Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Болките в гърба при деца и подрастващи - диагностични проблеми, лечение и профилактика в общата медицинска практика

Ж. Русева, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, A. Забунов

Abstract

Данните за детското здравеопазване през последните години показват висока честота на гръбначните изкривявания в детска и юношеска възраст. За решаването на тези здравно - промотивни проблеми в общата медицинска практика и извеждането им като приоритет на общественото здравеопазване е не- обходимо сформиране на широки и динамични екипи от физиотерапевти, ортопеди, кинезитерапевти и общо-практикуващи лекари. Проблемът с болката в гърба в училищната възраст налага гъвкаво менижиране и адекватент превантивен и терапевтичен подход, който се обуславя от рисковите факто- ри в ежедневната дейност в дома и социалната среда на учениците. Основната роля в здравно-промо- тивното обучение на пациента и изграждане на двигателните навици е определена на общопрактикуващия лекар като лидер на екипа, поради близките контакти с учениците и техните се- мейства. Целта на обзора е да се акцентира вниманието на фамилните лекари относно ранното диаг- ностициране, профилактика и лечение на проблема „болка в гърба` при деца и подрастващи. Необходимо е да се вземат адекватни мерки за профилактика и лечение на по-често срещаните и нег- лижирани болки в гърба при децата и юношите.


Keywords

болка в гърба; сколиоза; здравно-промотивно обучение; екипна работа; кинезитерапия; общопрактикуващ лекар (ОПЛ)

Full Text


References

Bernstein R. M., Cozen H., Evaluation of Back Pain in Children and Adolescents, Am Fam Physi- cian, 2007, Decеmber 1; 76 (11): 1669-1676

Houghton Kr., Review for the generalist: evalua- tion of low back pain in children and adolescents, Pe- diatric Rheumatology, 2010, 8:28

Literature Research for the EU-funded Project: Pain in the back: Avoiding back pain in children and teenagers

Гачева Й., Бойкинов И., Сарафова Н., „Фи- зикална терапия и рехабилитация на заболявания- та в детската възраст”, изд. „Медицина и физкултура”, 1987

Каранешев Г., Черногорова С., Цакова Г.,

„Иэправителна гимнастика”, изд.„Медицина и физкултура”, 1982

Костадинов Д., „Болки в гърба и кръста”, изд.

„Медицина и физкултура”, 2007

Манчева Н., „Лечебна физкултура”, изд. „Меди- цина и физкултура”, 1960
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4350

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Ж. Русева
Medical University of Varna

В. Маджова
Medical University of Varna

П. Манчева
Medical University of Varna

Св. Христова
Medical University of Varna

A. Забунов
Medical University of Varna

Font Size


|