Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Стресът при общопрактикуващите лекари - изяви и начини за снижаването му

Цв. Валентинова, M. Балашкова

Abstract

Общопрактикуващите лекари у нас са изложени на много и разнообразни промени в условията на труд, повишени изисквания от страна на пациентите и Здравноосигурителната каса, подложени са и на извес- тна несигурност, характерна за всички, работещи в ус- ловията на икономическа криза. Всички тези фактори, както и естеството на лекарската професия, свързана с изпълнение на много и бързопроменящи се задачи и високи отговорности, може да се превърне в източник на постоянен и увреждащ здравето стрес.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4389

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Цв. Валентинова
Medical University of Varna

M. Балашкова
Medical University of Varna

Font Size


|