Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Хранителен статус, навици и поведение на подрастващите /10-14 г. възраст/ в индивидуална практика за ПМП и ролята на опл в превенцията на наднорменото тегло и затлъстяването

A. Забунов, В. Маджова, П. Манчева, Св. Христова, Ж. Русева, П. Герова, M. Петрова

Abstract

Затлъстяването е най-честото метаболитно нарушение сред подрастващото население със сериозни медико-социални ефекти в бъдещия индивидуален живот, като напр. повишен риск от хронични деге- неративни и социалнозначими заболявания като захарен диабет в 25%, артериална хипертония, по- дагра, метаболитен синдром и др. При около 80% от случаите затлъстяването настъпва във възрастта 7-8г и обикновено има комплексна генеза-генетично предразположение, прехранване, недостатъчна физи- ческа активност, ендокринни нарушения, психоемоционални фактори в т.ч. хроничен дистрес и др. Затлъс- тяването е глобална тенденция със сериозни социални измерения свързани с трудното лечение и необходимостта да се ангажира семейството съвместно с широк интердисциплинарен екип от специа- листи. Очевидно превенцията се оказва най-правилния подход, при който чрез ранен скрийнинг и адекватни обучителни програми за децата и техните родители за недопускане на наднормено тегло и затлъстяване, както и включване в индивидуални програми за ефективно лечение на вече затлъстя- лите. Целта на проучването е да изследваме хранителния статус, навиците, поведението и познанията на учениците от 10-14 годишна възраст в индидвидуална практика за ПМП в гр.Варна, с оглед на из- работването на бъдеща интервенционална здравно-промотивна програма, както и мястото и ролята на ОПЛ в нейната реализация.

Keywords

затлъстяване; подрастващи; първична мед помощ; ОПЛ

Full Text


References

Петрова К., Съвременни тенденции във физи- ческото развитие и честотата на затлъстяване на ученици от горна училищна възраст. Хигиена и здравеопазване 1997, vol XXXIX

Балабански Л., Затлъстяването – риск за здравето. Практическа педиатрия 2003, бр.1, стр.4

Константинова М., Честота на детското затлъстяване. Практическа педиатрия 2005, бр.3, стр.8

Маринова М., М. Константинова, И. Стоева., Затлъстяване в детска и юношеска възраст-настолна книга. С., изд.”Византия”, 2005

Йотова В., К. Петрова, В. Цанева., Тенденции в честотата на затлъстяването в предпубертет- на възраст. Endocrinologia, vol VIII, 2003, бр.3, стр.125

Байкова Д. и колектив., Характеристика на хранителния прием и антропометричния статус на децата и юношите в България. Наука за хранене и опазване на човешкото здраве. Научно дружество по хранене и диететика 2004, София

Препоръки за здравословно хранене на деца и ученици на 7-19г в България. МЗ, НЦООЗ, Булвест, С, 2008, 37

Dietz W. et R. Hartung., Changes in height velocity of obese preadolescents during weight reduc- tion. Аm.J.Dis.Child, 139,1985,705-707

Weicha Jl, KE Peterson , DS Ludwige al., When children eat what they watch.Impact of televi- sion viewing on dietary intake in youth .Arch Pediatr Adolese Med 2006,160:436-42 43

Cole T., Bellizi M., Flegal K., Dietz W., Es- tablishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey BMI 2000, 320, 1-6

WHO, Regional Office for Europe, CINDI Dietary Guide (EUR/OO/5018028)

Hawkes C., Marketing food to children: the global regulatory environment. WHO 2004. www.who.int/dietphysicalactivity/publications/en/19




DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4371

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

A. Забунов

В. Маджова

П. Манчева

Св. Христова

Ж. Русева

П. Герова

M. Петрова

Font Size


|