Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Промени в структурата на професионалната патология в условията на финансиране от НЗОК

Л. Димитрова, В. Несторова, Ив. Джеджев

Abstract

Професионалната патология е многопрофилна дисциплина, с изключително разнообразие от нозоло- гични единици, включени в клинични пътеки на различни дисциплини, при непълно съответствие на професионалната нозология със списъка по професионални болести. Цел на настоящото проучване е анализ на структурата на професионалните заболявания, диагностицирани и лекувани в Клиника по професионални заболявания към МБАЛ „Св. Марина` - Варна и проследяването й в условията на бюджетно финансиране и това от НЗОК; влияние на работата по клинични пътеки върху дигностич- но-лечебния процес и експертизата на професионално болните. Материал и методи: Осъществено е ретроспективно проучване на структурата на професионалната заболяемост за периода 1995-2010 го- дина вкл. Проследени са нозологичните единици в три основни периода: 1995 - 2000 г. (бюджетно фи- нансиране); 2001 - 2005 г. (частично финансиране от НЗОК) и 2006 - 2010 г. (финансиране от НЗОК). За проучването са ползвани данните от епикризите на болни, пролежали в Клиника по професионални заболявания; Експертно решение на Регионална ТЕЛК по професионални заболявания - Варна; Ре- гистрационна карта на лице с професионално заболяване. Статистически обработена е структурата по години и периоди както на основните, така и на придружаващите заболявания, проследявайки позицията на професионалната патология в зависимост от изискванията на клиничната пътека. Ре- зултати и обсъждане: Анализът на резултатите установи значителни различия в структурата на про- фесионалната заболяемост в различните условия на финансиране, поради взаимовръзката на патологията на пролежалите болни с изискванията на лечебната дейност по клинични пътеки. Дока- то относителният дял на вегетативната полиневропатия на крайниците през първия период е 26,21%, то за периода 2005-2010 г. е само 7,24%; заболяванията на опорно-двигателния апарат от 10,40% за първия период, намаляват до 2,75% през третия; праховата патология почти липсва през последните 5 години (от 12,06% до 0,55%), поради невъзможност за прием на лица с такива заболявания. Работата по клинични пътеки налага професионалните заболявания често да присъстват като придружаващи заболявания или отделни синдроми. Дискутирани са проблемите, свързани с диагностицирането, ле- чението и експертизата на професионалните заболявания при посочените условия, както и тревожна- та тенденция за рязко намаляване на регистрираната професионална заболяемост

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4384

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Л. Димитрова
Medical University of Varna

В. Несторова
Medical University of Varna

Ив. Джеджев
Medical University of Varna

Font Size


|