Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ACHIEVEMENTS OF THE MEDICAL FACULTY - VARNA IN THE FIELD OF MICROBIOLOGY, INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY

G. Kaprelian, V. Zozikov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Гърдевски, M., Г. Капрелян. Морфологични особености на респираторните вирусни инфекции у новородени. Сборник на материалите от I научно-практическа конференция на факултетска болница «д-р Рачо Ангелов».

Гърдевска, В. Цитологични, диференциално-дензитометрични и суправитални изследвания на ЦПЕ в клетъчни култури от ЧЕБ, инфектирани с вируси от групите ECHO, адено, грип и парагрип. Дисертация, София, 1977.

Димов, Ц., В. Зозиков, Б. Алмалех. Нашият опит от лечението на шигелното заразоносителство. Доклад на III нац. Конференция по бактериални инфекции и имунология, 14—16. X. 1974 г., София.

Димитров, Ст., П. Панайотов, Г. Капрелян, И. Даскалов, В. Гърдевска, Г. Хавезов, И. Лефтеров и С. Мишкова. IV, 1965, 50—54.

озиков, В. Терапевтични домогвания при чернодробната кома. Съвремени проблеми на инфекциозната патология, кн. 4, 138—148.

Зозиков, В., М. Радков, В. Желязкова, Д. Цончева. Относно т. н. миксти-форми на вирусния хепатит. Сборн. мат. от V научна сесия при Мед. факултет—Варна, св. II, 1973, 83—88.

Зозиков, В., М. Радков, Т. Пападопулов. Бюл. НИЕМ, 1966, 67—78.

Зозиков, В., М. Радков. Педиатрия, III, 1964, 5, 48.

Зозиков, В., М. Радков, Р. Чечев, Й. Аршиков. Дизентерийна инфекция и дизентерол. Доклад на I научна сесия на ВМИ — Варна, 27—28. V. 1965.

Иванов, Вл., П. Панайотов, Л. Иванова, В. Гърдевска, Г. Капрелян, Р. Маринова, А. Панайотова. Предварителни резултати от проучванията в посока на инфекциозната етиология на някои психози. Годишни научни трудове на МФ — Варна, т. IV, 1965, св. II, 51—55.

Капрелян, Г. Вирусологични и серологични проучвания на грипа във Варна и Варненски окръг през периода 1962—1969.

Дисертация, Варна, 1970.

Капрелян, Г., С. Антонова, Л. Димитрова. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 2, 1974, 117—125.

Капрелян, Г., В. Христов, Ал. Базаров, М. Мирчев. Сравнителни проучвания върху епидемиологичната ефективност, имуногенните и реактогенните свойства на съветската и българската противогрипна ваксина. I съобщение. Докл. на окръжна конференция на ХЕИ—Бургас.

Капрелян, Г., Фл. Цекова, Кp. Тунчевa, Xp. Димитрова. Опити за култивиране на някои респираторни вируси у трипсинизирани клетъчни култури, получени от щитовидна жлеза на човек. Материали на III конгрес на микробиолозите в България, София, 1974, 307—109.

Капрелян, Г., Фл. Цекова, Кp. Тунчева, Хр. Димитрова. Опити за култивиране на аденовирусите 1—7 на клетъчни култури, получени от щитовидната жлеза на човек. Материали на V научна сесия на МФ — Варна, 1974, II св., 193—197.

Капрелян, Г., М. 3латева, М. Гърдевски, Кр. Тунчева, В. Гърдевска. Етиологично и патоморфологично проучване на починали деца до 3-годишна възраст във Варненски окръг през периода 1968—1973 година. Материали на V научна сесия на МФ — Варна, 1973, св. II, 1974, 187—191.

Капрелян, Г. Етиологична характеристика на аденовирусните инфекции във Варненски окръг през периода 1969—1971 година. Годишни научни трудове на ВМИ — Варна, 1971, Annual scientific pacers, vol. XI Fasc., 47—52.

Капрелян, Г. Резултати от серологичните проучвания на остри респираторни заболявания, предизвикани от Mycoplasma pneumoniae във Варненски окръг през периода 1970—1972 година. Архив по пулмология (Archives de pulmologie), кн. 1—2, 1973, 7— 17.

Капрелян, Г., Кр. Тунчева, А. Пеев, Л. Димитрова, Xр. Димитрова, В. Русев, К. Стонев. Етиологична характеристика на респираторните вирусни инфекции в някои райони на Североизточна България и Черноморието. Проблеми на заразните и паразитни болести, III, 1975, 53—67.

Капрелян, Г., Г. Папуров, А. Панайотова. Клинико-етиологични проучвания на хроничния тонзилит у деца и възрастни през периода 1972—1974 година. Материали на VI юбилейна-научна сесия на МФ — Варна — 4 — 5. X . 1974.

Капрелян, Г., А. Панайотова, В. Гърдевска, Кр. Тунчева, М. Найденова. Стоматология, 1975.

Капрелян, Г., В. Русев. Етиологични проучвания на остри респираторни инфекции, предизвикани от респираторно-синцитиалния вирус през периода 1970—1974 година. Научни трудове на III национална конференция по бактериални инфекции и имунология, т. II, 1974, 642—649.

Капрелян, Г. Проучвания върху някои биологични свойства на вирусите на грипа тип А, изолирани през 1970/1975 година във Варненски окръг. Хабилитационен труд, 1975.

Кебеджиев, Г., В. Баев, Г. Капрелян, Н. Ганчев. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, 3, 1976, 184—189.

Кокошаров, П., Ц. Димов. За ранната диагноза на епидемичния хепатит. Сборн. мат. от V научна сесия на МФ — Варна, 1974, II св., 71—73.

Константинов, Н., 3. Николов, Г. Капрелян, Д. Пенчева, Кр. Тунчева, Л. Ничева. Клиникоепидемиологични и вирусологични проучвания на епидемия от кератоконюктивит в района на Варна през 1972—1973 година. Материали на V Hаучна сесия на М Ф — Варна, 1973, 1974, IV св., 98—101.

Кебеджиева, Г., 3. Николова, К. Кодева, В. Мандулов, Арабаджиев, Г. Капрелян и др. Летописи на ХЕИ, 40, 1973, 99—108.

Кебеджиев, Г., Г. Капрелян, П. Пеев, P. Алексиева, А. Янкова, В. Мандулов, Т. Балтов, Ив. Абаджиев и др. Проучване имуногеннсто действие на Българска и съветска грипна ваксина в зависимост от кратността на приложение и интервалите между отделните приеми. Проблеми на заразните и паразитни болести, т. II, 1974, 69—76.

Митов, Г., Н. Андреев, Д. Аврамов, П. Панайотов, И. Щилянов, Г. Капрелян, Р. Маринова, Хигиена, 2, 1963, 45—54.

Митов, Г., П. Панайотов, Г. Капрелян, Р. Маринова, Д. Аврамов, Н. Андреев. Антигенна структура на грипните щамове изолирани през 1962 год. в гр. Варна. Годишни научни трудове на МФ — Варна, т. II, 1963, св. I, 21—24.

Митов, Г., В. Величков, 3. Стефанова, Н. Нинов, Г. Капрелян, П. Панайотов. Върху проблемите на ефективността на полиомиелитната ваксина и ликвидирането на полиомиелита в България. Акта на Мед. академия, София, т. X. III, св. 4, 1964, 33—37.

Митов, Г., Е. Матова, Н. Нинов, В. Мандулов, И. Гачева, Н. Неделчева, И. Абаджиева, В. Симова, Г. Капрелян, П. Панайотов, К. Кънев, Ил. Станкова, С. Симеонов. Епидемиология, икробиология и инфекциозни болести, т. IV, 1967, 4, 301—306.

Маринова, Р. Значение поверхностных структур бактериальной лекарственной устойчивости. Дисертация, Москва, 1969.

Панайотов, П., Г. Митов, В. Зозиков, К. Кузмов, Г. Капрелян, Р. Маринова, Д. Аврамов, М. Радков, П. Кокошаров. Епидемиологични, клинични, вирусологични изследвания на грипната епидемия през периода април 1962 год.— май 1963 година в град Варна. Годишни научни трудове на МФ — Варна, т. III, 71 —76.

Панайотов, П., Г. Капрелян, П. Тодоров, Л. Шикова, Д. Стоянов. Биохимични и морфологични изследвания на облъчени с ултравиолетови лъчи кокоши ембриони, заразени с грипен вирус. Годишни научни трудове на МФ — Варна, I научна сесия, т. IV, св. III, 51—55.

Панайотов, П., Л. Шикова, Г. Капрелян. Оксиредукционен потенциал на клетъчни култури, незаразени и заразени с парамиксовируси— вирус Сендай, вирус на паротит и морбили. Медицински архив, секция микробиология, т. 1, 1971, кн. 1, 42—46.

Пенев, 3л., Г. Капрелян, Ш. Томов и др. Върху етиологичното лечение на негонококовите уретрити. Материали на II конгрес на българските дерматолози, 1975, 96.

Разбойников, Св., П. Панайотов, Д. Ненов, Г. Капрелян, X. Капонов, В. Гърдевски. Етиологично вирусологично проучване на острите пневмонии в град Варна. Годишни научни трудове на МФ — Варна, I научна сесия, IV, 1965, св. Ill, 41—44.

Радков, М. Вътрешни болести, X, 1970, 5, 51—56.

Радков, М., В. Желязкова. Епидемичен хепатит в кърмаческата възраст. Сборн. материали от VI научна сесия на М Ф — Варна, 1974, св. I, 259—262.

Радков, М., В. Зозиков. Австралийски антиген и хуморален имунитет при вирусния хепатит. Докл. на юбилейна научна сесия МФ — Варна, 1976.

Радков. М. Проучвания върху серумните имуноглобулини при вирусния хепатит. Канд. дисертация, МФ — Варна, 1974.

Стефанова, 3., В. Величков, Г. Митов, П. Панайотов, Н. Нинов, Г. Капрелян, Р. Маринова. Състояние на колективния имунитет срещу полиомиелита в България. Годишни научни трудове на МФ — Варна, т. II, 1963, св. I, 29—33.

Стефанова, 3., Г. Митов, В. Величков, Н. Нинов, Г. Капрелян. Епидемиология, микробиология и инфекциозни болести, IV, 1965, 360—365.

Шейтанов, Г., Е. Чакъров, В. Гърдевска, Г. Капрелян. Медицински архив— експериментална секция, 1975.

Чакъров, Е. Л., Г. Капрелян, М. Кильовска, В. Гърдевска. Микродензитометрични изследвания върху ядра на тъканни култури от човешки ембрионален бъбрек, инфектирани с вируси от групите ECHO и Адено. Годишни научни трудове на МФ — Варна, 1975.

Kaprelian, G., V. Gardеvska, K. Tuncheva, S. Ivanоv, N. Pеnkоv, M. Кalеshеva. Scripta scientifica medica, Annual scient. papers, vol. XII, 1976, 5, 149—154.

Radkоv, M., V. Zozikov. Das quantitativ Verhalten der Komplements C3 (B1C BA — Globulin) und der Immunoglobuline bei akuter vions Hepatitis, 5 thIUS—WHO International Symposium of immunology, Organized by Society of Clinical and Exp. Immunology of GDR, Reinhardsbrunn, GDR, October, 14—17, 1975.

Zоziкоv, V., R. Chotchev, M. Radkov. Aclinical analysis of four alimentary epidemics by Salmonella thyphi murium, Clinical Problems, Ann. Sci. Papers H. M. J., Varna, Vol. III, fasc. II, 1964, 53—59.

Zоziкоv, V., M. Radkov, V. Zheliazkova, D. Tzoncheva. Consideration on the combined Viral-Hepatitis and Tuberculos affection, Ann. Sci. Papers (Sci. Sci. Med.), Med. Acad., Faculty of Med., Varna, vol. XII, fasc. I, Medicina i fizkultura, S., 195, 95—98.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3399

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

G. Kaprelian

V. Zozikov

Font Size


|