Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

FUNCTIONAL STATE OF THE LEFT CHAMBER IN RENAL HYPERTENSION APEXCARDIOGRAPHIC STUDIES

H. Kaponov

Abstract

No abstract

Full Text


References

Бабски, Е. Б., В. Л. Карпман. Динамокардиография, Москва, 1963, 230.

Белоев, И. Промени в продължителността на механичната систола на лявата камера, скоростта на; разпространение на пулсовата вълна в артериите от еластичен и мускулен тип и типа на каротиссфитмограмата при хипертонична болеет и атеросклероза, Автореферат на канд. дисертация, София, 1965, 20.

Бриккер, В. Кардиология, 5, 1965, 1, 73—74.

Броновец, И. Н. Кардиология, 3, 1963, 6, 15—20.

Брудная , Э. Н., Остапчук Методы функциональной диагностики заболевании сердечно-сосудистой системы, Здоровье, Киев, 1968, 275.

Григорян, Э. А. Клиническая медицина, 42, 1964, 7, 57—62.

Долабчян, Э. Л. Очерки синтетической электромеханокардиологии, Эреван, 1965, 362.

Долабчян, Э. Л. Основы клинической электрофизиологии и биофизики сердца, Мед. Москва, 1968, 475.

Долабчян, Э. Л. Кардиология, 5, 1965, 3, 18—21.

Долабчян, Э. Л. Кардиология, 7, 1967, 71—74.

арецкий, В. В. Электрокимография, Мед., Москва, 1963, 281.

Карпман, В. Л. Кардиология, 1. 1961, 5, 74—80.

Карпман, В. Л. Фазовый анализ сердечной деятельности, Мед. Москва, 1965, 275.

Капонов, X. Геометрична схема на апекскардиограмата и нейното клинично значение, Вътрешни болести (под печат).

Кипишидзе, Н. Н., И. Т. Чумбуридзе, Д. Д. Твилдиани, 3. Г. Думбадзе— Кардиология, 3, 1963, 3, 27—33.

Куршаков, Н. А., П. П. Пресман. Кровообращение в норме и патологии Мед., Москва, 1969, 336.

Куршаков, Н. А., С. А. Кириллов, А. А. Селидовкине. Кардиология, 5, 1965. 3, 12—18.

Маламов, Е., Н. Желев. Вътрешни болести, 7, 1968, 6, 734—743.

Маколкин, В. И., И. Т. Китаева, Т. 1-го Москов. Мед. Инст., 51, 1966, 32—36.

Никитин, Ё. П. Кардиология, 5, 1965, 6, 53—55.

Орлов, В. Н. Электрокимография в клинике внутренних болезней, Мед. Москва, 1964, 215.

Розно, А. И., А. Н. Гольдман. Кардиология, 6, 1966, 4, 83—84.

Фельдман, С. Б. Оценка сократительной функции миокарда по длительности фаз систолы, Мед., Ленинград, 1965, 175.

Xомазюк, И. Н. Кардиология, 7, 1967, 5, 91—96.

Xольдак, К, Д. Вольф. Атласи. Pуководство по фонокардиограмме, Мед., Москва, 1964, 260.

Яновский, П. В. Кардиология, 6, 1966, 3, 38—42.

Agгеss, С. М. Jap. Heart J., 9, 1968, 4, 339—348.

Ahuja, S. P., M. R. Gutierres Am. J.Cardiol., 19,1967,468—473.

Benchimol, A., G. Dimоnd, J. Carson Am. Heart J., 61, 1961, 4, 485—493.

Benchimol, A., G. Diraond Brit. Heart J., 24, 1962, 5, 581—594.

Benchimol, A., J. F. Lеglеr, G. Dimond, Am. J. Cardiol, II, 1963, 4, 427—435.

ВеnсhimоI, A., G. Dimond Am. J. Cardiol, 12, 1963, 3, 368—382.

Braunwald, Е., Е. C. Brockenbrough, A. G. Morow. Circulation, 26, 1962, 2, 161—165.

Вlumbегgег, К. Ergebn. inn. Med., 62, 1942, 424—531.

Еdmands, R. E. Am. J. Cardiol., 17, 1966 , 2, 180—189.

Friеdbеrg, С h. K. Diseases of the Heart, Sanborn Company, Philadelphia and London, 1966, 1787.

Harris, A. T. Donmoyer, A. Leatham Brit. Heart J., 31, 1969, 4, 501—510.

Rоrviск, К. Acta Medica Scandinavica, 174, 1963, suppl. 404, 1—77.

Riоs, J. C., R. A. Massumi Am. J. Cardiol, 15, 1965, 5, 647, 655.

Sсоtt, R. Am. Heart. J., 70, 1965, 5, 691—712.

Таvel, M. E. Clinical phonocardiography and external pulse recording, Chicago, Year Book Publishers, Inc., 1967, 230.

Wolfe, A. D. Brit. Heart J., 28, 1966, 2, 179-183.

Weisslеr, A., J. Leonard, J. Warrеn Circulation, 18,1958, 2, 165—168,
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v11i0.3552

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

H. Kaponov

Font Size


|