Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

TUMOURS - ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PICTURE, PARACLINICAL FINDINGS AND THERAPY

R. Koynov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Белчева, А. Развитие на трансплантабилния фибросарком на Йошида на фона на разделно деплетирани мастоцитни и немастоцитни деца. Сб. Първа научна сесия на Младите научни работниции, ВМИ — Варна, 1970, 20—23.

Белчева, А., Д. Желязков. Към фармакобиохимичното охарактеризиране на хистаминовите депа в туморна тъкан с помощта на либератори на хистамина (II съобщение). Сб. Втора юбилейна Национална .научна конференция на аспирантите. Мед. и физк., С., 1970, 40—45.

Белчева, А., Д. Желязков, К. Попов. Поведение на мастоцитите във фибросаркома на Йошида под влияние на съединението 48/80 и резерпин. Първи конгрес на Дружеството по физиологични науки, София, 1970, Резюметата от докладите, 29—30.

Белчева, А. Влияние на предварителното деплетиране на мастоцитните и немастоцитни хистаминови депа в животните-донори върху развитието и хистаминовото съдържание на трансплантиран фибросарком на Йошида. Втора научна сесия на младите научни работници, ВМИ — Варна, 1971 (под печат).

Белчева, А., Д. Желязков. Върху някои аспекти на освобождаването на хистамин от туморна тъкан, индуцирано от съединение 48—80 ин витро. Сб. Юбилейна научна сесия 10 години ВМИ — Варна, св. III, 1971, 182—185.

Белчева, А. Влияние на хистидина и аминогуланидина върху развитието и хистаминовото съдържание на трансплантиран фибросгрком на Йошида. Трета научна сесия на младите научни работници, ВМИ — Варна, 1972, (под печат).

Григоров, А., И. Иванов, Д. Попова, К. Димитров, С. Калев. Разпределение на дозата при тангентно облъчване на рака на млечната жлеза с телегаматерапевтичен апарат «Рокус М». III национална конференция по радиология и радиобиология, Пловдив, 1973.

Димитров, Ст., М. Цонева, Е. Дянков, Б. Петров. Педиатрия, 5, 1965, 433—440.

Димитров, Ст., Е. Дянков, К. Попов. Педиатрия, 3, 1969, 241—253.

Димитров, Ст., Е. Дянков, С. Кертикова. Педиатрия. 1, 1974, 1—7.

Димитров, Ст., С. Кертикова. Педиатрия, 1, 1974, 31—35.

Дянков, Е., Ст. Димитров. Педиатрия, 4, 1967, 338—341.

Желязков, Д., А. Белчева. Към фармакобиохдшичното охарактеризиране на хистаминовите депа в туморна тъкан с помощта на либератори на хистамина, (I съобщение). Сб. Втора юбилейна национална научна конференция на аспирантите, Мед. и физк., 1970, 34—40.

латанов, 3л. Експериментална инхалационна танталова бронхография. Кандидатска дисертация, Варна, 1974.

латанов, 3л. Бронхоскопията в диагнозата на бронхиалния рак. Архив по пулмология, 1975.

Златанов, Зл. Вестник ото-рино-ларингология, 6, 1975, 95—97.

Йорданова. Е. Съвременни аспекти на лечението на бластната левкоза. Втора научно-методическа конференция по клинична хематология. 26. V . 1972, 38—48.

Йорданова, Е., К. Перфанов, Р. Мишкова. Характеристика на хеморагичния синдром при левкозни заболявания. Четвърта научно-методична конференция по клинична хематология. 17. 5. 1974 г., 68—74.

Йорданова, Е., Р. Мишкова, Р. Маринова. Изследване на лизозимната активност в серума, слюнка и урина при болни от лимфопролиферативни заболявания. Трета национална конференция по бактериални инфекции. С. Научни трудове, т. I., 1974, 828—833.

Йорданова, Е., P. Mишкова, Г. Николова. Туморни форми на остра левкоза и тяхното лечение. Научни трудове, Плевен, 1975,т. IX, 53—60.

Кертикова, Ст. Някои ултраструктурни особености на ядрата на бластните клетки при острата левкоза в детската възраст. Пети национален симпозиум на ТНТМ. София, X, 1975.

Кертикова, Ст. Ултраструктура на някои клетъчни органели на бластните клетки при острата левкоза в детската възраст. Пета научна сесия на МФ — Варна, 1973, св. III, 59—62.

Кертикова, Ст. Асинхронизъм в развитието на клетъчните органели на бластните клетки при острата левкоза в детската възраст. Шеста научна сесия на МФ — Варна, 1974, св. I, 246—248 .

Кертикова, Ст. Ултраструктура на мононуклеарните клетки при инфекциозна мононуклеоза. Трета научна сесия на младите научни работници. Варна, 1972, 30—34.

Кертикова, Ст. Към въпроса за ултраструктурата на митохондриите на бластните клетки при острата левкоза в детската възраст. Научна сесия на ТНТМ при ЦОМД — МА, София, 1975, XII. (под печат).

Кертикова, Ст. Към въпроса за ултраструктурата на морфологичните варианти на острата лимфобластна левкоза в детската възраст. Юбилейна сесия на МФ — Варна, 1976, X.

Койнов. Р. Астроцитом на темпоралния дял. Дисертация за придобиване учена степен доктор на медицинските науки, Москва—Варна, 1972.

Койнов, Р. Вопросы нейрохирургии, М., № 6, 1971, стр. 35—40.

Койнов, Р. Архив патологии, 1972, в 12, 39—43.

Койнов, Р. Ултраструктура на мултиформения глиобластом. Сб. Юбилейна научна сесия на Мед. факултет — Варна, 1976, стр. 82.

Койнов, Р. Върху вирусния произход на глиомите у човека. Сб. II научна сесия на МА — София, 1974, стр. 35.

Койнов, Р. Към въпроса за кристалните образувания при глиалните тумори (ултраструктурни изследвания) в Сб. Строеж и функция на мозъка БАН — София, 1976, стр. 43—48.

Койнов, Р., Н. М. Шестопалова, В. Н. Рейнгольд. Електронномикроскопски изследвания при хромофобен аденом. Сб. Първа научна сесия на ВМИ — Варна, 1965, 203—210.

Койнов, Р., А. С. Шубин. Елек- тронномикроскопски проучвания при саркоматозен манингеом. Сб. Първа научна сесия на ВМИ — Варна, 1965, 210—217.

Койнов, Р. Експериментална медицина и морфология, 1972, № 3, стр. 146—149.

Койнов, Р. Неврология психиатрия и неврохирургия, VI, 1967, 2, 130—134.

Койнов, Р. Журн. Невропатологии и психиатрии, XVII, 1967, 5, 660—662.

Койнов, Р. Клинични особености на астроцитома на темпоралния дял. В сб.: Първи конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите. София, 1969, 456—458.

Койнов, Р. Особености на ултраструктурата на астроцитомите на главния мозък. В сб.: Първи конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите, София, 1969, 472—476.

Койнов, Р., Н. Делева. Ултраструктура на дезмозомите при менингеом. Пета научна сесия на Мед. факултет — Варна, 14—15. XII. 1973 г. св. I, 1974, 1.

Койнов, Р., Н. Делева. Ултраструктура дезмозом при менингеомах First Balkan Congress on Electron Microscopy. Sarajevo, 1974, 194.

Койнов, P., H. Делева. Електронномикроскопско проучване на менингеом. Шеста научна сесия на Мед. факултет — Варна, 1974.

Койнов, Р., Н. Делева. Електронномикроскопско проучване на менингосарком. III конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България, София, 16—18. X. 1975. 159.

Койнов, Р., Н. Делева. Електронномикроскопско проучване на менингосарком — ядрени телца. Юбилейна сесия на Мед. Факултет — Варна, 1976.

Койнов, Р., Н. Делева. Ултраструктурна характеристика на менингеом и менингосарком като две степени на малигненост на арахноидендотелиалните тумори. Юбилейна сесия на Мед. факултет — Варна, 1976.

Койнов, Р., Л. Xавезова. Особености в ультраструктуре центриолей в клетках медулобластомы мозжечка человека. First Balkan Congress on Electron Microscopy. Sarajevo, 1974, 151 —152.

Койнов, P., Л. Xавезова. Електронномикроскопски особености при медулобластома със субтенториална локализация. В сб. III конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България, 1975, 181.

Койнов, Р., Л. Хавезова. Ултраструктурни особености на медулобластома. VI научна сесия на Мед. факултет — Варна, 1974, св. I, 184—186.

Койнов, Р. Л. Хавезова. Annulate mlamellae при медулобластом и епендимом. Юбилейна научна сесия на Мед. факултет — Варна, 1976, 89.

Майсторски, А., С. Калев, К. Димитров, Д. Попова. Телегаматерапия при рака на млечната жлеза. III национална конференция по радиология и радиобиология, Пловдив, 1975.

Марков, Г. Върху топико-диогностичното значение на афазийния синдром при болни с мозъчни тумори. Канд. дисертация. Варна, 1974.

Марков, Г. Върху някои особености на речевите разстройства при мозъчни тумори. Сб. Доклади и съобщения от Първия конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България, 4—6, 10, 1967, София, 1969.

Марков, Г. Еволюция на афатичния синдром при мозъчни тумори след оперативната интервенция. Сб. Доклади и съобщения от първия конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България, 4—6. 10, 1967, София, 1969.

Марков, Г., Р. Койнов. Особености на моторната афазия при тумори в темпоралния дял. Годишни научни трудове на ВМИ — Варна, т. VIII, св. I, 1969, 19—22.

Марков, Г., О. Пашева. Върху афазийния синдром при болни с тумори в лявата доминантна хемисфера (клинико-патологоанатомични корелации).

Пета научна конференция на Мед. факултет — Варна. 1973.

Мишкова, P., Електронномикроскопско проучаане на лимфни възли при болни от малигнени лимфобластоми. Пета научна сесия на Мед. факултет — Варна, т. I, 1973, 10—13.

Мишкова, Р. Ултраструктурна характеристика на интрануклеарните телца в лимфните възли при болни от малигнени лимфобластоми. Шеста юбилейна научна сесия на Мед. факултет — Варна, 1974, II св., 216—219.

Мишкова, Р. Ултраструктурни критерии при диагнозата на злокачествените лимфобластоми. Шести национален конгрес по вътрешни болести (резюмета), 1976, 74.

Мишкова, Р. Сравнителни електронномикроскопски проучвания на лимфни възли при малингени лимфобластоми и карциномни метастази. Седма юбилейна научна сесия на Мед. факултет — Варна, (резюмета), 1976, 90.

Перфанов, К. Върху съвременното лечение на хроничните левкози. Втора научно-методическа конференция по клинична хематология. 26. V. 1972. 47—52.

Попмихайлов, Д., А. Майсторски, С. Калев, К. Димитров, Д. Попова. Ранни и късни промени след телегаматерапия на рака на гърдата. Втори нац. конгрес на българските онколози, 1974.

Попмихайлов, Д., Хр. Попмихайлова. Към рентгеновата диагностика на рака на кардиалната част на стомаха. Втори конгрес по онкология, Варна, 1974.

Попмихайлова, Xр. Към рентгеновата диагностика на рака на тънкото черво. Втора онкологична конференция. Разград, 1969.

Попмихайлова, X р. Рентгенология и радиология, 1, 1976, 27—31.

Попмихайлова, Хр. Електрорентгенографична симптоматика на злокачествените тумори на млечната жлеза. Втори конгрес по онкология, Варна, 1974. 51.

Попмихайлова, Xр., И. Николаева и др. Рентгенология и радиология, 4, 1975, 252—258.

Попмихайлова, Хр. и кол. Масови профилактични мамофлуорографични прегледи във Варненски окръг. Втори конгрес по онкология, 1974, 49.

Попмихайлова, Xр. Флуорография на млечната жлеза. Материали за квалификация на средни медицински кадри, 1975, 5, 66—78.

Попмихайлова, Хр. Профилактика на рака на млечната жлеза — важно здравно мероприятие за жените. Конференция за международната година на жената, Варна, 1975, 92—99.

Рабкин, И. X., И. Н. Зальцман, Хр. Попмихайлова. Сравнителна оценка на диагностичната ефективност на конвенционалната филмова мамография и електрорентгенографията (на немски). Радиологична диагностика, 1974, 4, 65—71.

Тодоров, Т., Xр. Попмихайлова. Гастропластични операции при новообразувания на стомаха. Втори конгрес по онкология, Варна, 1974, 19—20.

Xавезова, Л. Хистологични и електронно-микроскопски корелации при медулобластом. Юбилейна научна сесия на Мед. факултет — Варна, X. 1976.

Xубенов, П. Вегетативни нарушения при болни с тумори на главния мозък. Първи конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България, София, 1969, 525—732.

Xубенов, П., Р. Зюмбюлева. Реоенцефалографски и ЕЕГ изследвания при болни с обемни процеси на главния мозък. Първи конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България. София, 1969, 634—636.

Xубенов, П., Р. Койнов. Нарушение на регионарната хемодинамика при огнищната лезия на главния мозък. Год. научни трудове на ВМИ —Варна, 7, 1969, 1, 15—18.

Xубенов, П., Р. Койнов. Реоенцефалографски промени при болни с тумори на темпоралния дял. Юбилейна научна сесия на ВМИ — Варна, 1971, II, 113—115.

Xубенов, П., Р. Койнов. Неврология, психиатрия и неврохирургия. 3, 1974, 257—259.

Xубенов, П. Реоенцефалографски промени при болни със субтенториални тумори. Научна сесия на Мед. факултет-Варна, 1973, III. 187—190.

Xубенов, П., Д. Минчев. Реоенцефалографски и ЕЕГ промени при болни със субтенториални тумори. Трети конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите в България, София, 1975, 259.

Angеlоv, Pulmonary thromboembolisms in cases with malignant tumours. VII th. National Conference of the Pathologists, Plovdiv, (summary), 1974.

Dimitrov, St., St. Kertikоva. Some Ultrastructural Peculiarities in the Nucleari of the Blast Cells of the acute Leukemia in Childhood. II Leukamiesymposium, Reinhardsbrun, DDR, 29. 9. 2. 10. 1975.

Dimitrov, St., St. Kertikоva. Etude au microscope electronique des plaquettes sanguines au des leucemics aigues chez les enfants. 12 Sem. Med. Bale. Sofia, 1975, V.

Koinov, R., A. Bojadjieva, A. Hadjiоlоff. Recherches en microscopie electronique sur les meningiomes. Archives de L'union medical balcanique Bucarest, II, 1964, 3—4,683—688.

Коinоv, R. Electron microscopic investigation on glioblastoma multiforme. Annual scientific papers, 1966, v. V., fasc. 11, 155—164.

Koinov, R. Electron microscopic investigations in xanthomatous meningeoma. Annual scientific papers, v . V, 1966, fasc. II, 147—153.

Koinоv. R. Crystalline corpuscules in the ultrastructure of glioblastoma multiforme. Annual scientific papers, v. V , 1966, fasc. II. 165—173.

Koinov, R. Sur certaines particularites de l'ultrastructure du glioblastome multiforme. VIIIе. Sem. Med. Bale. Athen., 1966.

Koinov, R., A. Schubin. Crystall Formations in the ultrastructure of fibrillary astrocytoma. Papers of the Bulg. Acad of Sci. 19, 1966, 11, 1103 — 1105.

Koinov, R. The process of crystall-formations in fibrillary astrocytoma. Annual scientific papers H. M. I., Varna, v. VII, 1968, fasc. I, 51—56.

Koinov, R. Cancer, v. 20, 1967, No 7, July.

Markov, G., R. Koinov. Uber Dyskalkulie bei Hirntumoren. Psychiatrie, Neurologie und medizin. Psychologie, II, 1972, 658—662.

Markоv, G. Die Storungenhoheren psychischen Funktionen als erste Symptome bei Kranken mit Hirntumoren. In: Psycniatrie, Neurologie und medizin. Psychologie, Leipzig, 5, 1975, 304—311.

Markоv, G., О. Pasсhеva. Aphatische Syndrome bei Hirntumoren (Klinisch-pathologische Korrelationen). In: Psychiatrie, Neurologie und medizin. Psychologie, Leipzig, 6, 1975, 330—340.

Mishkova, R. Electron microscopic studies of lymph nodes of patients with Hodgkin's disease. First Balkan Congress on electron microscopy, Sarajevo, 1974, 199.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3398

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

R. Koynov

Font Size


|