Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

CRYOSURGICAL TREATMENT OF BENIGNANT LESIONS OF THE HEAD

J. K. Staichev

Abstract

No abstract

Full Text


References

Айрапетян, M. X. Первичные опухоли шей. Ереван, Айастан, 1977, 46—177.

Горбушина, П. М. Сосудистые новообразования лица, челюстей и органов полости рта. М., Медицина, 1976, 80—123.

Запорожан, В., И. И. Стайчев. Локални реакции на някои тъкани при криогенно въздействие. Влиянието на производствената среда върху човешките ресурси. IV Симпозиум, Варна, 1978, 57—63.

Стайчев, Й. и др. Експериментални и клинични изследвания на автономни криоапликатори работещи с течен азот. Юбилейна научна сесия. Плевен, 1977, 623—626.

Стайчев, Й., К. Джуров, В. Запорожан. Устройство за увеличаване крионекрозата и протекция на околните тъкани. А. с. № 25 823, 12, 01, 1979.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v19i0.3245

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

J. K. Staichev

Font Size


|