Scientific Online Resource System

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Медицина и екология”

Focus and Scope

Списание ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна  СЕРИЯ "МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ" е издание на Съюза на учените – Варна. Периодичност - два броя годишно. В списанието се публикуват рецензирани научни статии във всички области на медицината,  денталната медицина и екологията. 

Съюзът на учените – Варна е независима, доброволна, демократична, обществена творческо-професионална организация на български и чуждестранни учени, която има амбицията да бъде водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката и научните изследвания, като движещ фактор за развитието на Варненския регион.

Цел на нашата организация е и да подпомага европейската интеграция в сферата на науката и висшето образование, като адаптира условията в образователните и изследователски институции във Варненския регион към тези в страните от Европейския съюз. Основен приоритет в дейността ни е привличането и задържането на младите учени в страната.

Ние работим за превръщането на Съюза в територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри от научните организации на БАН, висшите училища и университети, както и от други изследователски звена от държавни и частни училища и фирми. В тази връзка имаме амбицията да бъдем модел на неправителствена и непартийна обществена организация, вписваща се в гражданското общество с приоритетни задачи по отстояването на правата на учените и научно-преподавателските кадри и подпомагането на тяхната научна дейност, социалната адаптация и организационни изяви.

 

Section Policies

Clinical Medicine

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Experimental Medicine

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Social Medicine

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Medical Education

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Dental Medicine

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.