Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Държавният здравен контрол в България - възникване и развитие

С. Попова

Abstract

Държавният здравен контрол в България е част от дър- жавната политика, насочена към опазване на общес- твеното здраве чрез осигуряване на здравословна жиз- нена среда, обучение за здравословен начин на живот и здравна профилактика. В контекста на настъпващите социално - икономически и политически промени, проблемът за човешкото здраве и благополучие през ХХI век поставя нови изисквания към развитието на здравеопазната дейност в страната.


Keywords

обществено здравеопазване; санитарно - хигиенно и противоепидемично дело; държавен здравен контрол

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4356

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

С. Попова
Medical University of Varna

Font Size


|