Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Оценка на работния капацитет при лица от различни професионални групи чрез индекса на работоспособността

Б. Kавалджиева, T. Димитрова

Abstract

Въпросът за работоспособността има важно място в трудовата медицина, освен като показател, свързан със здравното състояние на човека, така и като фактор със социално значение - свързан с производителността на труда. Индексът на работоспособността (WAI), изра- зен чрез баланса между човешките ресурси и изисква- нията на работата, дава възможност да се определя ра- ботният капацитет с цел оценка на здравния риск и търсене на възможности за опазване на здравето и бе- зопасността на работещите.(6) Чрез индекса на рабо- тоспособността се дава възможност да се сравнят от- делни професионални и възрастови групи, защото той е свързан както с индивидуалните характериситики, физическото състояние , начина на живот, така и с изискванията на работата и работното място (1,2,4,5,7)


Keywords

индекс на работоспособност; заболяемост; физически; умствен труд

Full Text


References

Вангелова К., Л. Минчева., Оценка на рабо- тоспособността на звукотехническия персонал в радиопроизводството. Безопасност и труд.медици- на, 2008, №2-3

Costa G, Sartori S., Ageing, working hours and work ability, Ergonomics. 2007 Nov, 50(11):1914-30.

Ilmarinen J., J.Rantanen., Promotion of workability during ageing., Amer.J.Ind.Med., 1999, supl.1, 21-23

Ilmarinen J.,Towards a longer worklife, Helsinki, FIOH Bookstore, 2005

Marqueze E.C., Voltz G.P., Borges F.N., Moreno C.R., A 2-year follow-up study of work ability among college educators. Appl Ergon. 2008 Sep, 39(5):640-5. Epub 2008 Apr 2.

Tuomi K., J. Ilmarinen, A.Jahkola, A.Tulkki., Work Ability Index, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 2006

Yong M., M. Nasterlack, R.P. Pluto et al., Is health, measured by work ability index, affected by 12-hour rotating shiftschedules? Chronobiol.Int.2010, 27(5), 1135-48).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4365

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Б. Kавалджиева
Катедра Хигиена и бедствени ситуации

T. Димитрова
Катедра Хигиена и бедствени ситуации

Font Size


|