Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Паротитни орхити

M. Kарчева, Г. Ганчева, M. Aтанасова, П. Илиева

Abstract

Една от честите есктрасаливарни локализации при епидемичен паротит е паротитния орхит. Честотата на регистрираните орхити е различна през епидемични години - до 85,5% и междуепидемични периоди - от 10% до 50%. Цел на настоящото проучване е да се анализират клинико-епидемиологични характе- ристики при болни с паротитен орхит. Материал и методи. Проучени са 55 болни с паротитен орхит, хос- питализирани в Клиника по инфекциозни болести при УМБАЛ „Д-р Г. Странски`, Плевен за периода 2000-2008 г. Резултати. За периода 2000-2008 г. при 62 (38%) от хоспитализираните лица от мъжки пол с паротитна инфекция е диагностициран орхит. Наблюдавани са следните съчетания на орхит: паротит и орхит при 26%, паротит, орхит и панкреатит при 6%, пароти, орхит и менингит при 4% и паротит, ор- хит, панкреатит и менингит при четирима (3%). Пациентите са на възраст от 6 до 38 г. - (x=19,32; sd=5,48; Ме=19; Мо=19). Развитие на орхита се отчете едновременно с подуване на слюнчените жлези или средно на 3-4-я ден след него, между 1 и 13 дни от началото на паротитната инфекция - (x=3,78; sd=2,56). При болните се регистрира втора температурна вълна, общо неразположение, напрежение, оток и болка в областта на тестисите (двустранно при 36%). Серологично потвърждаване на паротитна- та инфекция се регистрира при 73% от изследваните. Рутинните параклинични изследвания установя- ват: умерено ускорена СУЕ при всички пациенти с орхит. Заключение. Наличието на орхит при паротитната инфекция води след себе си здравни, социални и икономически последствия: по-тежко протичане, включително риск от развитие на стерилитет, удължен болничен престой.


Keywords

епидемичен паротит; орхит; клинично протичане

Full Text


References

Бойкинова О., А. Петров, И. Балтаджиев, Ч. Венчев, И. Боев, А. Цонева и др., Паро- титен орхит: клинико-епидемиологична характе- ристика и възможни последици, Сборник доклади

„Остри респираторни инфекции”, IV национална конференция, Плевен, 2009, 44-47

Ватев Н., М. Стойчева, К. Кръстев, Продъл- жителност на имунитета след прилагане на вакси- на против епидемичен паротит. Обзор., Сборник доклади „Остри респираторни инфекции”, IV на- ционална конференция, Плевен, 2009, 103, 22-24

Илиева П., М. Атанасова, Ц. Дойчинова, И. Симова, Хр. Цветанова., Клинични форми на паротитната инфекция, Инфектология, Том ХХХVІІ, 2000, бр. 3, 16-18

Карчева М., М. Атанасова, П. Илиева. Клинико – епидемиологично проучване при паротитна ин- фекция, Български медицински журнал, 3, 2009, бр. 1, 29-34

Комитова Р., Н. Попиванова, Л. Маджаро- ва, Г. Тодоров, М. Божилова, М. Костади- нова и др., Паротитен орхит в постваксиналната ера, Инфектология, Том ХХХVІ, 1999, 29-31

Попов Г., К. Плочев, Р. Михайлова, М.

Милков, Д. Стойнова, Д. Димитрова и др.,

Клинична характеристика на паротитна епидемия в българската армия, Сборник доклади „Остри респираторни инфекции”, IV национална конфе- ренция, Плевен, 2009, 34-37

Abdelbaky A., D. Channappa, S. Islam., Uni- lateral epididymo-orchitis: a rare complication of MMR vaccine. Ann. R. Coll. Surg. Engl., 90, 2008, No 4, 336-337

Basekim C., E. Kizilkaya, Z. Pekkafali, K. Baykal, A. Karsli., Mumps epididymo-orchitis: sonography and color Doppler sonographic findings. Abdominal Imaging. 2000, No 25, 322-325

Casella R., B. Leibundgut, K. Lehmann, T. Gasser., Mumps orchitis: report a mini-epidemic. J. Urol., 158, 1997, No 6, 2158-2161

MacDonald N., K. Flegel., Mumps in young adults: The canary in the coal mine, CMAJ, 177, 2007, No 2, doi: 10.1503/cmaj.070823

Philip J., D. Selvan, A. Desmond., Mumps orchitis in the non-immune postpubertal male: a re- surgent threat to male fertility?. BJU Int., 97, 2006, No 1, 138-1341

Siemer S., M. Uder, M. Scholz, J. Steffens,

J. Jeanelle, U. Humke., Are low vaccination rates responsible for increased incidence of mumps orchitis in adolescents and adults? Journal Der Urologe A, 36, 1997, No 5, 456-459
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4364

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

M. Kарчева
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

Г. Ганчева
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

M. Aтанасова
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

П. Илиева
УМБАЛ `Св. Ана`, София, България

Font Size


|