Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Общопрактикуващ лекар - начин на живот

Б. Левтерова, Д. Димитрова, Г. Иванов, Р. Райчева

Abstract

„Стилът на живот` по своята същност е съвкупността от поведенческите практики, трайни навици, действия и избори по отношение на социалните взаимодействия, потребителското поведение, изпол- зването на свободното време и вещи. Той се основава на ценности, емоции, нагласи, убеждения и усво- ени знания в процеса на социализация, които определят уникалността на всеки индивид и социалните роли, с които се идентифицира. Проучвания върху стила на живот на лица от дадена професионална група са ефективен способ за изследване за общи поведенческите детерминанти и фактори на работ- ната среда, които оказват въздействие върху здравето на тези лица. Общопрактикуващите лекари са сред професионалните групи, които в много висока степен са изложени на последствията от професио- нално-работен стрес и проучванията свързани с начина им на живот са особено необходими за създа- ване и провеждане на програми за превенция и интервенционни политики. Цел: Целта на настоящото проучване е да се направи анализ и оценка на стила на живот на общопрактикуващите лекари, Мате- риал и методи: Проведено беше проучване на представителна извадка от 100 ОПЛ (25 % извадка ) в Пловдивска област чрез структурирано допитване по метода на пряка анонимна анкета. Резултати: Стилът на живот на общопрактикуващите лекари има специфичен характер, което се детерминира от характера на тяхната дейност и води до прекомерна натовареност и трайна промяна в ежедневието. Проведеното проучване установи,че особеностите в стила на живот на общопрактикуващите лекари са свързани със: повишено психическо натоварване (97%), повишена интензивност на работа (91%), ограничено свободното време (85%) и повишаване на социално-икономическия статус (66%). Проуч- ването установи значимо действие на научно доказани рискови фактори за редица заболявания - тю- тюнопушене, ниска физическа активност, стрес, и др. Изводи: Дейността на ОПЛ е свързана с редица професионални рискови фактори като продължителна работа, висок психо- емоционален стрес, нис- ка физическа активност, нездравословно хранене и др. Действието на рисковите фактори, които са свързани с начина на живот на ОПЛ, може да бъде ограничено чрез политики и програми за целенасо- чено въздействие.

Keywords

ОПЛ; стил на живот; рискови фактори

Full Text


References

Иванов Г., Д. Димитрова., Въведение в общата медицина и общата медицинска практика. П. 2010

Иванова Н., Д. Димитрова, Г. Форева, Р. Асенова, Г. Иванов, Професионалният стрес при общопрактикуващи и болнични лекари (срав- нителен анализ). Сб. Научни доклади от Първа Национална Конференция на Българското общес- тво за изучаване и борба със стреса, Пловдив 2003, 241-250

Димитрова Д., Р. Асенова, Р. Димова, Н. Иванова, Г. Иванов., Адаптация на общопрак- тикуващите лекари към промените в първичната помощ след старта на здравната реформа. Сб. На-

учни доклади от кръгла маса с международно учас- тие. ISBN 954-9794-30-X Ст. Загора, 2001г., 22-24

Христов Ж., Стресогенни фактори, свързани с организацията на работния процес и силата на тяхното действие при лекари и учители. Безопас- ност и трудова медицина, 2004, 5, 53-58.

Христов Ж., Основните стресогенни фактори при лекари и сила на тяхното действие. Здравен мениджмънт, 2004, 6, 14-19.

Context institute. The Question Of Lifestyle.1997

Gutek B.A., Repetti R.L., & Silver D. L., (1988) Nonwork roles and stress at work. In: CL Coo- per & R. Payne (eds) Causes, coping and Conse- quences of Stress at Work. Wiley & Sons, Chichester.

NWPHO Lifestyle Survey.2006
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4388

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Б. Левтерова
Medical University of Plovdiv

Д. Димитрова
Medical University of Plovdiv

Г. Иванов
Medical University of Plovdiv

Р. Райчева
Medical University of Plovdiv

Font Size


|