Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Хематологични показатели на деца на 6 и 12 месечна възраст от град Варна

Ст. Порожанова, K. Петрова

Abstract

Поддържането на нормално ниво на Хемоглобина е важен фактор за здравето на децата и за правилното им физическо и нервно-психическо развитие. Отчитайки важността на хематологичните показатели в България е въведено задължително им проследяване на 6, 12 и 36 месечна възраст.

Напаление на Хемоглобина и железен дефицит нас- тъпват най-често при неправилно, едностранчиво хра- нене и по късно захранване. В България по литератур- ни данни (1,8,9) около 18-20% от децата са с латентен или изявен железен дефицит.

Във връзка с актуалността на проблема си поставихме за задача да проучим и проследим динамиката на хе- матологичните показатели на деца на 6 и 12 месечна възраст от гр. Варна.

новява се тенденция за постепенно увеличаване про- цента на децата с нисък Хемоглобин през проследения период както на 6 така и на 12 месечна възраст (фиг. 2). При проучване на броя на еритроцитите и хематокрита не се установиха промени за изследвания период.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4353

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Ст. Порожанова
Medical University of Varna

K. Петрова
Medical University of Varna

Font Size


|