Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

UPON THE CLINICAL CHARACTERISTICS OF HELMICIDE INTOXICATION IN CHILDISH AGE

D. Minchev, D. Hristov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Генов, Г. M. Върху антихелминтното действие на пиперазинхексахидрата. Съвр. медицина. С., 1959, 5, 81—84.

Гращенков, Н. И. Физиологияи патофизиология гипоталамуса. М., Наука, 1966, 143.

Кръстев, Б. Към клиничната характеристика на пиперазиновата интоксикация с препарата хелмицид. Педиатрия. С., 1966, 3, 292.

Латаш, Л. П. Гипоталамус, приспособительная активность и ЭЭГ. М., Наука, 85.

Цуцуманова, А., И. Каракостов. Отравяние с хелмицид в детската възраст. Педиатрия. С., 1966, 3, 296—299.

Мosсhlin, F. Klinik und Therapie der Vergiftungen. Stuttgart, 1964.

Perrottet, E. Med. et Hyg., 47, 1965, 670.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v19i0.3246

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

D. Minchev

D. Hristov

Font Size


|