Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

CYTOGENETICAL AND IMMUNOMORPH OLOGICAL STUDY OF CHLORPROMAZINE EFFECT ON HUMAN LYMPHOCYTE CULTURES IN VITRO

D. Boneva

Abstract

No abstract

Full Text


References

Бактон, К. и Г. Эванс. Методы анализа хромосомных аберраций у человека. М., Медицина, 1975, 64.

Бонева, Д. V научна сесия на Медицински факултет — Варна св. III, 1973, 168—171.

Бонева, Д. V I научна сесия на Медицински факултет — Варна, св. П., 1974, 207—211.

Бочков, Н. П. Генетика, 11, 1975, 4, 164.

Бочков, Н. П., Р. Я. Шрам, Н. П. Кулешов и В. С. Журков. Пак там, 11, 1975, 10, 156—169.

Василева, Л. Н. Мед. дис, Варна, 1970.

Георгиева, В. Л. и М. Т. Цонева. Цитология, 18, 1976 12, 1490—1494.

Гиндилис, В. М. и С. А. Павульсон. Пак там 9, 1967, 7, 853—863.

Джемилев, 3. А. Генетика, 3, 1967, 5, 67—78.

Жданова, Н. С. Цитология, 14, 1972, 9, 1098—1105.

Жданова, Н. С. и Г. В. Дерягин. Пак там, 17, 1975, 8, 924-929.

Журков, В. С. Генетика, 11, 1975, 4, 146—149.

Иванова, Л. и Д. Бонева. I конгрес на невролозите, психиатрите и неврохирурзите, X. 1967, ред. Г. Настев. С., Мед. и физк., 1969 328—331.

Иванова, Л. и Д. Бонева. I национална конференция по цитогенетика, С., XI. 1972 (под печат).

Йончев, В., М. Цонева, М. Крачунова и Г. Вълкова. Неврол., психиатр, и неврохирург., София, 11, 1972, 2, 101—105.

Крачунова, М. Мед. Дис., С., 1975.

Окладникова, Н. Д. Генетика, 6, 1970, 2, 152—160.

Прокофьева—Бельговская, А. А. Цитология, 8, 1966, 2, 169—178.

Радева, М. и Й. Стоичков. Съвр. мед., 22, 1971, 8, 22—35.

Рапопорт, И. А. и Л. М. Филиппова. Бюл. Московск. об-ва испыт. природы. Отд. биол., 65, 1965, 4, 117—129.

Рапопорт, И. А., Л. М. Филиппова и В. С. Журков. Генетика, 7, 1971, 8, 115—124.

Ревазова, Ю. А., Г. Н. Золотарева А. А. Шапиро и др. Цитология и генетика, 9, 1975, 5, 400—403.

Саломатин, Е. М. и Суд. мед. эксперт., 1, 1966, 18—21.

Севанькаев, А. В. и Н. В. Лучник. Генетика, 9, 1873, 11, 165—171.

Сепетлиев, Д. Медицинска статистика. С., Мед и физк., 1972, 207.

Филиппова, Л. М., И. А. Рапопорт, Ю. Л. Шапиро и др. Генетика, 11, 1975, 6, 77—82.

Фриденштейн, А. Я. и И. Л. Чертков. Клеточные основы иммунитета. М., Медицина, 1969, 256.

Цонева—Манева, М. Т. Съвр. мед., 18, 1967, 11, 928—931.

Цонева—Манева, М. Т., Л. Т. Иванова и Б. Петров. Неврол., психиатр, и неврохирург. — София, 4, 1965, 4, 247—255.

Цонева, М. и М. Крачунова. Пак там, 11, 1972, 3, 216—219.

Шапиро, Ю. Л., М. Я. Вайнтруб, К. Н. Гринберг и В. С. Журков. Ж. им. С. С. Корсакова (Москва), 72, 1972, 6, 934—940.

Яковенко, К. Н., С. А. Ажаев и Н. П. Бочков. Генетика, 10, 1974, 10, 135-143.

Вогland, R. М. and R. J. Тasсa. J. Reprod. fertil., 42, 1975, 3, 473—481.

Соhеn, М. М., К. Hirschhorn and W. A. Frosch. New. Eng. J. Med., 277, 1967, 20, 1043—1049.

Cohen, M. M., M. J. Marinello and N. Back. Science, 155, 1967, 3768, 1417—1419.

Соhеn, M. M., K. Hirschhorn and W. A. Frosch . JAMA, 207, 1969, 13, 2425-2426.

Соhеn, M. M. and K. Hirschhorn. Chemical mutagent, 2, 1971, 515.

Cohen, M. M., E. Lieber and H. N. Sсhwarz. Brit. Med. J. 3, 1972, 5817, 21—23.

Сuггу, S. H., J. H. L. Marshall, J. M. Davis et al. Arch. Gen. Psychiat., 22, 1970, 4, 289—293.

Еpstеin, S. S. And H. Chafner. Nature, 219, 1968, 385—387.

Freeman, A. R. and M. A. Spiritеs. Biochem. Pharmacol., 12, 1963, 1, 47—53.

Hirschhorn, K. and M. M. Cohen. Ann. N. Y. Acad. Sci., 151, 1968, 2, 977—986.

Ivanova, L. T. and D. A. Boneva. AMB, 1 1973, 3, 114—120.

Ivanova, L. T. Scripta Sclentifica Medica, XIII, 1976, 49—54.

Jеnкins, Е. C. Cytologia (Tokyo), 35, 1970, 4, 552—560.

Кamada, N.. G. Вгесhеr and J. H. Tjio. Proc. Soc. Exptl. Biol, and Med., 136, 1971, 1, 210—214.

Кaul, P. N., M. W. Conway, M. K. Ticku et al. J. Pharm. Sci., 61, 1972, 4, 581—585.

Кеlly-Garvеt, F. and M. S. Legator. Mutat. Res., 21, 1973, 32, 101 —105.

Luers, H. Arzti. Forschung, 14, 1960, 3, 127—128.

Mao, T. S., J. J. Naval and O. Е. Plеsсia. Int. Pharmacopsychiat. 8, 1973, 3, 173—177.

Mооrhеad, P. S., P. C. Nоwеll, W. J. Mellman et al. Expt. Cell Res., 20, 1960, 3, 613—616.

Niеlsеn, J., U. Friеdriсh and Т. Tsubоi. Brit. Med. J., 425, 1969, 3, 634—636.

Petersen, K. W. And M. S. Legator. Mutat. Res., 17, 1973, 1, 87—92.

Rау, V. A., H. E. Hоldеn, J. H. Ellis еt al. Mutat. Res., 18, 1973, 3, 301—309.

Rеndоn, O. R. Cellule, 70, 1974, 2—3, 331—338.

Sоmmеr, H. und J. Quandt. Fortschr. Neurol. Psychiat., 38, 1970, 9, 466—469.

Spiritеs, M. A. and P. S. Guth. Biochem. Pharmacol., 12, 1963, 1, 37—46.

Tan, Е. M. Fed. Proc, 33, 1974, 8, 1894—1897.

Tzoneva—Maneva, M., L. Ivanova and В. Pеtrov. Scripta Scientifica Medica, 6, 1967, 2, 111 — 117.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3405

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

D. Boneva

Font Size


|