Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Пациент-центрираната комуникация - реалност или предизвикателство за общопрактикуващите лекари

M. Балашкова, Цв. Валентинова

Abstract

Развитието на обществото през последните години ин- дуцира редица промени във взаимоотношенията ле- кар-пациент, които утвърждават респекта към личнос- тта на пациента - от пасивен изпълнител на предписа- нията на лекаря той става негов партньор и активен участник в реализирането им.
Концепцията за пациент-центрираната здравна грижа не е нова. Тя се появи още в началото на 50-те години, но едва в края на деветдесетте години беше поставена в центъра на вниманието на изследванията, във връзка с непрекъснатия и бърз ръст на средствата, изразходва- ни за здравеопазване. Наложи се търсенето на начини за подобряване качеството на здравните грижи чрез минимизиране на разточителното потребление на здравни ресурси. Резултатите от проучванията на ре- дица автори (3,4) показват, че прилагането на модела за оказване на пациент-центрирана здравна грижа в из- вънболничната помощ води до значително намаляване на консултациите със специалист, на хоспитализации- те, на лабораторните и други диагностични тестове, както и на годишните разходи за здравеопазване. Спо- ред резултатите от други изследвания (5), паци- ент-центрирана здравна грижа подобрява функцио- налния и психологичен статус на пациента, повишава качеството и ефективността на оказваната медицинска помощ, както и удовлетвореността на пациента от нея. Поставянето на пациента в центъра на здравната грижа изисква редица промени както в здравната ни система, така и в работата на всеки един общопрактикуващ ле- кар, в неговия подход и комуникация с пациента. Не- обходими са и изследвания за проучване на различни- те атрибути на този модел, на неговата приемливост и ефективност в сравнение с традиционния доктор-цен- триран модел за оказване на здравна грижа.
Един от особено важните аспекти на пациент-центри- раната здравна грижа е ефективната комуникация, ко- ято изисква добро владеене от лекаря на пациент-цен-


Address for correspondence:
М. Балашкова, 5800 Плевен, Ул. "Кл. Охридски" 1, Медицински университет - Ректорат 1, Кат. "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология"
e-mail: balashkova@abv.bgтрирания стил на общуване. Целта на пациент-центри- раната комуникация (ПЦК) е да помогне на общопрак- тикуващите лекари (ОПЛ) да осигурят здравна грижа, която е съгласувана с ценностите на пациента, с него- вите нужди и предпочитания и да позволи на пациен- тите да дадат своя принос в изпълнението на здравната грижа, чрез активно участие в обсъждането и вземане- то на решения, свързани с тяхното здраве (1). Паци- ент-центрираната комуникация според изследващите я автори ( 1,2,5) има 4 основни домейна:
1. изясняване перспективата на пациента - неговите разбирания, идеи, нужди, чувства, притеснения и очаквания;
2. разбиране на пациента с неговия уникален пси- хо-социален контекст;
3. изграждане на споделено с пациента разбиране от- носно здравния проблем и начина на решаването му, което да отговаря на ценностите на пациента;
4. насърчаване на пациента в споделянето на усилия- та и отговорностите - в степента, която той желае - при изпълнението на терапевтичния план, чрез пре- доставяне на възможност за избор.

Keywords

общопрактикуващи лекари; пациент-фокусирана здравна грижа; пациент-центрирана комуникация

Full Text


References

Epstein R.M., P. Franks, K. Fiscella, C. G. Shields, S. C. Meldrum, R. L. Kravitz et al., Measuring patient-centered communication in pa-

tient-physician consultations: theoretical and practical issues.- Social Science and Medicine, 2005, 61,

-28.

Epstein R.M, P. Franks, C.G. Shields S.,C. Meldrum, K.N. Miller, T.L.Campbell, K.

Fiscella., Patient-centered communication and diag- nostic testing.-Ann. Fam. Med., 2005, 3(5), 415-21.

Little P., H. Everitt, I. Williamson, G. Warner, M. Moore, C. Gould et al. Observa-

tional study of effect of patient centredness and posi- tive approach on outcomes of general practice consultations., British Medical Journal, 2001, 323,

–911.

Mead N., P. Bower., Patient-centred consultations and outcomes in primary care: a review of the litera- ture.- Patient Educ. Couns. 2002, 48, 51–61.

Roter D.L., J.A. Hall, Review Physician gender and patient-centered communication: a critical review of empirical research.-Ann. Rev. Public Health. 2004, 25, 497-519.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4387

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

M. Балашкова
Medical University of Pleven

Цв. Валентинова
Medical University of Pleven

Font Size


|