Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

CARDIOLOGICAL PROBLEMS IN THE RESEARCH ACTIVITY OF THE MEDICAL FACULTY - VARNA

H. Kaponov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Капонов, X. Клинично значение на апекскардиографията при артериалната хипертония. Дисертация к. м. н., 1971.

Капонов, X., Св. Разбойников. Вътрешни болести, 8, 1969, 3, 307—314.

Разбойников, Св., X. Капонов, Д. Ненов. Вътрешни болести, 8, 1969, 4, 420—436.

Разбойников, Св., X. Капонов, Д. Ненов. Терапевтически архив, 42, 1970, 2, 75—81.

Разбойников, Св., X. Капонов, Д. Ненов. Год. научни трудове, ВМИ — Варна, 6, 1967, 2, 141—150.

Разбойников, Св., Ив. Стаменов, X. Капонов.; Юбилейна научна сесия; II градска болница —София, том I, 27—29 май 1971—1972, стр. 112—114.

Разбойников, Св., Д. Ненов, Т. Шипков, X. Капонов и др. Вътрешни болести, 9, 1972, 7—9.

Разбойников, Св., X. Капонов, Т. Шипков, Д. Ненов и др. Вътрешни болести, 9, 1972, 3, 24—26.

Разбойников, Св., X. Капонов, Т. Шипков, Д. Ненов и др.

Юбилейна научна сесия ВМИ — Варна, 1971, 24—26. X, I св., 29—33.

Капонов, X., Р. Патева, Д. Карастаев, Г. Димитров, Ст. Торлашка. I национален конгрес по кардиология и ревматология, 18—20. Ivр 1974.

Капонов, X., Н. Пенков, Ст. Рачев, 3. Златева, К. Йорданов. Вътрешни болести, 14, 1975, 4, 90—94.

Златева, М., А. Ангелов, Н. Пенков, Г. Георгиев, Ив. Ташев, М. Недялкова, X. Капонов. Съвременна медицина, 26, 1975, 10., 9—12.

Стаменов, Ив., X. Капонов, 3л. Златева. Проблеми на сърдечно-съдовите заболявания Мед. и физкултура, София. 1975, 3, 13—16.

Златева, М., А. Ангелов, Ив. Ташев, М. Недялкова, Г. Георгиев, Н. Пенков, X. Капонов. Съвременна медицина, 27, 1976, 8, 8—12.

Капонов, X. и кол. Значение на някои биохимични и функционални методи на изследване при диспансерно наблюдение на болни с артериална хипертония и ИБС (проспективно диспансерно проучване), машинопис, 1975, стр. 212.

Капонов, X., Ив. Стаменов, В. Петрова, Хр. Христозов. 3л. Златева. XIII межународен конгрес по терапевтика, Варна, 6—8. X. 1975, 114 (резюме).

Капонов, X., В. Петрова, Ив. Стаменов, Р. Патева, Ст. Торлашка. XIII международен конгрес по терапевтика, Варна, резюме, 6—3. X. 1975, стр. 122.

Капонов, X., Д. Карастатев, 3л. Златева. Съвременна медицина, 27, 1976, 12, 23—26.

Капонов, X., Д. Карастатев , Н. Пенков, Ил. Димитров, Зл. Златева. Проблеми на сърдечно-съдовите заболявания, 1975.

Карастатев, Д., X. Капонов, Н. Пенков, Б. Горанов, Ст. Торлашка, М. Миткова, Н. Тошев. Симпозиум по някои проблеми на съвременната реанимационна помощ, ВВМИ, София, 1976.

Капонов, X., К. Карастатев, Ил. Димитров, Б. Горанов, Н. Пенков, М. Недялкова, М. Миткова, IV национален конгрес по вътрешни болести 3—5. X. 1976 — Пловдив, (резюме), 69.

Капонов, X., Ив. Стаменов, Р. Патева, В. Петрова, Ст. Торлашка. VI национален конгрес по вътрешни болести 3—5. X. 1976 — Пловдив, (резюме), 70.

Капонов, X., Ив. Николаева, Н. Пенков, Зл. Златева, Н. Фесчиева. Юбилейна научна сесия на МФ — Варна, 8—9. X. 1976.

Цончев, Ив., X. Капонов, Р. Недев. Кардиология, 1, 1777, (под печат).

Цончев, Ив. Клинично значение на белодробната реограма за преценка на хемодинамиката на малкия кръг при хроничните неспецифични белодробни заболявания. Дисертация к. м. н. МФ — Варна, 1975.

Шипков, Т. Серумни липопротеини, липидни фракции, гликопротеини и техните въглехидратни съставки в първичната и вторичната профилактика на исхемичната сърдечна болест. Дисертация к. м. н., МФ — Варна, 1971.

Йорданов. К. Диагностично и прогностично значение на централното венозно налягане в острия период на сърдечния инфаркт. Дисертация к. м. н., МФ — Варна, 1976.

Петрова, В. Липиден обмен при остър инфаркт на миокарда. Дисертация к. м. н., МФ — Варна, 1973.

Даскалов, Ив. Клинично значение на апекскардиографията при първичните ревмокардити в детска възраст. Дисертация к. м. н., МФ —Варна, 1974.

Димитров, Ил. Организация и методика на лечебната физкултура и закаляването при ученици в извънпристъпния период на ревматичната болеет при училищни и ваканционни условия. Дисертация к. м. н., ВИФ, София, 1971.

Стаменов, Ив. Скорост на пулсовата вълна при болни с атеросклерози и исхемична болест на сърцето. Дисертация к. м. н., ВМИ — Варна, 1972.

Kaponov, Н. Evaluation of Cardiac Pump Performance and Heart Muscle Mechanics from the Apex Cardiogram, theoretical Consideration s, Bibl. Cardiol. (Karger), Basel, 1975, 33, 129—132.

Kaponov, H., St. Torlashka, D. Karastatev, G. Dimitrov. Apexcardiographic Evaluation of the Velocity of Contractile Element Shortening at Aortic Valve Opening, Bibl. Cardiol., (Karger, Basel, 1975), 33, 138—141.

Kaponov, H., Method of Apexcardiographic analysis of Isovoiumetric Contraction tension and ejection, Scripta Scientifica Medica, H. M., Varna, 1971, IX, IV, 93—99.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3397

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

H. Kaponov

Font Size


|