Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Здравни проблеми при работа в контакт с пластмаси

И. Йорданова, M. Стойновска, В. Бирданова

Abstract

Пластмасите са смолообразни ниско или високо молекулни вещества, притежаващи свой- ството пластичност, благодарение на което при пресоване или отливане във форми при обикновена или висока температура и налягане, приемат придаваната и форма. При преработката на пластмаси- те, работещите са изложени на различни физични, физико-химични и химични вредности - високи температури, прах, пари, газове и др. Цел: да се подобри ранната диагноза и профилактиката на про- фесионалните увреждания при работа в контакт с пластмаси. Материал и методи: описани са пет кли- нични случая на работещи в цехове за преработка на пластмаси, лекувани в отделението по професионални заболявания на УМБАЛ „Др Г. Странски` ЕАД гр. Плевен през периода 2009-2010 го- дина. Използвани са клинични, лабораторни, инструментални и функционални методи за диагности- ка. Резултати и заключение: Установени са ранни съдови промени от типа синдром на Рейно при всички изследвани пациенти. Направени са изводи и са дадени препоръки за ранно откриване на ув- режданията, предизвикани от контакта с пластмаси в процеса на работа.


Keywords

пластмаси; поливинил хлорид; отравяния; професионални болести

Full Text


References

Попов Б., Хигиена, хранене и професионални бо- лести, София, 2009, 194-206.

Луканов М., Хигиена на основните отрасли на производството, София, Медицина и физкултура, 1978, 235-260.

Савов А. и др., Професионални болести, Рал&Колобър, София, 2003 г., 114-117.

Agency for Toxic Substances and Disease Regis- try—ATSDR, 2006, Toxicological Profile for Vinyl Chloride. US Department of Healthand Human Ser- vices, Atlanta.

Du C.L., Chan C.C., Wang J.D., Comparison of personal and area sampling strategies in assessing workers’ exposure to vinyl chloride monomer. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 1996, 56, 534–542.

Grosse Y., Baan R., Straif K., Secretan B., El Ghissassi F., Bouvard V., Altieri A.,

Cogliano V., Carcinogenicity of 1,3-butadiene, eth- ylene oxide, vinyl chloride, vinyl fluoride, and vinyl bromide. Lancet Oncol. 2007, 8, 679–680.

Vayssairat M., Les artйrites professionnelles du membre supйrieur. La Revue de Mйdecine Interne, 1990, 11, 6, 460-462.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4366

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

И. Йорданова

M. Стойновска
Медицински Университет, гр. Плевен

В. Бирданова
Медицински Университет, гр. Плевен

Font Size


|