Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Икономическа ефективност на прогнозирането при лептоспироза

Г. Ганчева, П. Илиева, M. Kарчева, M. Aтанасова

Abstract

Лептоспирозата е широко разпространена зооантропоноза. В България средната годишна заболяе- мост е 0,37%0 000, но действителната е по-висока. Това се дължи на диагностични затруднения. Прог- нозата на заболяването зависи от тежестта, ранната диагноза и своевременното лечение. В България липсват проучвания в икономически аспект на прогнозирането при лептоспироза. Цел: Определяне на икономическата ефективност на прогнозиране тежестта на протичане при болнично лечение на лептоспироза. Материал и методи: Направено е проучване на 100 болни от лептоспироза, лекувани в Клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ „Д-р Георги Странски` - Плевен (1976-2010 г.). При предходни наши проучвания са изведени прогностични критерии за тежест. От актуален болничен це- норазпис са получени цените на четири групи променливи - услуги; изследвания; медикаменти, биоп- родукти, хемодиализа; немедицински разходи. За всяка от формите по тежест са калкулирани разходите - по променливи, общо за всяка група и обобщени разходи за формите. Изчисленията са направени за леглоден и за среден болничен престой при всяка форма. Резултати и обсъждане: Преоб- ладава средно тежко (39%) и тежко (34%) протичане на заболяването. Обобщените разходи за болен са: леки форми - 1183,82 лв., средно тежки - 2110,89 лв., тежки - 8043,63 лв. Съотношението на общите разходи е 1 : 1,78 : 6,79 за съответните клинични форми. Най-високи финансови разходи са отчетени за лечение на тежко болните. Най-голям относителен дял на разходите при тежки форми (по 37%) се па- да на разходите за услуги и за лечение. Разходите за хемодиализа са 48,92% от разходите за лечение при тежко болните. Заключение: Прогнозирането на тежестта подпомага ранното започване на адек- ватно лечение. Своевременното включване на хемодиализа намалява риска от летален изход и реду- цира броя на хемодиализните процедури. Това е благоприятно както за болния, така и за болничното заведение и обществото.

Keywords

лептоспироза; прогноза; икономическа ефективност; глобален товар; хемодиализа

Full Text


References

Велева Н., К. Кънчева, Д. Статева, Н. Ста- тев., Икономическа оценка на слепотата. Здравна политика и мениджмънт, том 8, 2008, бр. 5, 61-64.

Ганчева Г., Комплексни проучвания при лептос- пироза. Дис. труд за н. и обр. ст. „доктор”. Меди- цински университет – Плевен, 2006.

Ганчева Г., М. Атанасова, Хр. Цветанова, П. Илиева., Прогностични критерии за опреде- ляне тежестта на лептоспирозата. Медицински преглед, том 45, 2009, бр. 1, 63-67.

Гладилов С., Е. Делчева., Икономика на здра- веопазването. Princeps, C, 2003, 401.

Драмънд М., Б. О’Брайън, Г. Стодарт, Д. Торънс., Методи за икономическа оценка на здравни програми. Медицина и физкултура, Со- фия, 2007.

Новкиришки В., В. Александрова, В. Цан- ков, Б. Бонев, Хр. Христов, Йл Обретено- ва, П. Цветкова, Г. Ганчева, Х. Бояджиян, Е. Каньовска, Л. Найденова, П. Христова и др., Икономически проблеми при вирусния хепа- тит при епидемичното му разпространение през 1990/91 г. в Плевенски регион. V-ти конгрес по Здравно дело и пазарна икономика; медико-социални рискове и потребности – МУ – Плевен, 7-9 май, 1992 г., Плевен.

Bharti A. R., J. E. Nally, J. N. Ricaldi, M.

A. Matthias, M. M. Diaz, M. A. Lovett, P. N. Levett, R. H. Gilman, M. R. Willig, E. Gotuzzo, J. M. Vinetz, Peru-United States Leptospirosis Consortium. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infect. Dis., 3, 2003; No12, 757-771.

Bottazzi M. E., A. P. Miles, D. Diemert, P.

J. Hotez., An ounce of prevention on a budget: a nonprofit approach to developing vaccines against ne- glected diseases. Expert Rev. Vaccines, 5, 2006; No 2; 189-198.

Faucher J. F., B. Hoen, J. M. Estavoyer., The management of leptospirosis. Expert Opin. Pharmacother., 5, 2004; No 4, 819-827.

Galloway R. L., P. N. Levett, J. W. Tumeh, C. R. Flowers., Assessing cost effectiveness of em- pirical and prophylactic therapy for managing

leptospirosis outbreaks. Epidemiol. Infect., 137,

, No 9, 1323-1332.

Goarant C., S. Laumond-Barny, J. Perez, F. Vernel-Pauillac, S. Chanteau, A. Guigon., Outbreak of leptospirosis in New Caledonia: diagno- sis issues and burden of disease. Trop. Med. Int. Health., 14, 2009; No 8, 926-929.

Ko A., R. Galvao, D. Ribeiro, W. D. Johnson Jr, L. W. Riley., Urban epidemic of severe leptospirosis in Brazil. Lancet, 354, 1999; 354, No 9181, 820-825.

Panaphut T., S. Domrongkitchaiporn, B.

Thinkamrop., Prognostic factors of death in leptospirosis: a prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand. Int. J. Infect. Dis., 6, 2002, No 6, 52-59.

Rajapakse S., C. Rodrigo, R. Haniffa., Devel- oping a clinically relevant classification to predict mortality in severe leptospirosis. J. Emerg. Trauma Shock, 3, 2010; No 3, 213-219.

Spichler A. S., P. J. Vilaza, D. A. Athanazio,

J. O. M. Albuquerque, M. Buzzar, B. Castro,

A. Seguro, J. M. Vinetz, Predictors of Lethality in Severe Leptospirosis in Urban Brazil. Am. J. Trop. Med. Hyg., 79, 2008, No 6, 911-914.

Suputtamongkol Y., W. Pongtavornpinyo, Y. Lubell, C. Suttinont, S. Hoontrakul, K.

Phimda, K. Losuwanaluk, D. Suwancharoen,

S. Silpasakorn, W. Chierakul, N. Day, Strate- gies for diagnosis and treatment of suspected leptospirosis: a cost-benefit analysis. PloS. Negl. Trop. Dis., 4, 2010, No 2, e610.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4395

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Г. Ганчева
Medical University of Pleven

П. Илиева
Medical University of Pleven

M. Kарчева
Medical University of Pleven

M. Aтанасова
Medical University of Pleven

Font Size


|