Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Дисбаланси в здравните разходи на България

Eв. Делчева

Abstract

След 1999 - 2000 г., когато се правят основните стъпки на здравната реформа, системата за финансиране на здравеопазването в България се дефинира като смесена с разширяваща се роля на здравното осигуряване и сви- ване дела на бюджетното финансиране. В нея участват активно три основни начина на финансиране- бюджет- но (републикански и местни бюджети), задължително здравно осигуряване и директно заплащане от потреби- телите. Допълваща роля заемат доброволното здравно осигуряване, трудовата медицина за сметка на работо- дателя, дарителството и външното финансиране.
Един от големите проблеми в здравната икономика на България е този за размера, относителния дял и струк- турата на здравните разходи. Различни източници пре- доставят непълна и разминаваща се информация за разлика от яснотата на данните в други страни. До 2010 г. националната здравна статистика не публику- ваше информация за здравните разходи в страната. Единствените системно поддържани източници на фи- нансово-икономическа информация за ресурсите и разходите на здравеопазването бяха законите и отчети- те на държавния бюджет и НЗОК, както и изследване- то върху домакинските разходи за здраве в рамките на по-общото ежегодно проучване на паричните доходи и разходи на домакинствата. В резултат се отчитаха сравнително коректно публичните разходи за здравни нужди, както и домакинските разходи за здраве вклю- чително и на член от домакинството. От 2010 г. вслед- ствие на приложение на международна методика за конструиране на националните здравни сметки, НСИ започна да отчита общи, публични и частни здравни разходи включително и по видове здравеопазни дей- ности - извънболнична помощ, болнична помощ и ле- карствени продукти (1,2).
От редица години могат да се намерят данни за здрав- ните разходи в България по определени показатели (общи здравни разходи в % от БВП, общи здравни раз- ходи на глава от населението по ППС, % на публични- те здравни разходи и на частните здравни разходи от БВП и др.) в отворената база данни на СЗО „Здраве за всички` (3), но тази информация се оказва :

Keywords

общи; публични и частни здравни разходи; България

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4376

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

Eв. Делчева

Font Size


|