Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Емпирични зависимости между здравните разходи и бвп на република България

Н. Aтанасов

Abstract

В предлагания доклад се прави опит за установяване на емпиричната зависимост между частните, пуб- личните разходи за здравеопазване и БВП на Република България през последните двадесет години. Изведени за трендовите модели на наблюдаваните променливи (средни домакиннски разходи за здраве- опазване, публични разходи за здравеопазване и БВП по текущи за съответната година цени). И трите динамични реда (на средните домакински разходи за здраве, публичните разходи за здраве и на БВП) се развиват във времето по един и същи начин - с трендова функция от типа `power` - У = 0 . Х  . Устано- вена е силна права зависимост между отделните елементи на здравните разходи и БВП чрез съставяне на корелационна матрица след преодоляване на автокорелацията и построяване на стационарни дина- мични редове. Коефициентите на корелация между динамичните редове, представляващи разлики от първи порядък са статистически значими и са както следва: Rср.дом.разх./БВП =0,923; Rпубл..разх./БВП =0,982.

Keywords

публични разходи за здравеопазване; домакински разходи за здравеопазване; БВП; иконометричен анализ на динамични редове.

Full Text


References

Гоев, В. Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания. С.: УИ „Стопанство”, 1996, с. 162.

Доугерти, Кр. Введение в эконометрику. Издание второе. Перевод с английского. Москва:

Инфра-М, 2004, с. 378-380.

Стиглиц, Дж. Икономика на държавния сектор. С.: УИ „Стопанство”,1996,с. 325.

Коефициентите на корелация са определени чрез SPSS 9.0.

Необходимо е да се използват редовете от типа I(1), защото те са стационарни и защото в линейните регресионни модели липсва серийна автокорелация (DW1=1,77 и DW2 = 1,73).

Ъгловите коефициенти на разгледаните линейни регресионни модели са значими и техните оценки са както следва: 0,877; 1,025 и 0,834. Свободните членове и в трите случая са статистически незначими. Статистиката на

Дърбин-Уотсън не показва серийна автокорелация.

Уотшем, Т., К. Парамоу Количественные методый в финансах. Перевод с английского. Москва: Юнити, 1999, с. 332-334.

www.nsi.bg.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4377

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

Н. Aтанасов
Medical University of Plovdiv

Font Size


|