Scientific Online Resource System

Journal Of Varna Medical College

Online Submissions

Already have a Username/Password for Journal Of Varna Medical College?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

„Журнал на Медицински колеж – Варна“ е списание, в което се публикуват обзори, оригинални статии, кратки клинични наблюдения, история на медицината, медицина и култура.

Публикациите са на български език с резюмета на английски език. В него могат да подават научните си разработки както научни работници и преподаватели, така и студенти от Медицинския университет – Варна и от други български научни институции.

Приемат се оригинални статии, непубликувани в други издания или представени единствено в резюме.

В отделни приложения се публикуват доклади и съобщения, представени на организираните от Медицинския университет - Варна научни форуми.

1. Ръкописът на статията е с обем до 6 стандартни страници по 1800 знака всяка (за оригинални статии и клинични случаи) на шрифт Times New Roman с размер 12 pt. Ограничението в обема не важи за обзорни статии.

2. Ръкописът съдържа следните задължителни елементи:

- заглавие на български и английски език;

- пълните имена на авторите на български и английски език;

- точното наименование на институцията, където работят авторите на български и английски език;

- адрес за кореспонденция на български език, вкл. и електронна поща;

- резюме в обем 250-300 думи на български и английски език;

- до 6 ключови думи на български и английски език;

- структурирано изложение на български език - увод, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи;

- книгопис.

3. Местата на таблиците и фигурите се отбелязват в текста с поредния им номер и обозначението „Табл.“ и „Фиг.“ (напр. „Табл. 1“ или „Фиг. 1“). Всяка таблица и фигура се представя в отделен файл в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат - jpg, png, tif), като имената им трябва да съответстват на обозначенията в текста. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ѝ. Приемат се само черно-бели фигури (диаграми, схеми и снимки). Максималният брой на фигурите е десет. Всички снимки трябва да бъдат сканирани като grayscale в 300 DPI. Те трябва да са достатъчно контрастни и с размер минимум 8 см широчина (1 колона) или 17 см в широчина (2 колони). Диаграмите трябва да се представят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (напр. xls).

4. Цитираните автори се посочват в кръгли скоби с поредния им номер от библиографския списък на цитираната литература.

5. Правила за цитиране на литературата:

Цитираните публикации се подреждат строго азбучно по името на първия автор. При повече от една публикация от един и същи автор те се подреждат хронологично (от по-стари към по-нови публикации).

            Ръкописите следва да се насочват само по e-mail на следния адрес: mk@mu-varna.bg


Примери:

 

Статия от списание

Iwamoto Y, Koide H, Ogita K, Nishizuka Y. The protein kinase C family for the regulation of cellular functions. Biomed Rev. 1992;1:1-6.

 

Статия от списание с повече от 6 автори

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

 

Книга

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

 

Глава от книга

            Thornton T. On the interface problem in philosophy of psychiatry. In: Broome MR, Bortolotti L, editors. Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press; 2009. p. 121-137.

 

URL

            American Medical Association (Internet). Chicago: The Association; c1995-2002 (updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12). AMA Office of Group Practice Liaison; (about 2 screens). Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

 

DOI, PMID

            Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed Central PMCID: PMC2615549

 

            Всяка цитирана публикация се посочва на съответното място в текста на статията с арабска цифра в кръгли скоби. Ако в текста на статията се цитират имена на автори, се спазва следното правило: при един или двама автори, след тях в скоба се посочва годината на цитираната публикация, а при трима и повече автори - след името на първия автор се изписва „и съавт.“; респ. “и соавт.“ или „et al.“ и в скоба - годината на публикуването.

 

Контролен списък за подготовка на публикация

 

Като част от процеса на подаване от авторите се изисква да проверят дали публикацията им отговаря на всички изисквания, а публикации могат да бъдат върнати на авторите, ако не се придържат към тези правила.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Font Size


|