Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

THEORETICAL AND PRACTICAL CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF REPAIR AHD REGENERATION IN THE ORGANISM

I. Popdimitrov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Aнгелов, А. Патологоанатомична характеристика на емболиите и тромбозите в малкия кръг на кръвообращението, канд. дисертация, Варна, 1976.

Ангелов, 3. Цитохимична локализация на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназната активност в клетки на сперматогенния епител и сперматозоиди от морско свинче, III науч. сес. —ТНТМ, Мед. фак. Варна 23—24. IV, 1976.

Берестов, В., А., К. Койчев, К. Moбсум-3аде, И. Попдимитров. Приложение на белтъчните хидролизати във ветеринарната медицина, Земиздат, С., 1976, 15—19.

Бояджиев, В. Л. Халачева, П. Николова. Науч. труд ВМИ, Варна, 5, 3, 1966, 61—70.

Бояджиев, В., Л. Халачева, П. Николова. Хиг. и здравеоп., 9, 5, 1966, 503—509.

Бояджиев, В., Л. Халачева., П. Николова. Хиг. и сан., 3, 1968, 84—88.

Бояджиев, В., П. Николова., Л. Халачева. V науч. сес. Мед. фак. Варна, II, 1973, 1—5.

Бояджиев, В., П. Николова, Л. Халачева. Проучване влиянието на коригирани по отношение на аминокиселини предпазни хранителни дажби при възникване и протичане на оловно отравяне, дог. МНЗ, 1974.

Великов, К. Тимектомия у възрастни индивиди с експериментален миокардит и артрит, канд. дис. Варна, 1972.

Ганчев, Т., Е. Дянков, А. Майсторски. Юбил. науч. сесия 10 год. ВМИ — Варна, Ш., 1971. 77.

Ганчев, Т. Ефект на 6-адренергична стимулация с изопреналин върху плазмената еритропоетинова активност у плъхове. Мед. биол. пробл., (под печат), 1976.

Даскалов, Д., Т. Ганчев, Г. Николов. V науч. сесия. Мед. фак., Варна 1, 1974, 48—51.

Даскалов, Д., Т. Ганчев, Г. Николов. Еритропоеза и плазмена еритропоетинова активност у плъхове след различни двигателни натоварвания. Мед. биол. пробл., (под печат), 1976.

Демирева, К., И. Попдимитров. II конгр. физиол наук., София, (рез.), 1974, 198.

Демирева., М. Щерева. Сб. V науч. сес. Мед. фак. — Варна, 1, 1974, 64—67.

Демирева, К., Е. Малева. Промени в тимуса и надбъбреците при експериментална атеросклероза и третиране с белтъчен хидролизат у зайци и морски свинчета, Script. Scient. Med. (под печат), 1976.

Демиpева, К., И. Попдимитров. Сб. науч. труд. СНРБ — Враца, II, 1975, 165—169.

Денев, И. Летописи ХЕИ, XI, 1969, 53—57.

Денев, И. Сб. IV науч. Сесия, Мед. фак.—Варна, 1971, 66—68.

Денев, И. Промени в количеството на фениланина и тирозика в мозъка и надбъбречните жлези на бели плъхове, третирани с манган, II нац. конгр. ХЕМИОЗ, София, 8. XII. 1971, (рез.), 41.

Димова, М., 3. Xаризанова, В. Доков. Acta zoologica (под печат), 1976.

Доков, В., М. Д иом о в a. Acta zoologica (под печат), 1976.

Доков, В., 3. Нанов, Й. Йонков. Цитохимична локализация на сорбитолдехидрогеназната активност в сперматозоиди на човек, VI конф. анат. хистол. ембриол., Пловдив, 26—28 май, 1975.

Златева, М., Б. Маневска. Динамика на възстановителните процеси в черния дроб при хронична интоксикация с препарата золон. Сб. нац. конф. ХЕИ — Варна, 1976.

Златева, М., М. Гърдевски, Б. Маневска, Е. Софтова, Е. Малева. Динамика на възстановителните процеси в различните тъкани и органи при остра и хронична интоксикация с пестициди договор 412/1974, МНЗ — София.

Иванов, Н., Сб. науч. труд., ВМИ — Варна, X, 2, 1972, 89—93.

Калицин, Д., М. Ничев, М. Гюрова. ВМИ — Варна, науч. труд. X, 2, 1972, 21—28.

Калицин, Д. Укр. Биохим, журн., 5, 1971, 614—617.

Калицин, Д., Ефект на комбинирано прилагане на витамин А и Е върху активността на киселата чернодробна фосфатаза у мъжки плъхове (под печат — Съврем. мед. морфол.).

Калицин, Д., Н. Константинов, Н. Иванов. Л. Иванова. Проучвания върху въздействието на различни активатори на сулфхидрилните групи върху експериментално предизвикана катаракта у опитни животни, VII науч. сес. Мед. фак.— Варна, 1976, (рез.), 48 — 31.

Калицин, Д., Н. Иванов, Е. Ризов., Б. Иванов. VI науч. сес. Мед. фак. — Варна, I, 1974, 9—12.

Карчинов, К. Орт. травм, протез., 10, 1974, 61—63.

Карчинов. К. Реха- билитация на болни след операцията на Фос. I нац. конф. кардиол. ревматол., 1974, 03.

Карчинов, К. Модификация на техниката на Иънг при оперативно ечение на плано-валгусното стъпало, сп. Изобр. рац., 3—4, 1972, 63.

Коев, Д., Л. Коева, В. Сиракова, Н. Търколев, В. Николова, П. Геров, Р. Дражева. Клинично приложение на аминокиселинния препарат Alvesin New у болни със захарен диабет, VI нац. конгр. вътр. бол. Пловдив, 3—5. X. 1976.

Козаров, И. Влияние на тимектомията у възрастни морски свинчета върху имуноалергичните реакции от бърз тип, канд. дис. Варна, 1973.

Козаров, И., И. Попдимитров, Сб. V. науч. сее. Мед. фак. — Варна, 1, 1973, 68—71.

Козаров, И., И. Попдимитров, VI науч. сес., Мед. фак. — Варна, 1974, 101 —103. — 39.

Козаров, И., И. Попдимитров. Сб. науч. труд. СНРБ — Враца, И, 1975, 235—238.

Козаров, И. Сб. науч. труд. СНРБ —Враца, II, 1975, 229—234.

Козаров, И., И. Попдимитров. Сб. науч. труд., СНРБ — Враца, II , 1975, 235—238.

Койчев, К. Сб. науч. труд., С., СНРБ — Враца, II, 1975, 269—273.

Колев, 3., М. Златева. Върху регенераторния процес в кожата на белите плъхове при хронична интоксикация с линдан и въздействие с белтъчен хидролизат, I конф. белт. хидр., Враца, 21—22. XI. 74, (рез.), 15.

Константинов, К. II симп. микрохирург, окото, IV, 1976, ГДР, Засниц.

Константинов, К., Д. Бенчев. Сб. VI науч. сес. Мед. фак. — Варна, II, 1974, 253—256.

Малева, Е., К. Демирева. Сб. VI юбил. науч. сес. Мед. фак. — Варна, I, 1975, 147—150.

Маневска, Б. Промени в черния дроб при интоксикация с фосфоорганичния препарат вофатокс, III науч. сес. ТНТМ, Мед. фак. — Варна, 1976, (рез.), 23.

Николова, П. Сб. науч. труд. СНРБ — Враца, 11, 1975, 223—227.

Николова, П., Л. Халачева, Бояджиев. Промени в съдържанието на небелтъчни азотни продукти в серум и урина при въздействие с манган, нац. конф. 25г. ХЕС, 1975.

Николова, П. Проучване влиянието на белтъчни и коригирани с аминокиселинни дажби върху токсичното действие на мангана, (канд. дисерт, 1976.

Николов, Г., В. Лесичков. Въпроси на физическата култура, 10, 1975, 615—616.

Николов, Г., М. Гърдевски. Въпрсси на физическата култура, 3, 1975, 151 —155.

Пенчева, Т. Сб. V науч. сес. Мед. фак. — Варна, I, 1974, 175—179.

Попдимитров, И. Експ. мед. морф., VIII, 1969, 174—179.

Попдимитров, И., К. Великов, Н. Търколев. Сб. науч. труд. СНРБ — Враца, II, 1975, II , 1976, 265—268.

Попдимитров, И., Т. Ганчев, П. Милков. Сб. науч. труд. СНРБ — Враца, II , 1975, 277—281.

Попдимитров, И., Т. Ганчев, П. Милков. Сб. науч. труд. СНРБ — Враца, II, 1975, 283—285.

Попдимитров, И., Т. Ганчев, И. Липов. Сб. науч. труд. СНРБ.—Враца, II, 1975, 283—285.

Попдимитров, И., К. Демирева. Експ. мед. морф., 3, 1975, 128—132.

Попдимитров, И., К. Трошев, И. Козаров, Д. Пацирев, М. Василева, И. Трамбабова, С. Добрева, II нац. конф. пробл. козмет. парфюм, произв. Варна, 21—23. V. 1975, (Рез.).

Русева, И., М. Костова. Влияние на белтъчния хидролизат. Хидропрот върху кръвнозахарното ниво при орално прилагане у зайци, I, науч. сес. ТНТМ —1974.

Софтова, Е. II симп. ТНТМ — Варна, Човекът и жизнената среда 1976, 30—35.

Софтова, Е. Промени в лимфните възли на опитни животни при хронична интоксикация с ФОС вофатокс, III науч. сес. ТНТМ, Мед. фак. — Варна, 1976.

Томова, И., И. Попдимитров, X. Гетов, К. Гекова. Сб. въпрос, хемат. кръвопр., VIII, 1970, 200—202.

Томова. И. Експериментални проучвания върху патогенезата на хеморагичния шок, канд. дис., 1973.

Трошев, К., И. Попдимитров. Сб. науч. труд. СНРБ — Враца, II, 1975, 239—242.

Узунова. А. Експериментален миокардит и артрит при промяна в имунната реактивност след неонатална тимектомия, канд. дис., Варна, 1969.

Халачева, Л. Въздействие на мангана върху някои моменти от процеса на транссулфорирането, София, канд, дис., 1971.

Халачева, Л. V науч. сес. Мед. фак. — Варна, 2, 1973, 19—23.

Халачева, Л. Абстр. X Конгр. ФЕБС, Париж, 1975, 1332.

Xалачева, Л. I науч. с е с хим. Мед. проф., Варна, 1975, 120—134.

Халачева, Л., В. Бояджиев. V науч. сес. Мед. фак. — 2, 1973, 6—10.

Халачева, Л., П. Николова. Науч. конф. профпатол., София, 1974.

Халачева, Л., П. Николова. Сб. I науч. сес. хим. Мед. проф., 1975, 72—77.

Xалачева, Л. Концентрация на НАД и НАДФ при третиране с манган (непубл. данни).

Халачева, Л., В. Бояджиев. Науч. труд, ВМИ — Варна, VI, 3, 1967, 41—48.

Xалачева, Л. Активност на някои серумни ензими при отравяния с манган. XII балк. мед. седем., София, 1975.

Xалачева, Л. Конг. труд. мед. Будапеща, 1976.

Xаризанова, 3., М. Димова, В. Доков. Acta zoologica 1976 (под печат).

Xаризанова. 3., М. Димова, В. Доков. Към въпроса за локализацията на м-инозитолдехидрогеназната активност в човешки сперматозоиди конф. хим. мед. проф., 1976.

Цеков, Ц., И. Попдимитров. Сб. V науч. сес. Мед. фак. — Варна, 1, 1974, 80—83.

Цеков, Ц., К. Демирева науч. сес., Мед. фак. — Варна, 8—9. X . 1976 (рез), 60.

Angеlоv, Z., V. Dокоv. Cytochemicai localization of glucoso 6-phosphate dehydrogenase activity in Spermatozoa from normozoospermic man., V Int. Cong. Histochem. Cytochem., Bucharest, 29. VII—3. IX. 1976.

Angеlо, Z. Cytochemicai localization of glucose-6-phosphate dehydrogenase (g 6PD) activity of oligozoospermic man, XIX Cong. Morfol. Prag. 6—9. IX. 1976.

Соsaгоv, I., C. Troscev, I. Popdimitrov. XVI Cong. Inter. Thalassotherapy Opatija, 8—13. V. 1975.

Demiгеvа, К., I. Pоpdimitгоv, IIInter. Cong., Pathophysiol Prag., 1975, abst. 68.

Dосоv, V., Y. Yоnkоv, S. Nanоv. Соmpt. Rend. Acad. Bulg. Sci., XXVIII, 2, 1976, 271—272.

Docov, V., S. Nanov ,Y. Yоnkоv. Cytochemicai change in the sorbitol dehydrogenase activity of eyaculated spermatozoa in the case of an acute Inflammatory process, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 1976.

Dосоv, V., S. Nanov., Y. Vonkоv. Cytochemische Untersuchungen der Sorbitoldehydrogenasen Aktivitat in Eyaqulatspermien von Menschen und Einigen Soigenthieren, Andt. Auzeiger, 1976.

Ganchev, T. Agresologie. XVI., 1975., 301.

Halacheva, L., Yonkov, Y. V. Bojadjiev., T. Sсhipkоv, С. Rasbоjniсоv, JET, 2, 1970, 97—100.

Harizanоva, Z., M. Dimova. Cytochemicai localization of inositoldehydrogenase activity in Spermatozoa from normozoospermic man., V Inter. Cong. Histochem. Cytochem., Bucharest. 29. VIII-3. IX. 1976.

Yоnkоv, Y. Cytochemicai localization of lactat-dehydrogenase activity from normozoosperic man, V Inter. Cong. Histochem., Cytochem. Bucharest. 29. VIII-3. IX. 1976.

Pоpdimitrov, I. A. Rodriguez, A. Pakman. Rev. Cub. Med., 5, 1966, 409—418.

Pоpdimitгоv, I. IIInter. Cong. Pathol. Physiol., Prag, July, 8—11, 1975, Abst. 318.

Pоpdimitrov, I., I. Tomova. K. Demireva, I. Kozarov. Scr. Scient, Med. XII, 1975, 75—80.

Pоpdimitгоv, I., K. Demireva, XIII Sem. Med. Balkan., Istanbul, 12—17. IX. 1976.

Pоpdimitгоv, I., M. Gardevski., К. Vеlicоv. Reparative properties of protein hydrolizate "Hydroprot" by experimental aloxane diabetes, II Cong. Inter., Pathol. Physiol. Prag. 1975, abst, 433.

Tоmоva, I., I. Pоpdimitrov. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 24, 7, 1971, 957—959.

Zlateva, M., E. Sоftоv a. Fol. Biol. (Krakow), XXIV, 1, 1976, 147.

Zlatеva, M., M. Gardevski , XX Vedeck, Konf. Patol., Banskej Bystrici, CesckosL 27—28, V, 1976.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3395

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

I. Popdimitrov

Font Size


|