Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Особености на счетоводното отчитане на приходите в лечебните заведения за болнична помощ

Л. Kоева-Димитрова

Abstract

Обосновка: С преобразуването на публичните лечебни заведения в търговски дружества започна здравната реформа в болничния сектор. Това доведе до промяна в организацията на счетоводството в болниците - от водене на бюджетно счетоводство, към финансово счетоводство. Лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП) се отличават съществено от всички останали предприятия със своята ми- сия, цели, „произвеждани продукти`, начини на финансиране и т.н., което обуславя и някои специ- фични особености на счетоводната им отчетност.
Цел: Изследване и посочване на особеностите на счетоводното отчитане на приходите в болниците. Материал: Прилаганите счетоводни политики в ЛЗБП, индивидуални сметкоплани на ЛЗБП, Годиш- ни отчети за дейността на МБАЛ, Нормативни документи.
Методи: Наблюдение, сравнение, описание, исторически метод, индукция и дедукция, анализ и син- тез, моделиране.
Резултати: Посочени са особеностите на отчитането на приходите, в съответствие с нормативните изисквания и са представени някои приложни проекции по данни на публикувани в Търговсия регис- тър (ТР) ГФО на ЛЗБП. Поставени са някои дискусионни въпроси.

Keywords

лечебни заведения за болнична помощ; счетоводство; приходи; финансиране; отчитане

Full Text


References

Закон за държавния бюджет на РБ за 2011 г.;

Закон за счетоводството;

Международните счетоводни стандарти;

виж. Счетоводна политика на МБАЛ „Св. Анна- Варна” в ГФО за дейността за 2009 г., публикуван в ТР, ГФО на СБОБАЛ Варна за 2009 и др.

Кодекс за задължително обществено осигуряване;

Закон за лечебните заведения;

Методика за реда за субсидиране на преобразува- ните лечебни заведения за болнична помощ с дър- жавно и общинско участие за 2011 г.;
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4385

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

Л. Kоева-Димитрова
Medical University of Varna

Font Size


|