Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

NOTES ON SOME SERUM PROTEIN CHANGES IN VIRAL HEPATITIS - BIOCHEMICAL ASPECTS

D. Hadzhilarska, P. Kokosharov, M. Radkov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Вапцаров, И. и сътр,.- Диспротеинемия, Пловдив, 1973.

Зозиков, З. Хабилитационен труд, Варна, 1973.

Минев, И. Биохимия, Пловдив, 1963.

Масин, М., Е. Барба. В кн. Инф. Геп., Киев, 1968.

Нисевич, Н. И сътр. Вест. АМН СССР, 1972, 27, 5, 85.

Пасхина, Г. В кн. Совре. Методи в биохимии, Москва, 1964.

Постовит, В. В кн. Инф. геп., Киев, 1966.

Ярисс, И. Вест. АМН СССР, 1965. 5, 31.

Рачев и сътр. Вирусен хепатит и детската възраст, София, 1961.

Семендяева, М. и сътр. Вестн. АМН СССР, 1970, 25, 9, 54.

Сепетлиев, Д. Медицинска статистика, София, 1972.

Тареев, Е. и сътр. Епид. геп., Москва, 1970.

Ташев, Т. В кн. Болести на черния дроб и жлъчните пътища, София, 1971.

Тихоненко, П. Биохимия вирусов, Москва, 1966.

Тодоров, П. Клинични лабор. изследвания в детската възраст, София, 1962.

Furt, R. J. Exp, Med., 1965, 122, 6, 1173.

Mancini, G. et al. Immunochcmistry, 1965, 3, 225.

Pеsеndofer, F. et al. Ditsch. Med. Wschr., 1970, 6, 245.

Whurman, H., Ch. Wunderly. Les proteins du sang humain, Paris, 1961.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v13i0.3457

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

D. Hadzhilarska

P. Kokosharov

M. Radkov

Font Size


|