Scientific Online Resource System

Health Economics and Management

Health Economics and Management

Периодичното списание „Здравна икономика и мениджмънт“ (Health Economics and Management) е официална публикация на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването при Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Излиза в 4 книжки годишно. В него се приемат оригинални статии, обзори, рецензии и анотации на книги, писма до редактора, програми и резюмета на научни конференции и симпозиуми, новости от световната научна литература и др. Публикуват се статии и материали на български или английски език.

Font Size


|