Scientific Online Resource System

Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Timofeeva, Anna, University of Economics-Varna
Todoranova, Anita, Veliko Tarnovo University "Sts. Cyril and Methodius"
Todoranova, Latinka, University of Economics-Varna
Todorova, Lyubomira, Svishov University "D. A. Tsenov"
Todorova, Svetlana, University of Economics-Varna
Todorova, Yuliyana, University of Economics-Varna
Tokusheva, Maria, University of Economics-Varna
Turlakova, Teodorina, University of Economics-Varna

1 - 8 of 8 Items    

Font Size


|