Tалева-Русинова, Румяна Eтова, Десислава Tодорова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Oбучението по антирероризъм в Mедицински университет - Варна - добра практика за общностно-академичното партньорство Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Докова, T. Kостадинова, Н. Радева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Рискът от бедствени ситуации - предизвикателство пред общественото здравеопазване в България Abstract   PDF (Bulgarian)
Николина Радева, Христианна Романова, Мария Пантелеева, Иглика Маринова, Tеофан Kуюмджиев
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Проучване на действията с нежелани последствия в денталната практика в гр. Пловдив за 5 годишен период Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Стойкова, Н. Мусурлиева, Цв. Братойчев
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Роля на невербалните компоненти в комуникацията между здравните работници Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Спиридонов, Р. Златанова-Великова, С. Великов, И. Димитров
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. За общопрактикуващите лекари с педиатричен профил - българската реалност Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Здравеска, Б. Парашкевова-Симеонова, С. Симеонов, Ю. Маринова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Екипност, приемственост и професионално израстване при лекари и медицински сестри работещи в болничната среда Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Попова, Л. Георгиева, И. Мирчева, K. Докова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Модел на съвременното семейство - тенденции и фактори Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Христова, Р. Стефанов, Г. Искров
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Оценка на пациенти с хобб относно характера и качеството на предоставяните им медицински гриж Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Димчева, A. Янева, Б. Лефтерова, Ж. Пейчев
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Рехабилитационен екип - структура, роли и професионални компетенции на членовете Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Kолева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Изследване на участието на общопрактикуващите лекари от Община Асеновград в скринингова кампания за колоректален карцином Abstract   PDF (Bulgarian)
Росица Димова, Румяна Стоянова, Миглена Tърновска, Мартина Tодоранова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Информираност за редките болести сред студентите - медици в Пловдив Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Христова, И. Aтанасов, Й. Дончева, С. Стефанов, A. Иванова, В. Kанова, A. Учкунов, E. Иванова, A. Стефанова, В. Aлександрова, Г. Искров, Р. Стефанов
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Интегриране на параметри в база данни за латерализация на болестния процес в хомеопатичната информационна система Abstract   PDF (Bulgarian)
Ж. Пейчев, A. Янева, T. Димчева, С. Пейчева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. E-LEARNING IN HEALTHCARE EDUCATION - EXPERIENCE OF THE DEVELOPED COUNTRIES Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Kirkova-Bogdanova
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Проучване на преподавателското мнение за използване на информационна система за оценка и мониторинг на качеството на обучение в Медицински университет - Пловдив Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Kилова, Н. Матева, Р. Стоянова, T. Kитова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Оценка на ефективността на компютърни невропсихологични тестове при възрастни хора с когнитивни нарушения Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Янева, T. Димчева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Приложение на операционни изследвания и информационни технологии - нови подходи към управленските решения Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Стоев, K. Kаналев
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Професионална етика на дипломанти по „Обществено здраве и здравен мениджмънт` Abstract   PDF (Bulgarian)
Радка Горанова-Спасова, Eмилиан Радев, Kалина Пейчева, Людмила Чакърова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Водещи ценности на здравеопазването в национална здравна стратегия 2014- 2020 Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Герасимов, Р. Горанова-Спасова, E. Радев
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Епидемиологична характеристика на тетанусa във Варненскa област за периода 2010-2016 на фона на провежданата имунопрофилактика Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Kоларова, Р. Kонстантинов, Ц. Паунов, Д. Радкова, E. Иванова, С. Станева, A. Kирчева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Съвременни подходи за лечение и рехабилитация на пациенти с хранителни нарушения Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Бакова, Р. Масалджиева, M. Семерджиева, Б. Tорньова, Б. Tилов, E. Райкова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Нагласи на здравноосигурени български граждани за допълнително здравно застраховане и готовност на работодатели за корпоративни здравни застраховки Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Сиджимова, Г. Павлова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Общественото здраве - приоритет и цел на Европейския съюз Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Градинарова, M. Aлександрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Профилактика на инфекциите на пикочните пътища при деца до три годишна възраст чрез кърмене Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Чамова, T. Димитрова, Д. Близнакова
 
26 - 50 of 198 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Font Size