Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Социално икономически фактори и репродуктивни нагласи и поведение на жените

Ж. Рангелова, K. Докова

Abstract

Репродуктивното поведение е важен индикатор за общественото здраве. Национално-пред- ставителни проучвания в нашата страна показват, че идеален и желан е двудетният модел на семей- ство, но той се реализира във все по-малка степен за сметка на семейства с едно дете. Разкриването на доминиращите фактори за тази неблагоприятна тенденция е важна предпоставка за нейното преодоля- ване. Материал и методи: Анкетирани са 325 жени на възраст от 15 до 65 г. от североизточна България. Въпросникът съдържа 21 въпроса структурирани в четири основни групи: репродуктивните идеали, нагласи и реален брой деца; самооценка на социален статус, степен на образование, професия и трудова ангажираност; здравно поведение и информираност, достъп до здравни услуги; демографски фактори - възраст, семейно положение, етническа принадлежност, местоживеене. Данните са обработени с SPSS

12.01. Връзката между качествените и рангово-скалирани променливи е оценена съответно чрез непа- раметричния анализ хи квадрат или корелационен анализ на Спиърман. За ниво на доверителност е прието б=0.05. Резултати и обсъждане: Резултатите показват, че почти всички от изследваните фактори

- семейно положение, степен на образование, наличие на подкрепа в семейството, имат голямо значение за разминаването между репродуктивни нагласи и реалният брой деца. Сред факторите с водещо значе- ние са възрастта на респондентите и социално икономическият им статус.


Keywords

репродуктивно поведение; нагласи; социално-икономически фактори

Full Text


References

Vassilev R., Bulgaria’s Demographic Crisis: Un- derlying Causes and Some Short-Term Implications. Southeast European Politics 2005, Vol. VI, No. 1, pp. 14-27

Koytcheva Е., Philipov D., Bulgaria: Ethnic dif- ferentials in rapidly declining fertility. Demographic research 2008, 19, pp 361-402 http://www.demo- graphic-research.org/Volumes/Vol19/13/

Philipov D., Fertility in times of discontinuous soci- etal change: the case of Central and Eastern Europe MPIDR WORKING PAPER WP 2002-024 JUNE 2002
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4355

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Ж. Рангелова
Medical University of Varna

K. Докова
Medical University of Varna

Font Size


|