Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

MAN AND THE FACTORS OF ENVIRONMENT

M. Zlateva

Abstract

No abstract

Full Text


References

Андреева-Галанина, Е. H. Вибрационная болезнь, М., 1961.

Антов, Г., М. Златева. Научни трудове на ИХОТПЗ, 22, 1, 1974, 155—167.

Антов, Г., М. Златева. Фармакол. и токсикол., 37/1, 1974, 96—98.

Бояджиев, Вл., П. Николова, Л. Халачева, И. Денев. V научна с-я, МФ, Варна, 1973.

Бояджиев, Вл., Л. Халачева, Пр. Николова. Хигиена и здравеопазване, 5, 1966, 53—57.

Бояджиев, Вл., Л. Халачева, Пр. Николова. Хигиена и здравеопазване, 1, 1968, 50—55.

Бояджиев, Вл., Л. Халачева. Хигиена и здравеопазване, 8, 1970, 376—382.

Бояджиев, Вл., К. Иванов, Ив. Николаева. I нац. конгрес по мед. география, Варна, Зл. пясъци, 1974, Сб. резюмета, 56.

Бръчкова, Й., С. Бояджиева. II симпозиум «Човекът и жизнената среда», Варна, юни, 1976, 11—15.

Вичева, С., Е. Софтова. III научна сесия на ТНТМ, МФ Варна, април, 1976, (ер.).

Ганчев, Т. Върху някои въпроси от адренергичната регулация на еритропоезата и плазмената еритропоетинова активност у плъхове (канд. дис), Варна, 1975.

Григоров, Й., 3л. Пенев, Ив. Попов, Г. Караяшев, Т. Григорова. Дерматол. и венерол., 12/3, 1973, 190—195.

Григоров, И., 3л. Пенев, Д. Цонев. Годишни научни трудове, ВМИ Варна, 5, 1966, 1, 165—169.

Григоров, Й., 3л. Пенев. Годишни научни трудове. ВМИ Варна, 5, 1966, 1, 157—162.

Григорова, С., Xр. Попмихайлова, И. Лазаров. VII юбилейна научна с-ия, МФ Варна, 8—9. X. 1976, (рез.), 205.

Денев, И. Сб. мат. I научна с-ия на младите спец. научни раб. от ВМИ Варна, 1970, 108—111.

Доков, В., Й. Йонков. Природа, 1977, (под печат).

Дорст, Ж. Преди да умре природата, С., 1970.

Енчев, Н., Вл. Лесичков. II с-ия на химиците с мед. профил. 20, VII, стр. 239. 1977.

Енчев, Н., Вл. Лесичков. II с-ия на хим. с мед. профил, 20. VII. 1977, 259.

латева, М. VI научна с-ия, МФ Варна, 4—5. X . 1974, св. II, 1—4.

Златева, М. Е. Малева, Б. Маневска, Е. Софтова. V научна с-ия, МФ Варна, 14—15. X I I . 1973, 40—43.

Златева, М., Г. Антов, В. Гълъбова. Нац. конф. по проф. за заб., София, 5—6. XII. 1974, (рез.), 27.

Златева, М., Г. Антов, II нац. научна конф. по геронтология и гериатрия, София, 26—27. IX. 1974, (рез.), 32.

Златева, М. II нац. конф. по геронеология и гериатрия, София, 26—27. IX. 1974, (рез.), 33.

Златева, М., Е. Иванович, Г. Дашев. I нац. конгрес по ендокринология с международно участие, София, 9—11. X. 1975. (рез.) 140.

Златева, М., Е. Софтова. Гиг. труда и проф. заб., 1, 1977, 43, 47.

Златева, М., Маневска : III научно-практическа с-сия на ХЕИ, април 1976, 81.

Златева, М., Е. Софтова. VII нац. конфер. на патолозите, Пловдив, 22—23. XI. 1974.

Златева, М., Т. Донова, Е. Софтова. VI научна с-ия, МФ Варна, 1974, II, 21—24.

Златева, М., Гърдевски. III научно-практическа с-ия на ХЕИ, Варна, април, 1976, (рез.), 81.

Златева, М., А. Кулова. II конф. патолоанатомов Белорусской ССР, Гродно, май 1976, 89.

Златева, М., В. Гълъбова. Хиг. и здравеопазв., 17/1, 1974, 17—20.

Златева, М., Научни трудове на ИХОТПЗ, 22, 1974, 1, 167—173.

латева, М., Г. Антов, В. Гылыбова. Гиг. труда и проф. заб., 12, 1974, 51—54.

Златева, М., Е. Малева, Зл. Пенев. V научна с-ия, МФ Варна, 1974, св. III; 231—233.

Златаров, И., С. Данев, Г. Николов. V научна с:ия, МФ Варна, 1974, св. II, 236.

озиков, В., С. Стаматов, М. Радков, М. Князев, В. Василев. Год. научни трудове, МФ Варна, XII, т. I, 1975, 99.

озиков, В., М. Радков, П. Константинов. Юбилейна научна с-ия, ВМИ Варна, 4, 1966, 3 ев., 25—30.

Иванов, Вл. Медико-психологични проблеми на интензификацията на живота. Юбилейна научна сесия на ВМИ — Варна, I св. 1971, 1—9.

Иванов, В л. Психологические проблемы' человека в современном обществе и их психофизиологическая основа. Acta medica et Sociologica, Medicina i fizkultura, Sofia, 1973, 223—226.

Иванов, Вл., В. Янчев, К. Крайчева, Б. Божкова. Профилактика на противоправните действия на психично болните (доклад пред III международен симпозиум по социална психиатрия), Сл. Бряг, 1971.

Иванов, Вл., Л. Иванова и Ем. Видев. Върху психологичния климат в здравните заведения. Втора научна конференция: Социално-психологичния климат в колектива, С., 1974, 74—75.

Иванов, Вл. и Ив. Йолов. Проучвания върху невротичната болестност между работниците в завод «Елпром» — Варна. Юбилейна научна сесия на ВМИ — Варна, 1971, I св. 25—28.

Иванова, Л. и Цв. Маринова. Социално психологични проблеми на стареенето в условията на интензификация на живота, 1971.

Иванов, К., Цв. Кондова, Г. Дюлгеров, Б. Герганова. Научно-практическа конференция по проблемите на здравето и работниците от промишлеността, Варна, 14—15. VI. 1976 (под печат).

Иванов, К., Д. Божилов, Ив. Николаева. I конгрес по социална хигиена, Габрово, 2—4. X. 1969, (рез. от конгр.), 30.

Иванова, Л. Медико-социални аспекти на положението на жената в съвременното общество.Юбилейна сесия на ВМИ —Варна, 1971, I св. 19—24.

Иванова, Л. и Вл. Иванов. Профилактика на самоубийствата при психични заболявания (доклад пред III международен симпозиум по социална психиатрия).

Иванова, Л. Г. Митев и Вл. Иванов. Депресивните състояния като медико-социално явление (под печат в Scripta scientifica medica, т. XIV).

Калицин, Д., Н. Иванов, Е. Ризова. В. Иванов. Сборник доклади на VI научна с-ия МФ Варна, св. I. 1976, 9.

Калинин, Д. Н. Иванов, М. Василева, П. Панайотова. Сборник доклади на VI научна с-ия на МФ Варна, св. I , 1976, 5.

Калицин, Д., Т. Пенчева, Н. Иванов. III симпозиум на биохимиците от ГДР и СССР в Райхардсбрун, Тюрингия, 20—24. V. 1975.

Капрелян, Г., Д. Дочевски, Кр. Тунчева, Г. Капралов, В. Гърдевска. Летописи на ХЕИ, София, т. II, 1975, 649—654.

Капрелян, Г., М. Мирчев, В. Христов, В. Русев, А. Базаров, Л. Димитрова. С. Антонова, Ф. Цекова. Юбилейна научна конференция на ХЕИ, София, 16—19. X. 1975.

Капрелян, Г., Кр. Тунчева, Л. Димитрова, Хр. Димитрова. В. Русева, П. Пеев, К. Станев. Проблеми на заразните и паразитните болести, т. III, 1975, 53—67.

Капрелян, Г., Xр. Димитрова, В. Русев. Научни трудове на III нац. конференция по бактериология и имунология, т. 2, 1974, 634—641.

Койнов, Р., Г. Бонев, Г. Николов. Хиг. и здравеоп., 1, 1970, 33.

Койнов, Р., С. Григорова. VII юбилейна научна с-ия, МФ Варна, 8—9. X. 1976.

Колев, 3л., М. Златева. V научна с-ия, МФ Варна, 14—15. 15. XII. 1973, 44—47.

Колев, 3л., М. 3латева, 3л. Пенев. VI юбилейна научна с-ия, МФ Варна, 14, 1975, 2, 38—41.

Лесичков, Вл., Д. Митев, Н. Енчев. I научна с-ия на химиците с мед. профил, 14. IV. 1975, 100.

Лесичков, Вл. Н. Енчев. V научна с-ия, МФ Варна, 14—15. XII. 1973, св. II, 51.

Лесичков, Вл., Н. Енчев. II сесия на химиците с мед. профил. 20. VII. 1977, 306.

Лесичков, Вл., Н. Енчев. II научна с-ия на химиците с мед. профил, 20. VII. 1977, 1.

Лесичков, Вл., Н. Енчев. II научна с-ия на химиците с мед. профил. 20. VII. 1977, 12.

Лесичков, Вл., Н. Енчев. II научна с-ия на химиците с мед. профил. 20. VII. 1977, 140.

Малева, Е. Резюмета от доклади на VII юбилейна научна с-ия МФ Варна, 8—9. X. 1976, 4.

Малева, Е. II научна конф. на химиците с мед. профил, 2, 1977, 306—313.

Маневска, Б. Сесия на ТНТМ, Варна, април, 1976, 23.

Маневска, Б. Експер. мед. и морфол., 15, 1976, 2 , 1973, 107—111.

Марков, Г., А. Попов. Научни трудове МФ, Варна, T . V, 1966, св. I, 151—156.

Марков, Г., Н. Xристов, Т. Ангелов. Годишни научни трудове ВМИ, Варна, т. IX, 1971, св. I, 45—50.

Медведев, Ю. Безмолвный фронт, Москва, 1969.

Митев, Г., Вл. Иванов, и Л. Иванова. Начин на живот и психично здраве (под печат в с. Невролог, психиатр, и неврохирург. — София).

Николаева, Ив., Н. Фесчиева, К. Иванов . II нац. конгрес по социална хигиена и организация на здравеопазването, 28—30. X I. 1974, С.

Николаева, Ив., К. Иванов, Н. Фесчиева. III научно-практическа с-ия, ХЕИ Варна, 21—22. IV. 1976, (рез.), 23.

Николаева, Ив., Н. Фесчиева, Н. Пейчев, К. Иванов. Научно-практическа конф. «Взаимоотношението медицински работник — болен», Варна, 19. VI. 1975.

Николаева, Ив., Н. Пейчев, К. Иванов, Н. Фесчиева. II научен конгрес по СХОЗ, София 28—30. XI 1974.

Николова, Пр., Л. Халачева, Вл. Бояджиев. Научно-практическа конф. по проблемите на здравеопазването, Варна, юни 1976.

Николова, Пр. Канд. дис. Проучване влиянието на белтъчни и коригирани с аминокиселинни дажби върху токсичното действие на мангана, Варна, 1976.

Николова, Пр., Вл. Бояджиев, Л. Xалачева. Научни трудове ВМИ — Варна, З, 1966, 21—27.

Николова, Пр. Хиг. и здравеопазв., 1973, 51—56.

Николов, Г. I конгрес на физиолог, науки, София, 1970, 151.

Николов, Г. Хиг. и здравеопазв., 2, 1971, 166.

Николов, Г., И. Златаров, И. Павлова, В. Лефтерова . V научна с-ия на МФ Варна, 1973, св. II, 1974. 228.

Николов, Г., И. Златаров, В. Лефтерова, И. Павлова V научна с-ия на МФ Варна, 1973, св. II, 1974, 232.

Николов, Г., Л. Даневаде Оливар. Научна конф. Физиол. психологични и ергономични проблеми при комплексното решаване задачите на научната организация и управлението на производството, София, I т, 1970, II, 269.

Николов, Н., Л. Ничева. V научна с-ия МФ Варна, 1973, св. II , 118—122.

Ничева, Л., Н. Николов. V научна с-ия МФ Варна, 1973, св. II , 113—117.

Ничева, Л. I нац. конгрес по мед. география, Варна, 20—23 май, 1974.

Ничева, Л. VI научна с-ия МФ Варна 1974, св. II, 116—120.

Ничева, Л. VI научна с-ия МФ Варна, 1974, св. II, 121—123.

Ничева, Л., А. Найденов. VII юбилейна научна с-ия МФ Варна, октомври 1976.

Ничева, Л. VII юбилейна научна с-ия МФ Варна, октомври, 1976.

Пейчев, Н., Ив. Николаева, К. Иванов, Н. Фесчиева. V научна с-ия МФ Варна, 1973, св. II , 294—298.

Пенев, 3л. I конгрес на българските дерматолози с междунар. участие, София, 3, 1969, 417—423.

Пенев, 3л. I конгрес на бълг. дерматолози с международно участие, София, 3, 1969, 411—416.

Пенев, 3л., 3л. Колев. VI юбилейна научна с-ия, МФ Варна, 14, 1975, 2, 34—37.

Пенев, 3л. VI юбилейна научна с-ия, МФ Варна, 3, 1974, 247—250.

Пенев, 3л. Проучвания върху някои страни от етиологията и патогенезата на контактните алергични дерматити — екземи (клинични и експериментални изследвания), канд. Дис., 1975.

Пенев, 3л. Юбилейна научна с-ия, ВМИ — Варна, 2, 1971 , 37—49.

Петрова, К. IV нац. конф. На младите специалисти от ХЕИ, Варна, 1975.

Петрова, К. I симпозиум Човекът и жизнената среда, Варна 1975, (рез.), 25.

Петрова, К. Юбилейна конференция «25 години ХЕИ», (рез.), 56.

Радев, И., Г. Папуров, Г. Хараламбиев. О ториноларингология, 1976, 1, 13—17.

Рашев, 3., Г. Михайлов. Пестициди, природа, човек, С., Наука и изк., 1972.

Смилов, С., Г. Папуров, Й. Станчев. VII юбилейна научна с-ия на МФ Варна, 1976, 19.

Софтова, Е., М. Златева. I симпозиум Човекът и жизнената среда, Варна, 30 май, 1975 (рез.), 3—4.

Софтова, Е., М. Златева. V научна с-ия, МФ Варна, 1973, св. II, 48—50.

Софтова, Е. II симпозиум на ТНТМ Човекът и жизнената среда, Варна, юни 1976, 30—35.

Софтова, Е. III научна с-ия на ТНТМ, МФ Варна, април 1976.

Стефанов, Б., С. Солакова. Сборник научни трудове, МФ Варна, 2, 1974, 112—115.

Стефанов, Б., С. Солакова. Материали IV всесоюзной конф. по гиг. труда и биолог, действию елект-волн и радиакт., Москва, 1972, 25—26.

Стефанов, В. Хиг. и здравеопазване, 1973, 5, 507—513.

Стефанов, Б., С. Солакова. Гиг. труда и проф. зав., 5, 1973, 443—446.

Стефанов, Б., И. Златаров, С. Солакова. Хиг. и здравеопазв., 7, 1973, 1—6.

Тунчева, К., Капрелян . Юбилейна научна конф. на ХЕИ, София, 16—19. X 1975.

Xалачева, Л., Пр. Николова, Вл. Бояджиева. I научна с-ия на химиците с мед. профил, Варна 1973, 95—100.

Халачева, Л. Въздействие на мангана върху някои моменти от процеса на транссулфуриране, канд. Дис., София, 1971.

Xалачева, Л., Вл. Бояджиев. Скрипта медика, XII, 1975, 167—171.

Xалачева, Л., Пр. Николова. Научна конф. по проф. заб., София, 1974, (рез.), 26.

Халачева, Л., Пр. Николов. I научна с-ия на медиците с мед. профил, Варна, 1975, 72—77.

Халачева, Л., Вл. Бояджиева. Год. научни трудове, ВМИ — Варна, 6, 1967, 3, 41—48.

Халачева, Л. I научна с-ия на химиците с мед. профил., Варна, 1975, 129—134.

Халачева, Л. X конгрес на ФЕБС, Париж, 1975, 1332.

Халачева, Л. Научно-практическа конф. по проблемите на работническото здравеопазване, Варна, юни, 1976.

Христов, С., Р. Николов, Г., Папуров, Й. Стойчев. II симпозиум Човекът и жизнената среда Варна, юни 1976 (под печат).

Чивиджан, М., Б. Стефанов. Научни трудове на МФ Варна, 3, 1973, 223—227.

Chalatscheva, L. XII Semaine medicale Balkanique, 24. VI. 1975.

Daskalоv, D., T. Ganchev, L. Gerilovski. Annual scientific papers, Higher Medical Institute v. V, 1966, fasc II, 65—70.

Dimоv, I., G. Papuгоv, N. Hadgidimova. Archives de I'Union med. Balkanique, XIV, 1976, 3, 371.

Grigогоv, I., Zl. Pеnеv. I. Popov. Scripta scientifica medica, Higher medical institute, Varna, 9, 1971, 1, 119—123.

Ivanоv, Vl. еt. L. Ivanоva. Aspects psychologiques et psychopathologiques du probleme de I'homme et son milieu professionel. Archives de I'Union medicale Balkaniques XIII, 1975, 5—6, 676—680.

Ivanоva, L., еt VI. Ivanоv. Problemes actuels de la medecine psyhosomatique. Archives de I'Union medicale Balkanique, XII, 1974, 3, 379—382.

Nicоlоva, P., L. Сhalatсhеva, VI. Воjadjеv. XII Semaine medicale Balkanique, 24, VI, 1975.

Pеnеv, Zl. Intern. Konferenz der Allergologen und klinischen immunologen — Interationale konferenz, der Allergologen, und klinische Immunologen der sozialistischen Lander, Prag 1974 Abstr., suppl. 9.

Zlateva, M., Е. Malеva, Bl. Manеvska, E. Sоftоva. Ill Magyar Arterioselerosie Konferencia, Esztergom, 1973, sept-13-16-ig.

Zlatеva, M., G. Antоv. III Hungarian Arteriosclerosis Conference Esztergom, 1973, sept. 13—16.

Zlatеva, M., G. Antоv, V. Galabоva. IV-th Congress of the European Society of Pathology, Hungary, Budapest, 1973, sept. 18—22.

Zlateva, M., G. Antоv, V. Galabоva. XVIIICelostatny zjazd patologov, Martin CSSR, 1972, 5—8, sept.

Zlateva, M., M. Gardevski. XX Vedecku konferenciu patologov, Bustrici, 1976, 27—28. V.

Zlatеva, M. and E. Sоftоva. Folia Biol. (Krakow)) vol. 24, 1976, 1, 147—152.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3394

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

M. Zlateva

Font Size


|