Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Консултантите по кърмене в подкрепа на естественото хранене на кърмачетата

Н. Ушева, A. Попиванова, Р. Панчева, С. Попова

Abstract

Важна роля в промоция и подкрепа на кърменето в държавите, в които са постигнати впечатляващи стойности на индикаторите на СЗО за оценка на кърменето имат сертифицираните консултанти по кърмене (КК). Множество проучвания доказват, че всички видове допълнителна подкрепа на кърме- нето водят до увеличаване на неговата продължителност, a работата на КК - до увеличаване на тази на изключителното кърмене. Цел: Да се представят дейностите на КК, възможностите за подготовка и реализация на КК в различни страни и в България. Материал и методи: Анализирани са документи и научни статии по отношение на подготовката и организацията на дейностите на консултатнтите по кърмене в международен и национален мащаб. Резултати и обсъждане: Консултирането по кърмене е нова бързоразвиваща се здравна специалност, която се фокусира върху предотвратяване, разпознава- не и разрешаване на проблемите при кърмене. Дейностите на КК не заместват, a допълват услугите, предоставяни от медицинските професионалисти. В повечето страни, както и в България, дейностите на КК се осъществяват на доброволен принцип. В други страни (САЩ, Австралия, Норвегия и др.) КК работят като част от болнични екипи за детска и майчина грижа, в практики за извънболнична меди- цинска помощ или в самостоятелни частни кабинети. Обучението на КК се извършва в учебни заведе- ния и от международни здравни организации, a „златният стандарт` в сертифицирането е - Международният борд на екзаминаторите на KK (IBLCE), който присъжда титлата Консултант по кърмене сертифициран от Международния борд (IBCLC). Националният комитет по кърмене и Ла Лече Лига България обучават доброволни консултанти по кърмене, които отговарят на определи изисквания и полагат изпит в края на обучението си. Заключение: Чрез запознаване на медицинските среди с работата на КК и улесняване достъпа за майките от различни социални слоеве до КК, промо- тивните дейности на КК се явяват резерв за увеличаване честотата на изключителното кърмене и по- вишаване продължителността на кърменето в България.

Keywords

консултанти по кърмене; подкрепа; изключително кърмене

Full Text


References

Ла Лече Лига България. Стани ЛЛЛ лидер. http://lalechebg.com/leadership-faq/

Национално сдружение „Подкрепа за кърмене”. http://karmene.wordpress.com /

Ciba Foundation: Breastfeeding and the Mother Sym- posium 45, Amsterdam, Elsevier.1976.

De Oliveira M. I., Extending breastfeeding dura- tion through primary care: a systematic review of pre- natal and postnatal intervention., J Hum Lact

:326-43, 2001

International Lactation Consultant Association (ILCA). Reccomendations and competencies for LC practice. Raleigh NC: ILCA, 2003.

Hinson P., The business of clinical practice. Auerbach KG, ed.Current isues in clinical lactation2000. Sudbury, MA: Jones and Barlett, 2000: 43-47.

Kelley K. J., The IBLCE discipline process. J Hum Lact 15: 61-62, 1999.

La Leche League International: The Womanly Art of Breastfeeding. 8th Ed., Shaumberg, 2007, LLL

Lawrence R. A., Lawrence R. M., Breastfeeding. Seventh Edition. Elsevier.2011

Riordan J., Breastfeeding and Human Lactation.Third edition. Sudbury, MA: Jones and Bartlett, 2005

Volpe E., Bear M., Enhancing breastfeeding initia- tion in adolescent mothers through the breastfeeding educated and supported teen (BEST) club, J Hum Lact 16: 196, 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4370

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Н. Ушева
Medical University of Varna

A. Попиванова
Medical University of Varna

Р. Панчева
Medical University of Varna

С. Попова
Medical University of Varna

Font Size


|