Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Scripta Scientifica Medica is an official scientific journal of the Medical University of Varna, Bulgaria. It is published in English with a double-blind peer-review process. The journal accepts articles in the field of medicine. Periodicity - 4 issues annually. Proceedings and abstracts from congresses, symposia and conferences organized by the Medical University of Varna are published as supplements to the journal.

Scripta Scientifica Medicinae Dentalis

Scripta Scientifica Medicinae Dentalis is an official scientific journal of the Medical University of Varna, Bulgaria. It is published in English with a double-blind peer-review process. The journal accepts articles in the field of dental medicine. Periodicity - 2 issues annually. Proceedings and abstracts from congresses, symposia and conferences organized by the Medical University of Varna are published as supplements to the journal.

Scripta Scientifica Pharmaceutica

Scripta Scientifica Pharmaceutica is an official scientific journal of the Medical University of Varna, Bulgaria. It is published in English with a double-blind peer-review process. The journal accepts articles in the field of pharmacology. Periodicity - 2 issues annually. Proceedings and abstracts from congresses, symposia and conferences organized by the Medical University of Varna are published as supplements to the journal.

Scripta Scientifica Salutis Publicae

Scripta Scientifica Salutis Publicae is an official scientific journal of the Medical University of Varna, Bulgaria. It is published in English with a double-blind peer-review process. The journal accepts articles in the field of public health. Periodicity - 2 issues annually. Proceedings and abstracts from congresses, symposia and conferences organized by the Medical University of Varna are published as supplements to the journal.

Scripta Scientifica Vox Studentium

Scripta Scientifica Vox Studentium is an official scientific journal of the Medical University of Varna, Bulgaria. It is published in English and accepts articles from all fields of medicine and pubic health. Periodicity - 1 issue annually. Proceedings and abstracts from the annual Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine are published as supplements to the journal. 

Varna Medical Forum

Varna Medical Forum is an official scientific journal of the Medical University of Varna, Bulgaria. It is published in Bulgarian with abstracts in English. The journal accepts articles from all fields of medicine. Periodicity - 2 issues annually. Proceedings and abstracts from congresses, symposia and conferences organized by the Medical University of Varna are published as supplements to the journal.

Journal Of Varna Medical College

„Журнал на Медицински колеж – Варна“ е периодично издание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна, което се издава от 2018 г. Списва се на български език, статиите съдържат метаданни и на английски език.

Journal of the Union of Scientists - Varna. Medicine and Ecology Series

Списание "ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна.  СЕРИЯ "МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ" е издание на Съюза на учените – Варна. Периодичност - два броя годишно. В списанието се публикуват рецензирани научни статии във всички области на медицината,  денталната медицина и екологията. 

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

Списание "ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна  СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ" е издание на Съюза на учените – Варна. В списанието се публикуват рецензирани научни статии в областта на икономиката.

Health Economics and Management

Периодичното списание „Здравна икономика и мениджмънт“ (Health Economics and Management) е официална публикация на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването при Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Излиза в 4 книжки годишно. В него се приемат оригинални статии, обзори, рецензии и анотации на книги, писма до редактора, програми и резюмета на научни конференции и симпозиуми, новости от световната научна литература и др. Публикуват се статии и материали на български или английски език.

Adipobiology

Adipobiology is an official journal of the Bulgarian Society for Cell Biology. The Journal is published annually, and includes Reviews, Research Articles, and A Dance Round (a form of short, position papers) focused on health- and disease-oriented adipobiology, presented in concise form.

Biomedical Reviews

Biomedical Reviews is an official journal of the Bulgarian Society for Cell Biology. The Journal is published annually, and includes state-of-the-science Reviews and Dance Round (a form of short, position papers) focused on disease-oriented molecular cell biology, presented in concise form.

Heart - Lung (Varna)

Journal of the Heart - Lung Association of Varna.

Annual for Hospital Pharmacy

A scientific publication of the Professional Organization of Hospital Pharmacists in Bulgaria (POHPB). It presents the problems and specificity of the hospital pharmacist's work to the pharmaceutical community. The journal publishes historical, theoretical and practical materials related to the hospital pharmacy in Bulgaria, Europe, and the world. In addition to this, in each issue, the editorial board introduces the numerous readers to the achievements of foreign specialists through the published translated articles from the European Journal of Hospital Pharmacy. One issue is published each year.

Social Medicine

Списание Социална медицина е издание на Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт. Издава се 4 пъти годишно и публикува статии в областите: социална медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, информатика, икономика, медицинско право, култура и медицина.

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Изданието "Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" публикува оригинални теоретични и експериментални разработки в областта на морското инженерство, корабоводенето и експлоатацията на водния транспорт, комуникационните и информационни системи, военните и обществени науки.

1 - 20 of 20 Items

Journal Content

Font Size