Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Паротитни панкреатити

M. Kарчева, Г. Ганчева, M. Aтанасова, П. Илиева

Abstract

Епидемичният паротит е остро инфекциозно заболяване, при което се засягат жлезите с екзокринна секреция - слюнчени, тестиси, панкреас. Цел на настоящото проучване е да се анализират клини- ко-епидемиологични характеристики при болни с паротитен панкреатит. Материал и методи. Проу- чени са 75 болни с паротитен панкреатит, хоспитализирани в Клиника по инфекциозни болести при УМБАЛ „Д-р Г. Странски`, Плевен за периода 2000-2008 г. Резултати. За проучения период в Клини- ка по инфекциозни болести са хоспитализирани 161 лица с епидемичен паротит. Засягането на пан- креаса е водещата екстрасаливарна локализация. В 36% от тях е установен паротит и панкреатит. Проучените болни с епидемичен паротит и панкреатит по-често са мъже - 71% (t=4,468; p<0,001). Най-засегната възрастова група са лица от 17 до 20 г., с колебания от 4 до 42 г. (=17,61; sd=6,47). По от- ношение на клиничното протичане прави впечатление, че коремна болка е установена в 7% от болни- те. По-голяма част съобщават за повръщане, намален апетит, гадене. Висока температура е отчетена при 59% от тях, адинамия - в 100%. Отчетено е повишено серумно ниво на алфа-амилаза при 82,66% още в началото на заболяването. Лечението е патогенетично с глюкозни вливания, спазмолитици при необходимост и протеазни инхибитори. Заключение. Паротитният панкреатит протича като лека и средно тежка форма. Боледуват лица в активна възраст, по-често мъже. Паротитният панкреатит е причина за продължителна хоспитализация. Заболяването има и социално значение, свързано с това, че липсва продължително активно наблюдение на късните последици при преболедувалите.


Keywords

епидемичен паротит; панкреатит; клинично протичане

Full Text


References

-50

Ганчева Г., И. Симова, М. Атанасова, Т.

Червенякова, Ц. Дойчинова, П. Цветкова и др., Клинични изяви на паротитната инфекция, Сборник доклади „Остри респираторни инфекци- и”, IV национална конференция, Плевен, 2009,

-54

Генев Г., М. Генева-Попова., Клинична стой- ност на съвременните лабораторни изследвания в инфектологията, Медицинско издателство „Рай- ков”, Пловдив, 2001, 144-145

Господинова М., Т. Ганчева, М. Ненова., Особености на епидемичния процес и клиничните прояви на епидемичния паротит в град Варна и региона – 1997 – 1998 г., Инфектология, том ХХХVІ, 1999, бр. 3, 9-12

Илиева П., М. Атанасова, Ц. Дойчинова, И. Симова, Хр. Цветанова., Клинични форми на паротитната инфекция, Инфектология, том ХХХVІІ, бр. 3, 2000, 16-18

Карчева М., Н. Вълканова, Й. Николова., Особености на епидемичния процес на паротита в област Разград 2000-2008 година, Обща медицина, 1, 2009, 21-23

Карчева М., М. Атанасова, П. Илиева., Кли- нико – епидемиологично проучване при паротит- на инфекция, София, Български медицински журнал, том 3, 2009, бр. 1, 29-34

Карчева М., Н. Вълканова, Й. Николова., Проучване на епидемията от епидемичен паротит в Разградска област-2005/2006 година, Сборник с доклади “Природа и здраве”, София, 2009, 30-36

Петров П., Ц. Георгиева, А. Николова, М. Русинова, Н. Тодорова, Л. Панчев и др., Имуномодулираща терапия при епидемичен паро- тит, София, Практическа педиатрия, 6, 2008, 14-16

Попов Г., К. Плочев, Р. Михайлова, М.

Милков, Д. Стойнова, Д. Димитрова и др., Клинична характеристика на паротитна епидемия в българската армия, Сборник доклади „Остри респираторни инфекции”, IV национална конфе- ренция, Плевен, 2009, 34-37

Gupta R., J. Best, E. MacMahon., Mumps and the UK epidemic 2005, BMJ, London: May 14, Vol. 330, 2005, lss.7500, p. 1132

Goto A., Y. Takahashi, M. Kishimoto, Y.

Nakajima, K. Nakanishi, H. Kajio, et al., A case of fulminant type 1 diabetes associated with sig- nificant elevation of mumps titers, Endocrine Journal, Vol. 55, 2008, No 3, pp. 561-564.

Kodz B., M. Domanski, A. Wierzchowskaet, J. Dzierka, E. Oldak., Clinical and laboratory fea- tures of mumps in hospitalized children in 2003-2004 epidemics, Przegl Epidemiol. Vol. 60, 2006, No 2, 299-305
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4363

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

M. Kарчева
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

Г. Ганчева
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

M. Aтанасова
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

П. Илиева
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

Font Size


|