Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Различия в годините потенциално изгубен живот поради предотвратима с медицински интервенции смъртност между страните от централна и източна Европа и страните от западна Европа за 25-годишен период (1980-2004 г.)

A. Велкова, П. Христова, Й. Симеонова

Abstract

Различия в годините потенциално изгубен живот поради предотвратима с медицински интервенции смъртност между страните

от централна и източна Европа и страните

от западна Европа за 25-годишен период (1980-2004 г.)

Различията в здравния статус на страните от Централ- на и Източна Европа (СЦИЕ) и страните от Западна Европа (СЗЕ), измерени чрез смъртността на населе- нието, стават очевидни още в края на 60-те години на ХХ век. С началото на социално-икономическия пре- ход към развита пазарна икономика те се задълбоча- ват, и независимо от подобряването на общественото здраве в СЦИЕ, продължават да са значими (1,15). Около една трета до една втора от съществуващите различия в смъртността между СЦИЕ и СЗЕ се дължат на причини, умиранията от които се приемат за потен- циално предотвратими с медицински интервенции (лечение) при навременна и подходяща медицински помощ (8,10). Концепцията за предотвратимата смър- тност е въведена през 1976 г. в САЩ и оттогава се използва като мярка за качеството на медицинската по- мощ (12). Редица проучвания изучават приносът на медицинската помощ за подобряване на здравето на популациите в СЦИЕ чрез сравняване на нивата на предотвратима смъртност с тези в СЗЕ (5,8,9,10).

Годините потенциално изгубен живот (ГПЗЖ) са син- тетична мярка за смъртност, която взема предвид въз- растта при умиране и дава по-голяма относителна те- жест на умиранията в младите възрастови групи (11). Индикаторът се използва при оценка на обществените загуби от преждевременните умирания. Анализите на нивото и тенденциите на ГПЗЖ са необходими за оп- ределяне на приоритетите на здравната политика (3). Цел на настоящата научна разработка е да оцени коли- чествено загубите поради преждевременна смъртност до 75-годишна възраст от предотвратими с медицински интервенции причини (ПМИП) в периода 1980-2004 г. в

10 СЦИЕ - новоприети членки на Европейския Съюз (ЕС) при процеса на разширяване от май 2004 г. и да ги сравни с тези в 14 СЗЕ - стари членки на ЕС.


Keywords

години потенциално изгубен живот; предотвратима с медицински интервенции смъртност; СЦИЕ

Full Text


References

Dahl, E., G. Giarelli. Health and wealth in East and West: Divergence and convergence in Europe. Soc Theory & Health, 8, 2010, 2, 127-133.

Dolea, C., E.Nolte, M.McKee. Changing life ex- pectancy in Romania after transition. J Epidemiol Community Health, 56, 2002, 6, 444-449.

Gardner, J.W., J.S. Sanborn. Years of potential life lost(YPLL) – what does it measure? Epidemiol- ogy 1,1990, 322-329.

Humblet, P.C., R. Lagasse, A.Leveque. Trends in Belgian premature avoidable deaths over a 20 year pe- riod. J Epidemiol Community Health, 54, 2000, 6, 687-691.

Koupilova, I., M. McKee, J. Holcik. Neonatal mortality in the Czech republic during the transition. Health Policy, 46, 1998, 1, 43-52

Marriotti, S., P. D’Errigo, S. Mastroeni, K: Freeman. Years of Life lost due to premature mortal- ity in Italy. Eur J Epidemiol, 18, 2003, 4, 513-521.

Milicevic, M.S., V. Bjegovic, Z. Terzic et al. Serbia within the European context: An analysis of premature mortality. Population Health Metrics, 7, 2009,12, 1-10.

Newey C., Nolte E., McKee M. et al. Avoid- able mortality in the enlarged Europe. http://www.euractiv.com/28/images/ISS_Avoid- able_Mortality_final_Nov_2004

Nolte, E., A. Brand, I. Koupilovа et al. Trends in neonatal and postneonatal mortality in Germany since unification. J Epidemiol Community Health, 54, 2000, 2, 84-90.

Nolte, E., M. McKee. Does health care save lives? Avoidable mortality revisited. The Nuffield Trust, London, 2004, 139 pp.

Romeder, J.M., J.R. McWhinnie. Potential Years of Life Lost Between Ages 1 and 70: An Indi- cator of Premature Mortality for Health Planning. Int J Epid, 8, 1977, 2, 143-151.

Rutstein. D.D., W. Barenberg, T.C. Chalmer et al. Measuring the quality of medical care. N Engl J Med, 11, 1976, 582-588.

Semerl, J.S., J. Sesok. Years of Potential Life Lost and Valued Years of Potential Life Lost in as- sessing premature mortality in Slovenia. CMJ, 43, 2002, 4, 439-445.

Stuckler, D., Basu S., McKee M. Public health in Europe: Power, politics, and where next? Publ Hlth Reviews, 32, 2010, 1, 213-242.

Treurniet, H.F., H.C. Boshuizen , P.P.

Harteloh. Avoidable mortality in Europe

(1980-1997): a comparison of trends. J Epidemiol Community Health. 58, 2004, 4, 290-295.

Waterhouse et al. (eds.). Cancer incidence in five continents. Vol. 3. Lyon: IARC, 1976, p.456.

World Health Organization. WHO Mortality Data- base. (version November 2006) http://www.who.int/whosis/mort/text/download.htm
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4347

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

A. Велкова
Медицински университет - Плевен

П. Христова
Медицински университет - Плевен

Й. Симеонова
Медицински университет - Плевен

Font Size


|