Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

DRUG INDUCED PROTEIN BIOSYNTHESIS AND ITS INFLUENCE UPON SULFHYDRIL GROUP AMOUNT IN SOME ORGANS WITH CASES OF ACUTE MERCURY INTOXICATION

D. Zhelyazkov, N. Ivanov, A. Belcheva, M. Mangarova, D. Kalitzin, Zh. Kuneva-Kancheva

Abstract

No abstract

Keywords

sulfhydril groups; mercury intoxication; phenobarbital; protein biosynthesis

Full Text


References

Желязков, Д., М. Мангърова, А. Белчева. - В: Нац. конгр. фармакол., I . София, 27—29. X . 1978 г. Резюмета. С., 1978, 31—32.

Желязков, Д., Е. Бошнакова, Л. Василева, М. Мангърова, А. Белчева. Науч. тр. ВМИ—Варна, 17, 1980, 9—12.

Желязков, Д., А. Белчева, М. Мангърова, Е. Бошнакова, Л. Василева, Г. Капралов, Л. Тонева. — В: Юбил. науч. сес. ВМИ — Варна, X. Варна, 31. X. 1981 г. Научни доклади. Варна, 1982, 123-126.

Иванов, Н., Д. Желязков, М. Мангърова, А. Белчева, Д. Калицин, И. Попдимитров, Ж. Кунева. Органно-зависимо намаление на сулфхидрилните групи при остра интоксикация с живак и повлияването му от моно- и дитиолови антидоти и белтъчен хидролизат «Хидропрот» (под печат).

Ivanov, N. Scr. sci. Ted., 16, 1979, 14—19.

Kоjima, J., H. R. Kagi. — TJBS, 3, 1978, 90—93.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v22i0.3106

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

D. Zhelyazkov

N. Ivanov

A. Belcheva

M. Mangarova

D. Kalitzin

Zh. Kuneva-Kancheva

Font Size


|