Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

Списание "ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна  СЕРИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ" е издание на Съюза на учените – Варна. В списанието се публикуват рецензирани научни статии в областта на икономиката.

Font Size


|