Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

NATURAL IMMUNITY AND ALLERGY. A STUDY OF SERUM LYSOZYME IN ALLERGIC PATIENTS

K. Metodiev, G. Kaprelian, L. Karaivanova

Abstract

No abstract

Full Text


References

Ago, А. Д. Общая аллергология, Медицина, M., 1970, 540.

Аструг, А. и др. Клинична преценка на лабораторната информация, Мед. и физкулт., С., 1974, 377—382.

Вълчанов, В., Р. Попиванов. Автоимунитет и автоимунизация, Мед. и физк., С., 1972.

Методиев, Кр. Изследване и анализ на количеството лизозим в биологични течности (слюнка, урина, кръвен серум) на болни с различна патология. В: Скрипта сайънтифика медика, 1976 (на англ. ез., под печат).

Методиев, Кр., М. Радков, Г. Капрелян и др. Сравнителен анализ на стойностите на някои чернодробни параклинични показатели, имуноглобулини и лизозим в биологични течности на болни от вирусен хепатит. Сборник материали от IV национален конгрес по заразни и паразитни заболявания, «Ж- Кюри», Варна, 1976, № 206.

Методиев, Кр. Възрастово определяне на количеството лизозим в биологични течности на здрави хора. Сборник доклади от II симпозиум «Човек и жизнена среда», «Ж- Кюри», Варна, 1976, 99—104.

Тимаков, В. Д. Микробиология, Медицина, М., 1973.

Xадорн, В. и др . От симптома към диагнозата, Медиц. и физк., С., 1971.

Austen, F., Е. Becker (еd). Biochemistry of the acute allergic reactions 2 nd Int. Symp., Oxford. London, Edinbourg, Melbourne, Blackwell, 1971.

Еlliоtt, F., M. D. Ossermann and P. Lawroz-Dolores. J. Exp. Med., V, 124, 1966, № 5, 921—951.

Maron, E., В. Воnavida. Bioch. Bioph. Acta, 1971, 229/1, 273—275.

Werner, M., V. Ruppеrt. Praktische Allergie-Diagnostik-Stuttgart, G. Thieme, 1968, 187.

Zuсkеr еt al. J. Lab. Clin. Med., V. 75, 1970, № 1, 83—92.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3410

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

K. Metodiev

G. Kaprelian

L. Karaivanova

Font Size


|