Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Глобализация и инфекциозни болести

M. Ненова

Abstract

Инфекциозните болести /ИБ/ са неотменима част от нашето съвремие и са отговорни, както за здравето на индивида, така и за общественото здраве. Цел: Да проучим промените в спектъра, разпрос- транението и протичането на инфекциозните болести, породени от процесите на глобализация в света. Материал и методи: Представени са дефинициите за глобализация и нейните елементи: екологични, де- мографски, урбанизация, транспорт на храни и стоки, религиозна нагласа, информационен и медицин- ски технологичен напредък и тяхното отражение върху ИБ, отразени в научната литература.Резултати: Глобализацията е многоаспектна мрежа от процеси, действащи директно или индиректно върху общес- твеното здраве, посредством естествени или антропогенни фактори. Промените в околната среда и со- циалната сфера, модифицирани от локални влияния и глобални сили водят до изменение в биофизикалните системи, включително и в същността на ИБ. Установяват се данни за промени в геог- рафския ареал и разпространението на някои трансмисивни инфекции, наличие на емергентни и рее- мергентни болести /маймунска вариола у хората, тежък остър респираторен синдром, нови борелиози и рикетсиози, птичи грип/. Увеличаването и застаряването на човешката популация при масова имуно- супресия, широкото приложение на антибиотици при нарастваща резистентност на микроорганизмите са само част от причините за тези процеси. Протичането на ИБ е променено и във връзка с имунопрофи- лактиката, развитието на вътреболнични инфекции, синдром на хронична умора, инфекции при тран- сплантирани. Налице са данни за неравен достъп до медицинска помощ, свързана с профилактиката и лечението на ИБ. Процесите на глобализация изискват адекватност и на мерките за противоепидеми- чен надзор. Заключение: ИБ не трябва да се възприемат като глобално бреме, a като част от многообраз- ните сфери на обществения живот. Дейностите по ограничаване на последиците от глобализацията върху ИБ са най-ефективната и спестяваща средства, интервенция в общественото здравеопазване.


Keywords

инфекциозни болести; глобализация; противоепидемичен надзор

Full Text


References

Господинова М., Структура на заразните заболявания сред старите хора във Варненски регион, Сп. "Здравна икономика и мениджмънт", 2009, год.9, бр.3, стр.32-35.

Gospodinova M., K. Stoyanova, M. Nenova., Social determinants of infectious diseases in diverse age groups in Varna region, Bulgaria, Scripta Scientifica Medica, 2010; vol. 42 (2), pp 7-10.

Nenova M., Gospodinova M., Mileva S., Socio-epidemiologic data about hospitalized patients with measles for 2009-2010 in Varna region. JBCR, 2010, Vol.3, 1; suppl.1, p.108 (Abstract).

Foucault C., K. Barrau, P. Brouqui and D. Raoult., 2002. Bartonella quintana Bacteremia among Homeless People. Clin. Infect. Dis 35:

-689.

Brouqui P., Chronic Bartonella Quintana Endocarditis in Homeless N Engl J Med, 1999; 340:184-9

Gautret P., P. Parola and P. Brouqui., Risk factors for H1N1 influenza complications in 2009 Hajj pilgrims. Lancet 375(9710):199-200 (2010)

.DOI:10.1016/S0140-6736(10)60093-1

Gautret P., Winnie Yong, G. Soula, P.

Parola, P. Brouqui and Mary-Jo DelVecchio Good., Determinants of tetanus, diphtheria and po- liomyelitis vaccinations among Hajj pilgrims, Mar-

seille, France. Eur J Public Health (2010) 20 (4):

-442. doi: 10.1093/eurpub/ckp196

Gautret P., P. Parola and P. Brouqui., Vacci- nation acceptability in hajj pilgrims. J Travel Med 18(3):226 (2011)

Knobler Stacey, Adel Mahmoud, Stanley

Lemon, Leslie Pray., The Impact of Globalization on Infectious Disease Emergence and Control. Ex- ploring the Consequences and Opportunities. Work- shop Summary. Forum of microbial Treats. Board of Global Health.www.nap.edu

Infectious Disease Movement in a Borderless World. Workshop Summary. Board on Global health. Forum on Microbial Threats. March 12, 2010.

Globalization and Infectious Diseases: A review of the linkages. Special Topics N3. TDR/STR/SEB/ST/04.2. WHO, 20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27.

Avramov Dragana, Miroslava Maskova., Ac- tive Aging in Europe. D"mographie-Coucil of Europe Publishing, F-67075 Strassbourg Cedex, 2003 www.coe.int/t/e/social_cohesion/.

Kojouharova M.et al., Importation and circulation of poliovirus in Bulgaria in 2001. Bulletin of WHO, vol. 81, N7,2003.

Barten, Francoise., Urban Health - Europe - best practice. ECDC Workshop on Social Determinants and Communicable Diseases, 4-5 March, 2009, Sofia, Bulgaria

Alirol E., Getaz L., Stoll B., Chappius F., Loutan L., Urbanization and Infectious Diseases in

a globalized world. Lancet Infect. Dis. 2011 Feb. 11 (2):131-41.

Leitmeyer K., European Risk assessment Guidance for Infectious Diseases transmitted on Aircraft - the RAGIDA Project. Eurosurveillance, Vol. 16, Issue 16, 21 April, 2011.

The Globalization of Infectious Diseases. Executive Summary. www.prcdc.org/files/infectious_diseases

Muscat M, Bang H, Wohlfahrt J, Glismann S, Molbak K, EUVAC.NET Group. Measles in Eu- rope: an epidemiological assessment. Lancet 2009 Jan 31; 373(9661):383-9. Epub 2009 Jan

P L Lopalco, R Martin., Measles still spreads in Europe: who is responsible for the failure to vacci- nate? Editorials. Available from: www.eurosurveillance.org

Epidemiological Report. www.ncipd.org.

WHO. World health Report 2002, Geneva, 2002.

Global Polio Eradication Initiative. Current situation, prospects for 2010, and plans for the future. WHO. CDC. UNICEF, 2010 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/index. html

R.S. Purves, N.R.J Hulton., A climatic-scale pre- cipitation model compared with the UKCIP baseline climate International Journal of Climatology. Vol.20, Issue 14, 1809-1821. 2000DOI:

1002/1097-0088(20001130)20:14<1809::AID-JO C587>3.0.CO;2-R
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4358

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

M. Ненова
Medical University of Varna

Font Size


|