Scientific Online Resource System

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Икономически науки”

The quality management systems and their certification in Bulgaria

Radka Ivanova

Abstract

Quality and management quality is becoming a key factor in organizational development and competitiveness. The implementation and certification of quality management systems ensures the responsibility of the management of the organization to reliably and timely meet the needs of society. The resulting certificate improve the image of the organizations and it is a guarantee that the processes, products, services, technologies meet the existing standards.

Keywords

quality, management, certification, ISO

Full Text


References

Горбашко, Е. Управление качеством. Учебное пособие. Москва: ПИТЕР Прес, 2008

Ненова, А. Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето в бизнес организациите. // Научни трудове на Русенския университет. Том 52, серия 1.2. Русе: 2013, с. 253-256

ISO Survey of certifications to management system standards. // https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse

http://www.club9000.org/

https://www.iso.org/the-iso-survey.html


Refbacks

Font Size


|