Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

THE TREATMENT OF FEMORAL FRACTURES IN CHILDHOOD

N. Nikitov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Геновa, H. и сътр. Изследване върху детски травматизъм във Варненски окръг, Сциентифика медика, 2, 1962.

Никитов, Н. Интрамедуларна остеосинтеза в детска възраст, Сциентифика медика, 5, 1967, 133.

Нагибин, Н. Л. Влияние на разрушаването на централната част на епифизарната плочка при растежа на дължина на костите. Орт. травм, протез., 1966, 6, 24.

Акоджанян, В. P. Ортоп. травм, протез., 1962, 6, 24.

Никитов, Н. Сциентифика медика, 8, 1970, 2, 81.

Дамье, Н. Г. Основы травматологии детского возраста, Москва, Медиздат, 1950, 239.

Дамье, Н. Г., Г. М. Тер—Егиазаров, Р. Ю. Османов. Ортоп. травм, протез., 1971, 6., 1.

Смоляк, Л. Г., А. Манхайм. цит. по Н. Г. Дамье, Г. М. Тер—Егиазаров, Р. Ю. Османов.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v12i0.3520

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

N. Nikitov

Font Size


|