Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Изучаване на неблагоприятното въздействие на работната среда върху организма на работещите - методични подходи

M. Стойновска, В. Бирданова, И. Йорданова

Abstract

Професионалните болести възникват в резултат на неблагоприятното въздействие на фак- торите на работната среда и работния процес. Този вид патология поразява значителен брой лица в тру- доспособна възраст, нерядко протича тежко и е причина за инвалидизация. Цел: Да се утвърди методичен подход за цялостното изучаване на въздействието на трудовата среда върху работещите. Ма- териал и методи: Методичните подходи за изучаване на въздействието на факторите на работната среда и работните процеси върху здравето на работещите се разглеждат в два основни аспекти. Обсъждане: Основните аспекти на оценка на опасностите в работната среда са изразени чрез проява и идентифици- ране, с последваща оценка на ранните признаци на неблагоприятно влияние на професионалните фак- тори и изучаване проблема на отдалечените последствия от въздействието на факторите на работната среда и трудовия процес върху здравословното състояние. Заключение: Необходимостта от кооперира- не на дейностите на различни звена, които се занимават с разрешаването на тези социално значими проблеми, е силно препоръчителна при изготвянето на програми за здравна стратегия.

Keywords

професионални болести; фактори на работната среда; методични подходи

Full Text


References

Ergбr, A., Kili9 B., Demiral Y., Effect of occu- pational accidents on community health in Turkey. 13th International Conference on safe Communities, 02-04 June, 2004, Prague, Czech Republic, Abstracts Book, 207-208.

Levenstein C., Wooding J, Rosenberg B. Oc- cupational health: A social perspective. In BS Levy, DH Wegeman, eds. Occupational health: Recognazing end preventing work-related disease and injury. 4th ed. Phyladelphia: Lippincott Wiliams and Wilkins, 2000, 27-50.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4367

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

M. Стойновска
Медицински Университет - Плевен

В. Бирданова
Медицински Университет - Плевен

И. Йорданова
Медицински Университет - Плевен

Font Size


|