Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

FUNCTIONAL RECOVERY OF LUNGS AFTER ACUTE PNEUMONIA IN NEONATES AND INFANTS

I. Krasteva

Abstract

No abstract

Full Text


References

Aнтова, В. и сътp. Инфекции на дихателните пътища и пневмонии у децата. Мед. и физк., С., 1972, 354.

Антова, В. и сътр. Педиатрия, 5, 1976, 353—362.

Антова, В. и сътр. Педиатрия, 5, 1976, 363—369.

Студеникин, М. Я. и сътр. Пути развития педиатрии, Мед., М., 1974, 223.

Сулейманова, Н. С. Некоторые показатели кислотно-щелочного равновесия крови у детей первых 3 мес. жизни, больных пневмонией. Пед. (съв.), 8, 1964, 53—58.

Еrеcinski, К. et аl. Ped. pol, 9, 1971, 1085—1095.

Kaminska, М. et аl. Ped. poL, 2, 1973, 155—162.

Miсhalickova, J. Cs. ped., 8, 1973, 413—416.

Vоkас, Z., V. Vavrova. Cs. ped., II, 1964, 961—971.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v15i0.3411

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

I. Krasteva

Font Size


|