Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Проучване на субективни прояви на умора при студенти по медицина

Г. Сандева, П. Гидикова, M. Платиканова, Р. Делирадева

Abstract

Умората и последствията от нея са актуални проблеми в съвременното общество. Един от факторите за проява на умора е смяната на сезоните и въвеждането на лятното часово време, което оп- редели момента на първото анкетиране. Съществена предпоставка за умора при студентите е и подго- товката за изпитна сесия, когато беше проведено второто анкетиране. Материал и методи: Беше използвана анкетна карта с 14 въпроса (Chalder et al., 1993), обхващаща прояви на физическа и нер- вно-психична умора за период от две седмици назад. Анкетата беше проведена сред студенти по медици- на от 4-ти курс, Медински факултет, Тракийски университет в периода 28.03-01.04.2011 г. (през учебния семестър) и 30.05-01.07.2011 г.(по време на изпитната сесия). Резултати: При тридесет и двама (55%) от изследваните по време на семестъра намерихме състояние на умора с различна тежест. По време на се- сия процентът на лица с прояви на умора беше вече 80%, като броят на тези с тежка умора беше нарас- нал три пъти. И в двата етапа от изследването най-честите оплаквания бяха от отпадналост, сънливост и липса на енергия, като през втория се открои и трудната концентрация. За необходимост от повече време за почивка съобщиха 52% от анкетираните в първия етап и 68% във втория етап. Като причини за проявите на умора през семестъра най-често бяха посочвани „пролетна умора` (26%), учебно нато- варване (23%) и недостатъчен сън (23%). През сесията доминираха умственото натоварване (62%) и недоспиването (8%) . Обсъждане: Смяната на сезоните и на часовото време, съчетана с изискванията на учебната програма, води до прояви на умора при голяма част от студентите.

Keywords

умора; студенти-медици

Full Text


References

Browne B. J., T. Van Susteren, D. R.

Onsager, D. Simpson, B. Salaymeh, R. E.

Condon., Influence of sleep deprivation on learning among surgical house staff and medical students.- Surgery, 1994, 115(5), 604-610.

Chalder T., G. Berelowitz, T. Pawlikowska,

L. Watts, S. Wessely, D. Wright, E. P. Wallace., Development of a fatigue scale.- J Psychosom Res, 1993, 37(2), 147-153.

Deale A., T. Chalder, I. Marks, S. Wessely., Cogni- tive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome: a randomised controlled trial.- Am J Psychiatry, 1997, 154, 408–414.

Dyrbye L.N., M. R. Thomas, T. D.

Shanafelt., Systematic review of depression, anxi- ety, and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students.- Acad Med, 2006, 81(4), 354-373.

GlaserR., J. K. Kiecolt- Glaser., Stress-associ- ated immune modulation: relevance to viral infections and chronic fatigue syndrome.- Am J Med., 1998, 105(3A), 35–42.

Morriss R. K., A. J. Wearden, R. Mullis., Ex- ploring the validity of the Chalder fatigue scale in chronic fatigue syndrome.- J Psychosom Res, 1998, 45(5), 411-417.

Owens J. A., B. Phillips., Sleep loss and fatigue in medical training.- Curr Opin Pulm Med, 2001, 796, 411-418.

Papp K. K., E. P. Stoller, P. Sage, J. E. Aikens, J. Owens, A. Avidan, etc., The effects of sleep loss and fatigue on resident-physicians: a multi-institutional, mixed-method study.- Acad Med., 2004, 79, 394–406.

Samkoff J. S., C. H. Jacques., A review of stud- ies concerning effects of sleep deprivation and fatigue on residents’ performance.- Acad Med, 1991, 66(11), 687-693.

Sharpe M., D. Wilks., Fatigue.- In: ABC of Psy- chological Medicine. R. Mayou, M. Sharpe, A. Car- son, ed. London, BMJ Books, 2003, 33-36.

Tanaka M., K. Mizuno, S. Fukuda, Y.

Shigihara, Y. Watanabe., Relationships between dietary habits and the prevalence of fatigue in medical students.- Nutrition, 2008, 24, 985-989.

Tanaka M., S. Fukuda, K. Mizuno, H.

Kuratsune, Y. Watanabe., Stress and coping styles are associated with severe fatigue in medical students.- Behav Med, 2009, 35(3), 87-92.

Veasey S., R. Rosen, B. Barzansky, I. Rosen, J. Owens., Sleep loss and fatigue in residency train- ing: a reappraisal.- JAMA, 2002, 288, 1116-1124.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4368

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Г. Сандева
Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

П. Гидикова
Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

M. Платиканова
Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Р. Делирадева
Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Font Size


|