Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

Varna during the Ottoman period (from the 15th to the 19th C.) - research achievements and perspectives

Ivan Roussev

Abstract

This paper presents the achievements of, and the perspectives for, research on the history of Varna during the Ottoman period (from the 15th to the 19th C.). The historical sources that provide information on the subject are discussed in detail: Ottoman, Greek, Bulgarian, periodicals, foreign sources, and consular correspondence. The first written accounts on the history of the city are also taken into consideration. To a certain extent, they also play the role of historical sources on the subject. An overview is made of the topics on which scientific research is still to be done. The conclusion is drawn that in the future the history of Varna during the Ottoman period should be explored by analyzing all available historical sources in a comprehensive and unbiased way, and taking into account the diversity of the city's population in the period.

Keywords

Varna, Ottoman period, historical sources - Ottoman, Greek, Bulgarian, periodical, foreign sources, consular correspondence

Full Text


References

Георгиева, Г. 2016: Варна в средата на XIX в. според един османски дефтер. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев. Acta Musei Varnaensis, Т. XIІ, Варна, с. 59–80.

Грозданова, Е. & Андреев, Ст. 1974: Поименен регистър на населението от Варна и Варненска каза от 1685 г. – ИНМВ, X, с. 211–230.

Димитров, Стр. 1997–1999: Нови данни за демографските отношения в Южна Добруджа през първата половина на XVI в. – Сб. „Добруджа”, 14–16, с. 278–306.

Димитров, Стр. 1997–1999а: Из описа на добруджанските нахии от третото десетилетие на XVI в. – Сб. „Добруджа”, 14–16, с. 307–333.

Енева, Н. 2016: Проф. д.и.н. Велко Тонев като историк на Варна и Варненско. – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев. Acta Musei Varnaensis, Т. XIІ, Варна, с. 11–26.

Жечев, Н. & Димитрова, Ст. 2003: на проф. Велко Тонев. Варна, Изд. „Зограф”.

Ников, П. 1934: Българското възраждане във Варна и Варненско. Митрополит Йоаким и неговата кореспонденция. Издава БАН по предложение и с иждивение на Варненското археологическо дружество, София: Придворна печатница.

Петров, Б. 2016: Град Варна в западноевропейски и руски карти (1784–1878). – В: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания. Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев. Acta Musei Varnaensis, Т. XIІ, Варна, с. 29–58.

Русев, И. 2012: Варна през Късното Средновековие и Възраждането (края на XІV в. – 1878 г.). – В: Русев, И., В. Плетньов. История на Варна. Т. ІІ (VII в. – 1878 г.). Изд. „Славена” – Варна.

Тодоров, В. & Либератос, А. 2002: Архивната колекция на гръцки език в Държавен архив – Варна и историята на Варненската гръцка община и митрополия (XIX–XX в.). – Годишник на Военноморския музей – Варна. Т. ІІ. Книгоиздателство „Зограф”, Варна, с. 47

Тодоров, В. & Либератос, А. 2006: Опис на архивните колекции и книги на гръцки език в гр. Варна. София.

Тодоров, Н. 1963: Социално-икономическият облик на Варна през 60-те и 70-те години на XIX в. – ИВАД, XIV, с. 119–140.

Тодоров, Н. 1966: Върху демографското състояние на Варна в средата на XIX в. – ИНМВ, ІІ, с. 83–108.

Тодорова, М. 1982: Населението на Варна в средата на XIX в. – ИДА, 43.

Тонев, В. 1966: Първото ученическо дружество във Варна преди Освобождението. – ИНМВ, ІІ, (XVII), с. 157–161.

Тонев, В. 1971: Първото холандско консулство във Варна. – Музеи и паметници на културата (МПК), 2, с. 26–28.

Тонев, В. 1972: За стопанската дейност на българите във Варна през Възраждането (1840–1878 г.). – ИНМВ, VIII, с. 101–131.

Тонев, В. 1974: Александър В. Рачински и учебното дело в България след Кримската война. – В: Изследвания в памет на акад. Михаил Димитров. София, с. 269–286.

Тонев, В. 1977: Руското вицеконсулство във Варна и българският църковен въпрос след Кримската война. – В: Известия на Българското историческо дружество (ИБИД). Т. XXXI, с. 83–99.

Тонев, В. 1979: Освобождението на гр. Варна и Варненския край от османско иго. – ИНМВ, XV, с. 43–76.

Тонев, В. 1981: Руското консулство във Варна и новобългарското образование. – В: Сб. „Българското възраждане и Русия”. София, с. 549–572.

Тонев, В. 1982: Източният въпрос, Черно море и българите (до 1878 г.). – В: Първи международен конгрес по българистика, 1981, София, с. 287–295.

Тонев, В. 1990: Североизточна България и Освободителната война. – В: „Из документалното богатство на Варненския край”. X, 1990, с. 178–186.

Тонев, В. 1992: Черноморският проблем през XVIII и XIX в. – Исторически преглед (ИПр), 5, с. 3–22.

Тонев, В. 1996: Търговията между българските и руските черноморски пристанища през Възраждането. – В: „България в сърцето ми. Сборник, посветен на 60-годишнината от рождението на К. Поглубко”. София, с. 197–221.

Тонев, В. 1999: След Санстефано и Берлин 1878 г. Изследване, документи и материали за освобождението на Североизточна България от османска власт. София.

Ιωάννης Νικολάου. 1894: Οδησσός, Βάρνα υπό αρχαιολογικήν και ιστορικήν άποψιν. Βάρνα, σ. 164.

Hacısalihoğlu, Neriman Ersoy, 2007: Kırım Savaşında Haberleşme: Varna Telegraf Hattı Şebekesi. – in: Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırim Savaşı ve Paris Antlaşması. Istanbul University, pp. 119–130.

Keleş, Erdoğan, 2016: Kirim savaşi'nda (1853-1856) müttefik ordularin sevk ve idare merkezi: Varna. – Journal of International Social Research. Apr. 2016, Vol. 9 Issue 43, p773–800.

L’illustration, journal universel, Available at:https://catalog.hathitrust.org/Record/000051033 (21.10.2018).

Papadopoulo-Vrétos, A. 1856: La Bulgarie ancienne et moderne sous rapport géographique, historique, archéologique, statistique et commercial. Saint-Pétersbourg.

Roussev, I. 2007: L’histoire des Bulgares d’après l’œuvre d’André Papadopoulo-Vrétos “La Bulgarie ancienne et moderne …”. – in : Ancient Civilisations and the Sea. Studia in honorem annorum LXX Mihail Lazarov. Acta Musei Varnaensis, V, Варна, p. 495–504.

The Illustrated London news. Available at: https://catalog.hathitrust.org/Record/000520935 (21.10.2018).


Refbacks

Font Size


|