Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

NOTES ON THE CLINICAL COURSE OF MICROMERCURIALISM. A STUDY OF WORKERS FROM THE MERCURY ELECTROLYSIS OF SODIUM CHLORIDE DEPARTMENT

D. Dochovsky, G. Kapralov, G. Bonev, Y. Toneva

Abstract

No abstract

Full Text


References

Алексиева, Цв., А. Батолска, Г. Бобев, Ф. Калоянова. В кн. Трудова медицина, София, 1970, 323—329.

Батолска, А. В кн. Професионални болести, т. I, София, 1959, 87—100.

Вантов, М., Р. Койнов. Клинична невровегетология, София, 1967.

Дрогичина, Е. А. Токсические полиневриты и енцефалополиневрити, Москва, 1959.

Киряков., Кр. Проблемина мозъчната биоелектрична активност при професионални токсични и травматични увреждания на централната нервна система, Автореф. канд. дис., София, 1956.

Кеворкян, А. А. Професиональные нейтротоксикозы, Москва, 1955.

Попов, С. Към клиниката на микромеркуриализма. Хигиена, 1964, 6, 29—31.

Станчев, Ст. и др. Профилактично приложение на унитиол при работници, застрашени от микромеркуриализъм. Научни трудове на обед, работи, клин, болница, т. I, Варна, 1971, 153—171.

Чобанова, Цв., А. Батолска, М. Казанджиева. Отражение на ранното професионално отравяне с живак върху устната лигавица. Стоматология, 1959, 2, 10.

Lеу, Н. In Diagnostic differentiel des maladies neurologiques, chap. V I , Paris, 1965, 771—774.

Tardieu, G., С. Tardieu. La systeme nerveuse vegetative. Paris, 1948.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v13i0.3474

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

D. Dochovsky

G. Kapralov

G. Bonev

Y. Toneva

Font Size


|