Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Ефекта на потребителските плащания върху домакинските бюджети в България

E. Aтанасова, Eм. Мутафова, T. Kостадинова

Abstract

През последното десетилетие делът на плащанията със собствени средства в България е значително по-висок (42,2 % за 2008 г) в сравнение с другите страни - член- ки на Европейския съюз (7). Ниската осигуреност с финансови средства от публични източници доведе до
„компенсаторно захранване` на здравната система с частни източници. По този начин домакинските бюд- жети поеха почти половината от издръжката на новата здравноосигурителна система. Домакинските разходи за здраве непрекъснато нарастват от 3,6% (2000) на 5,2% (2010) от общите разходи или в номинално изра- жение гражданите плащат 5 пъти повече за медицин- ски услуги (официално и неформално) за посочения период (4). Това показва, че солидарния принцип на финансиране на здравната система е нарушен за смет- ка на увеличаващите се лични разходи на домакин- ствата. Успоредно с това се наблюдава неравномерно разпределение на тази тяжест между различните соци- ално-икономически групи.

Keywords

домакински бюджети; потребителски плащания; здравни услуги

Full Text


References

Атанасова Е., Ем. Мутафова, М. Павлова., Готовността за плащане за здравна помощ на бъл- гарския пациент в условия на криза. Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с меж-

дународно участие „Световната криза и икономи- ческото развитие”, Икономически университет, Варна 13-14 май, 2010, 147-156

Гичева В., Доходно неравенство, бедност и по- литики за тяхното редуциране в България. Афто- реферат, УНСС, София, 2009

Мутафова Ем., Ж. Рангелова, Т. Костади- нова, Д. Томов, К. Докова, А. Димова, Е. Атанасова., Бедност и здраве – резултати от со- циологическо изследване сред социално слаби и безработни лица. Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие

„Здравеопазването през 21 век”, Медицински уни- верситет, Плевен 30 септ.-2 окт., 2010, 64-67

НСИ, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=21, 2010

Пашев К., Корупцията в здравеопазването в Бъл- гария. Център за изследване на демокрацията, Со- фия, 2007

http://www.assprocee2007.com/ SeminarASSPROCEE2007MAY1618BudapestMTam bor.pdf

WHO, http://www.who.int/nha/country/bgr/en/, 2010
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4382

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

E. Aтанасова
Medical University of Varna

Eм. Мутафова
Medical University of Varna

T. Kостадинова
Medical University of Varna

Font Size


|