Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Продължителността на грижата в съвременната обща медицинска практика: рамка за измерване и възможности за приложение

Б. Парашкевова, Ю. Маринова, Г. Чамова, Г. Петрова

Abstract

Въведение: За измерването на първичната здравна помощ в системата на здравеопазване с нейните водещи функции и цели (управление, генериране на ресурси, финансиране и оказване на услуги) се из- тъкват четири елемента. Тези елементи са: достъп, продължителност, комплексност и координация на дейностите. Целта на настоящата разработка е да се представи рамката за измерване на продължи- телността на грижата в съвременната обща медицинска практика и възможностите за нейното прила- гане. Материали и методи: Направен е преглед на научни статии и публикации на СЗО, посветени на продължителността на грижата в общата практика (семейна медицина). При търсенето са използвани ключови думи: обща медицинска практика, продължителност на грижата, измерване. Резултати и об- съждане: От направения преглед се потвърждава, че продължителността на грижата е основен еле- мент в общата медицинска практика (семейна медицина), който се разглежда в три измерения. Те са: информационна, лонгитудинална (времева) и интерперсонална продължителност, свързана с човеш- ките взаимоотношения и респект. Някои автори коментират и управлението на продължителността като отделно нейно измерение. Заключение: Представената рамка за измерване на продължителнос- тта на грижата фокусира към специфични въпроси, политики и здравни приоритети. Този подход мо- же да бъде полезен и приложим с измерими критерии за оценка на продължителността на грижата в българската обща медицинска практика.

Keywords

обща медицинска практика; продължителност на грижата; измерване

Full Text


References

Златанова-Великова Р., К.Попов, Л.Иванов, Непрекъснатостта на медицинската помощ и ролята на съвременните информационни и комуникационни технологии, Здарвен мениджмънт, 2010, т.10-2, 5053

Baker R., Will the future GP remain a personal doc- tor?, Br J Gen Pract,1997, 47:831-834.

Freeman G., Per Hjortdahl, What future for con- tinuity of care in general practice?, BMJ, Vol. 314, 28 June 1997

Freeman G., Jane Hughes, Continuity of care and the patient experienc Research paper

Guthrie Bruce, Sally Wyke, Does continuity in general practice really matter?, BMJ, Vol. 321, 23 Sept. 2000, 734-736,bmj.coм

McWhinney IR., Continuity of care in family prac- tice. Part 2: Implications of continuity., J Fam Pract 1975, 2:373-374

Primary Care Evaluation Tool (PCET) http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-top- ics/Health-systems/primary-health-care/publica- tions/2010/p

Rogers J., P.Curtis, The Concept and Measure- ment of Continuity in PrimaryCare, AJPH, February 1980, Vol. 70, No. 2

Saultz JW., Defining and measuring interpersonal continuity of care. Annals of Family Medicine, 2003,

:134-143(http://www.annfammed.org/cgi/con- tent/full/1/3/134).

Starfield B., Continuous confusion?, Am J Public Health 1980, 70:117-119.

Schers Jozef Hendrik, Continuity of care in gen- eral practice. Exploring the balance between personal and informational continuity, dissertation, Radboud Universiteit Nijmegen, 17 november 2004
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4386

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Б. Парашкевова
Тракийски университет - Стара Загора

Ю. Маринова
Тракийски университет - Стара Загора

Г. Чамова
Тракийски университет - Стара Загора

Г. Петрова
Тракийски университет - Стара Загора

Font Size


|